13

Con thú thứ nhất

1Tôi thấy một con thú từ biển lên, có mười sừng, bảy đầu. Mỗi sừng có một mũ miện; mỗi đầu ghi một danh hiệu phạm thượng. 2Con thú ấy giống như con beo, có chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Con rồng cho con thú năng lực, ngai báu và uy quyền lớn lao của nó.
3Một trong bảy đầu của con thú hình như bị tử thương, nhưng vết thương được chữa lành. Cả thế giới đều kinh ngạc và theo con thú.
4Người ta thờ lạy con rồng vì nó đã trao quyền cho con thú. Họ cũng thờ lạy con thú và tâng bốc: “Ai dám sánh với con thú? Ai dám chiến đấu với con thú?”
5Con thú được con rồng khuyến khích, nói những lời kiêu căng, phạm thượng. Nó cũng được quyền hành động trong bốn mươi hai tháng. 6Nó mở miệng xúc phạm đến Thượng Đế, đến Danh Ngài, Đền thờ Ngài và tất cả những ai ở trên trời. 7Nó cũng được phép giao chiến với dân Chúa và đắc thắng. Nó lại được quyền cai trị mọi dòng giống, dân tộc, ngôn ngữ và quốc gia. 8Mọi người trên thế giới sẽ thờ lạy nó. Đó là những người từ thuở sáng tạo trời đất không được ghi tên trong Sách sự sống của Chiên Con, là Đấng đã hy sinh.
9Người nào có tai hãy lắng nghe! 10Ai phải chịu bắt bớ tù đày, sẽ bị bắt bớ tù đày; ai phải bị giết bằng gươm, sẽ bị giết bằng gươm. Vì thế, dân Chúa phải tỏ lòng nhẫn nại và trung tín.

Con thú thứ nhì

11Tôi lại thấy một con thú khác từ đất lên có hai sừng như sừng chiên và nói như con rồng. 12Nó sử dụng mọi quyền hành của con thú thứ nhất, buộc cả thế giới phải thờ lạy con thú đã bị tử thương rồi được chữa lành. 13Nó làm những phép lạ vĩ đại như khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt mọi người. 14Trước mặt con thú thứ nhất, nó được quyền làm phép lạ ấy để lừa gạt mọi người trên mặt đất. Nó bảo người ta phải tạc tượng con thú đã bị gươm đâm và được lành. 15Nó lại được khả năng truyền hơi thở vào tượng con thú thứ nhất, khiến tượng này nói được và giết được những người không chịu thờ lạy mình.
16Nó buộc mọi người lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do, nô lệ phải chịu ghi một dấu hiệu trên tay phải hoặc trên trán. 17Không có dấu hiệu này, chẳng ai được phép mua bán. Đó là dấu hiệu mang tên con thú hoặc số của tên nó. 18Điều này người khôn ngoan mới hiểu. Ai sáng suốt hãy tính số của con thú; đó là số của một người: 666.