13

Ob tug tsiaj nyaum

1Kuv pom ib tug tsiaj tawm hauv hiavtxwv los muaj kaum tus kub thiab xya lub taubhau, thiab muaj kaum lub mom kub saum cov kub ntawd, thiab muaj tej npe uas saib tsis taus Vajtswv sau rau ntawm nws cov taubhau. 2Tus tsiaj uas kuv pom ntawd zoo ib yam li tsov pom txwv, txhais kotaw zoo li kotaw dais, lub qhov ncauj zoo li tsov ntxhuav lub. Tus zaj txawm pub nws lub zog thiab nws lub zwm txwv thiab hwjchim loj kawg rau tus tsiaj ntawd. 3Nws li ib lub taubhau muaj tej qhov txhab uas mob yuav tuag, tiamsis tej qhov txhab ntawd kho tau zoo lawm. Neeg thoob ntiajteb phimhwj kawg thiab raws tus tsiaj ntawd qab mus. 4Lawv pe hawm tus zaj vim nws pub nws lub hwjchim rau tus tsiaj ntawd, thiab lawv kuj pe hawm tus tsiaj thiab hais tias, “Leejtwg zoo cuag li tus tsiaj no thiab leejtwg yuav tawm tsam tau tus tsiaj no?”
5Muab lub ncauj uas hais lus khav theeb thiab hais lus saib tsis taus Vajtswv pub rau tus tsiaj ntawd, thiab muab hwjchim rau nws ua haujlwm plaub caug ob lub hlis. 6Nws qheb nws lub qhov ncauj hais lus tuam mom Vajtswv. Nws hais lus tuam mom Vajtswv lub npe thiab Vajtswv lub chaw nyob thiab cov uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. 7Tso cai rau nws ua rog rau cov xov dawb thiab kov yeej lawv, thiab muab hwjchim pub rau nws kav txhua xeem txhua haiv neeg txhua yam lus thiab txhua lub tebchaws. 8Txhua tus uas nyob hauv ntiajteb yuav pe hawm tus tsiaj ntawd, yog txhua tus uas tsis muaj npe sau cia rau hauv tus Menyuam Yaj uas raug muab tua txij thaum tsim ntuj tsim teb los li phau ntawv txojsia.
9Leejtwg muaj qhov ntsej kuj cia li mloog.
  10Tus uas npaj rau luag ntes mus,
   tus ntawd kuj yuav raug luag ntes mus,
  Tus uas tu cia rau hniav ntaj tua,
   tus ntawd yeej yuav raug hniav ntaj tua.
No yog qhov uas cov xov dawb yuav tsum ua siab ntev thev thiab ntseeg.
11Thiab kuv pom dua ib tug tsiaj tawm hauv nruab nqhuab los muaj ob tug kub zoo ib yam li ib tug menyuam yaj thiab hais lus ib yam li ib tug zaj. 12Nws siv thawj tug tsiaj lub hwjchim huvsi tab meeg thawj tug tsiaj ntawd thiab ua rau lub ntiajteb thiab tej neeg uas nyob hauv pe hawm thawj tug tsiaj uas muaj qhov txhab twb yuav tuag uas ho kho zoo lawm. 13Nws ua txujci tseem ceeb loj, thiab ua tau hluavtaws poob saum ntuj los rau hauv ntiajteb tab meeg neeg sawvdaws. 14Vim yog tej txujci tseem ceeb uas pub rau nws ua tab meeg thawj tug tsiaj ntawd nws thiaj dag ntxias tej neeg hauv ntiajteb. Nws hais kom neeg hauv ntiajteb tsim ib tug dab mlom rau tus tsiaj uas muaj qhov txhab vim raug hniav ntaj tiamsis tseem ciaj sia nyob. 15Thiab pub nws ua pa rau tus dab mlom tsiaj ntawd kom tus dab mlom tsiaj ntawd hais tau lus thiab muab cov uas tsis yeem pe tus dab mlom tsiaj ntawd ua kom tuag. 16Thiab nws tseem yuam txhua tus tsis hais tus hlob tus yau tus muaj tus pluag tus nyob ywj pheej thiab tus ua qhev kom ntaus cim rau ntawm txhais tes xis lossis ntawm hauv pliaj, 17mas yog leejtwg tsis muaj lub cim uas yog tus tsiaj ntawd lub npe lossis tus tsiaj ntawd lub npe lej, mas tus ntawd yuav muag thiab yuav, tsis tau dabtsi kiag li. 18Tej no yuav tsum siv tswvyim tib zoo. Tus uas nkag siab cia li xam raws li tus tsiaj ntawd cov lej, vim cov lej ntawd yog ib tug neeg li lej. Cov lej ntawd yog rau pua rau caum rau.