13

Ob Tug Tsiaj Nyaum

1Tom qab ntawd kuv pom ib tug tsiaj tawm hauv hiavtxwv tuaj. Tus tsiaj ntawd muaj kaum tus kub thiab muaj xya lub taubhau; kaum tus kub ntawd puavleej ntoo kausmom kub huv tibsi, thiab xya lub taubhau ntawd txhua lub puavleej muaj ib lub npe phem kawg li uas yog thuam Vajtswv sau rau ntawd. 2Tus tsiaj uas kuv pom ntawd zoo ib yam li tus tsov pomtxwv, nws tej tes taw zoo li tes taw dais, nws lub qhovncauj zoo li tsov ntxhuav lub. Tus zaj ntawd muab hlo nws lub hwjchim, nws lub zog thiab nws lub zwmtxwv rau tus tsiaj ntawd. 3Saib zoo li luag twb muab tus tsiaj ntawd ib lub taubhau txiav tu lawm, tiamsis lub qhov txhab twb zoo lawm. Tej neeg uas nyob thoob plaws hauv qab ntuj no xav tsis thoob li, ces lawv txawm qaug siab rau tus zaj ntawd. 4Tej neeg puavleej tuaj pe tus zaj, rau qhov nws muab nws lub hwjchim rau tus tsiaj ntawd lawm. Thiab lawv tseem pe tus tsiaj ntawd, lawv hais tias, “Leejtwg yuav muaj hwjchim npaum li tus tsiaj no, thiab leejtwg yuav tawmtsam yeej nws.”
5Luag cia tus tsiaj ntawd hais tej lus phem txob thuam Vajtswv thiab cia tus tsiaj muaj hwjchim ua li ntawd mus txog plaub caug ob lub hlis. 6Tus tsiaj ntawd txawm pib cem Vajtswv; nws thuam Vajtswv lub npe, Vajtswv lub chaw nyob, thiab foom tsis zoo rau cov uas nyob saum ntuj ceebtsheej huv tibsi. 7Luag cia tus tsiaj ntawd tawmtsam Vajtswv haivneeg thiab luag cia nws kovyeej lawv. Luag tsa nws ua tus kav tagnrho txhua lub tebchaws, tsis hais haivneeg twg, xeem twg thiab cov neeg uas hais yam lus twg los nws kav huv tibsi. 8Tej neeg uas nyob hauv qab ntuj no sawvdaws puavleej yuav pe tus tsiaj ntawd. Tsuas yog tshwj cov neeg uas thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb, luag twb sau lawv tej npe rau hauv phau ntawv uas sau cov neeg muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm tej npe. Phau ntawv ntawd yog tus menyuam Yaj uas twb raug luag muab tua lawm phau.
9Yog nej leejtwg muaj pobntseg, cia li khaws tej lus no cia! 10Tsis hais leejtwg los thaum txog hnub uas nws yuav raug luag ntes mus, luag yeej yuav ntes nws coj mus; thaum txog hnub uas nws raug luag muab ntaj tua, nws yeej yuav raug. Yog li ntawd, Vajtswv cov neeg yuav tau ua siab ntev thiab muab siab rau ntseeg.
11Thiab tom qab ntawd kuv pom muaj dua ib tug tsiaj tawm hauv av los. Nws muaj ob tug kub zoo li menyuam yaj tus, nws hais lus ib yam li tus zaj hais. 12Thaum nws los nws siv lub hwjchim loj uas thawj tug tsiaj muab rau nws. Nws yuam lub ntiajteb thiab tej neeg uas nyob hauv ntiajteb pe thawj tug tsiaj uas tej qhov txhab twb zoo tas lawm. 13Tus tsiaj uas yog tus ob no ua tau tej txujci loj uas sawvdaws xav tsis thoob li thiab; nws ua kom hluavtaws poob saum ntuj los rau hauv ntiajteb no tabmeeg sawvdaws. 14Nws ua tej txujci loj ntawd dag ntxias neeg ntiajteb. Luag pub nws ua tej txujci ntawd tabmeeg ntawm thawj tus tsiaj. Thiab luag yuam kom neeg ntiajteb puab ib tug mlom zoo li thawj tug tsiaj uas raug luag muab ntaj tua tiamsis ciaj sia rov los lawm ntawd. 15Luag cia tus tsiaj uas yog tus ob ntawd rau siav rau pa rau tus mlom uas muaj yamntxwv zoo li thawj tus tsiaj, ces tus mlom ntawd txawm txawj hais lus thiab mus muab cov neeg uas tsis kam pe tus mlom ntawd tua povtseg. 16Tus tsiaj ob ntawd yuam tej neeg, tsis hais tus hlob tus yau, tus muaj tus pluag, tus ua qhev lossis tus tsis ua qhev, kom mus nias homthawj rau ntawm lawv sab tes xis lossis ntawm hauvpliaj. 17Lub homthawj ntawd yog tus tsiaj ntawd lub npe. Yog leejtwg tsis muaj lub homthawj ntawd lossis tsis muaj cov lej xamphaj uas qhia hais tias yog tus tsiaj ntawd lub npe, ces tus ntawd muas tsis tau lossis muag tsis tau ib yam dabtsi hlo li.
18Tus uas muaj tswvyim, nws yeej yuav paub hais tias tus tsiaj ntawd cov lej xamphaj yog li cas, rau qhov cov lej xamphaj ntawd yeej piv txog ib tug txivneej lub npe. Cov lej xamphaj ntawd yog rau pua rau caum rau.