10

Tus tubtxib saum ntuj thiab thooj ntawv me

1Mas kuv pom dua ib tug tubtxib saum ntuj uas muaj hwjchim nqes saum ntuj los, muaj huab qhwv rawv nws lub cev thiab muaj ib tug zaj sawv saum nws taubhau, thiab nws lub ntsej muag zoo yam li lub hnub, nws txhais ceg zoo ib yam li ncej hluavtaws. 2Nws tuav ib thooj ntawv me me uas qheb lug rau hauv nws txhais tes. Nws muab nws txhais kotaw sab xis txawb rau saum hiavtxwv thiab muab sab laug txawb rau saum nruab nqhuab, 3thiab nws qw suab nrov ib yam li tsov ntxhuav nyooj. Thaum nws qw, xob nroo xya suab. 4Thaum xob nroo xya suab kuv twb yuav nqes tes sau, tiamsis kuv hnov ib lub suab saum ntuj hais tias, “Cia li nias cim npog tej lus uas xob quaj xya suab ntawd, tsis txhob sau cia.” 5Tus tubtxib saum ntuj uas kuv pom sawv saum dej hiavtxwv thiab saum nruab nqhuab ntawd txawm tsa txhais tes xis rau saum ntuj, 6thiab tuav tus uas muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg lub npe, yog tus uas tsim lub ntuj thiab txhua yam saum ntuj, thiab tsim lub ntiajteb thiab txhua yam hauv ntiajteb thiab tsim hiavtxwv thiab txhua yam hauv hiavtxwv, twv hais tias, “Yuav tsis tos ntev lawm. 7Tiamsis thaum tus tubtxib saum ntuj uas xya tshuab lub raj xyu nrov, tej uas Vajtswv muab npog cia tob tob lawd yuav tiav, raws li nws twb hais tseg rau cov xibhwb cev Vajtswv lus uas yog nws cov tub qhe.”
8Lub suab uas kuv hnov saum ntuj tuaj ntawd hais dua rau kuv tias, “Cia li mus txais thooj ntawv uas qheb lug hauv tus tubtxib saum ntuj uas sawv saum hiavtxwv thiab saum nruab nqhuab ntawd txhais tes.” 9Kuv thiaj mus cuag tus tubtxib saum ntuj thiab thov nws muab thooj ntawv me ntawd rau kuv. Nws hais rau kuv tias, “Cia li coj mus noj, yuav iab rau hauv koj lub plab tiamsis yuav qab zib li zib ntab rau hauv koj lub qhov ncauj.” 10Kuv txawm txais thooj ntawv me ntawm tus tubtxib saum ntuj txhais tes los noj, kuj qab zib yam li zib ntab rau hauv kuv qhov ncauj, tiamsis thaum noj nqos lawm kuj iab rau hauv kuv lub plab.
11Muaj ib tug hais rau kuv tias, “Koj yuav tsum cev lus pom tom hauv ntej dua ib zaug txog ntau haiv neeg ntau lub tebchaws ntau yam lus thiab ntau tus vajntxwv.”