10

Dĭng Buăl Jăk Djă Hdruôm Hră Klĭt Điêt

1Leh anăn kâo ƀuh sa čô dĭng buăl jăk mkăn, myang trŭn mơ̆ng adiê, mâo knam guôm ñu, mâo kêñ krô ti dlông boh kŏ ñu, ƀô̆ mta ñu jing msĕ si yang hruê, leh anăn jơ̆ng ñu msĕ si kmeh pui. 2Ñu djă hlăm kngan ñu sa pŏk hdruôm hră klĭt điêt pŏk leh. Ñu juă jơ̆ng hnuă ñu ti êa ksĭ, leh anăn jơ̆ng điâo ñu ti lăn. 3Ñu ur hŏng asăp kraih msĕ si sa drei êmông gu gruh. Tơdah ñu ur, mâo ênai kjuh grăm đah. 4Tơdah kjuh grăm anăn đah leh, kâo dơ̆ng čih, ƀiădah kâo hmư̆ asăp mơ̆ng adiê lač, “Kđăm hĕ klei kjuh grăm anăn lač leh; đăm čih klei anăn ôh.” 5 Leh anăn dĭng buăl jăk kâo ƀuh dôk dơ̆ng ti êa ksĭ leh anăn ti lăn yơr kngan hnuă ñu phă adiê, 6leh anăn kat asei hŏng Pô dôk hdĭp hlăm jih jang ênuk, Pô hrih leh adiê leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm adiê, lăn ala leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm lăn ala, leh anăn êa ksĭ leh anăn mnơ̆ng hlăm êa ksĭ, amâo srăng lŏ bi krư̆i ôh, 7ƀiădah ti hruê dĭng buăl jăk tal kjuh ayŭ ki, klei hgăm Aê Diê tui si Ñu hưn leh kơ phung dĭng buăl Ñu, phung khua pô hưn êlâo, srăng bi sĭt.
8 Leh anăn asăp kâo hmư̆ leh mơ̆ng adiê lŏ blŭ kơ kâo, lač, “Nao bĕ, mă hdruôm hră klĭt pŏk leh dĭng buăl jăk djă dôk dơ̆ng ti êa ksĭ leh anăn ti lăn.” 9Snăn kâo nao kơ dĭng buăl jăk leh anăn lač kơ ñu brei hdruôm hră klĭt điêt anăn kơ kâo. Ñu lač kơ kâo, “Mă gơ̆ leh anăn lun ƀơ̆ng. Gơ̆ srăng jing phĭ kơ tian ih, ƀiădah srăng jing mmih msĕ si êa hnuê hlăm ƀăng êgei ih.” 10Kâo mă hdruôm hră klĭt điêt anăn mơ̆ng kngan dĭng buăl jăk, leh anăn kâo lun ƀơ̆ng gơ̆. Gơ̆ jing mmih msĕ si êa hnuê hlăm ƀăng êgei kâo, ƀiădah leh kâo lun gơ̆ jing hĕ phĭ hlăm tian kâo. 11Leh anăn mâo klei blŭ lač kơ kâo, “Brei ih lŏ hưn êlâo djŏ kơ lu phung ƀuôn sang, phung găp djuê mnuih, klei blŭ mdê mdê, leh anăn kơ phung mtao.”