11

Ob Tug Timkhawv

1Tom qab ntawd luag muab ib tug pas ntsuas uas zoo li ib tug pas nrig rau kuv thiab hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus ntsuas lub tuamtsev, lub thaj thiab suav cov neeg uas tuaj pehawm Vajtswv hauv lub tuamtsev saib muaj pestsawg leej. 2Tiamsis koj tsis txhob ntsuas ibncig lub Tuamtsev sab nraud, rau qhov twb muab sab nraud rau cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv lawm, lawv yuav tuaj tsuj lub nroog Dawbhuv mus txog plaub caug ob lub hlis. 3Kuv yuav txib kuv ob tus timkhawv uas hnav ntaubtsaj mus qhia Vajtswv Txojlus ib txhiab ob puas rau caum hnub ntawd.”
4Ob tug timkhawv ntawd yog ob tsob ntoo roj thiab yog ob tug ncej txawb teeb uas nyob ntawm Vajtswv tus uas kav lub ntiajteb no lub xubntiag. 5Yog leejtwg yuav ua phem rau nkawd, ces nplaim taws yuav tawm hauv nkawd lub qhovncauj los kub cov uas ua yeebncuab rau nkawd. Yog leejtwg yuav ua limhiam rau nkawd, ces tus ntawd yuav raug kub hnyiab tuag. 6Ob tug timkhawv ntawd muaj hwjchim txwv tsis pub kom ntuj los nag rau lub sijhawm uas nkawd qhia Vajtswv Txojlus. Nkawd muaj hwjchim ua rau tej dej txia ua ntshav, thiab nkawd muaj hwjchim ua rau lub ntiajteb raug tej sub tawg sub ntsha: nkawd xav ua li ntawd pestsawg zaus los nkawd yeej ua tau huv tibsi.
7Thaum nkawd qhia tas lawm, tus tsiaj uas tawm hauv lub qhov tob tob los yuav los tawmtsam nkawd. Tus tsiaj ntawd yuav kovyeej nkawd thiab muab nkawd tua povtseg, 8thiab nws yuav muab nkawd ob lub cev tso rau ntawm ntug kev hauv lub nroog loj; lub nroog ntawd yog lub nroog uas luag muab nkawd tus Tswv ntsia rau saum ntoo khaublig. Sawvdaws txeev muab lub nroog ntawd piv rau lub nroog Xaudoos thiab lub tebchaws Iziv. 9Muaj neeg coob coob tuaj ntau lub tebchaws tuaj saib, tsis hais haivneeg twg, xeem twg, cov neeg uas hais yam lus twg los tuaj; sawvdaws puavleej tuaj saib nkawd ob lub cev tau peb hnub thiab ib tavsu. Lawv tsis pub leejtwg coj nkawd lub cev mus faus li. 10Thaum tej neeg ntiajteb pom hais tias nkawd tuag lawm lawv zoo siab kawg li. Lawv ua rooj noj rooj haus thiab muab khoom sib pub, rau qhov ob tug uas cev Vajtswv lus uas ua rau neeg ntiajteb raug kev txomnyem tuag lawm. 11Tiamsis thaum dhau peb hnub thiab ib tavsu ntawd lawm, Vajtswv rau siav rau pa rau nkawd ob lub cev, ces nkawd txawm ciaj thiab sawv tsees sawv ntsug; cov neeg uas pom nkawd sawv ntawd ntshai kawg li. 12Nkawd hnov ib lub suab hais nrov nrov saum ntuj tuaj rau nkawd hais tias, “Neb cia li los saum no!” Thaum cov neeg uas ntxub nkawd tseem saib ntsoov nkawd, ces muaj ib tauv huab los coj kiag nkawd mus rau saum ntuj lawm. 13Tamsim ntawd lub ntiajteb txawm qeeg ua zog koog; lub nroog ntawd raug puastsuaj tas ib feem kaum, neeg tuag txog xya txhiab leej. Cov neeg uas tsis tuag ntshai kawg li, thiab lawv qhuas Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas nyob saum ntuj ceebtsheej.
14Txojkev txomnyem zaum ob twb dhau lawm, tiamsis nej saib, tshuav tsis ntev txojkev txomnyem zaum peb yuav los!

Lub Xyu Xya

15Thaum tus timtswv ceebtsheej uas yog tus xya tshuab nws lub xyu, txawm muaj ib lub suab hais nrov nrov saum ntuj tuaj hais tias, “Tus uas muaj hwjchim kav lub ntiajteb no, nws yog peb tus Tswv thiab yog tus Mexiyas, nws yuav kav mus ibtxhis li!” 16Thaum ntawd nees nkaum plaub tug txwjlaug uas zaum saum lawv cov zwmtxwv ntawm Vajtswv hauv ntej, lawv txawm txhos caug ntua pehawm Vajtswv; 17lawv hais tias,
  “Tus Tswv uas yog Vajtswv,
   koj yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus;
  tus uas nyob nimno thiab tus uas
   ibtxwm muaj nyob puag thaum ub los lawm!
  Peb ua koj tsaug, rau qhov koj siv
   koj lub hwjchim uas loj kawg nkaus
  thiab nimno koj tabtom yuav pib kav lub ntiajteb no!
  18Cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv lawv chim heev,
  Rau qhov twb txog lub sijhawm uas koj rau txim lawm.
  Thiab twb txog lub sijhawm uas koj
   txiav txim rau cov neeg uas tuag lawm.
  Twb txog lub sijhawm uas koj yuav
   muab nqi zog rau koj cov cevlus lawm,
  thiab muab nqi zog rau txhua tus uas hwm koj,
   tsis hais tus hlob tus yau huv tibsi.
  Thiab twb txog lub sijhawm uas koj yuav rhuav cov neeg
  uas ua rau lub ntiajteb no puastsuaj kom lawv puastsuaj mus!”
19Thaum ntawd kuv pom lub Tuamtsev uas nyob saum ntuj lub qhovrooj qhib plho, lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg nyob hauv. Ces thaum ntawd xob laim liab pesvog thiab xob nroo nrov nroo ntws, muaj av qeeg thiab muaj lawg los hlob heev.