13

Dua Drei Hlô Dliê

1 Leh anăn kâo ƀuh sa drei hlô dliê kbiă mơ̆ng êa ksĭ, mâo pluh ƀĕ ki leh anăn kjuh boh kŏ. Ti ki ñu mâo pluh boh đuôn mtao, leh anăn ti boh kŏ ñu mâo anăn klei blŭ dlao wač kơ Aê Diê. 2 Hlô dliê kâo ƀuh jing msĕ si êmông brêč, mâo jơ̆ng msĕ si jơ̆ng sa drei kgâo, leh anăn ƀăng êgei ñu jing msĕ si ƀăng êgei êmông gu. Anak rai brei kơ hlô dliê anăn klei myang, jhưng mtao, leh anăn klei dưi prŏng ñu pô. 3Sa hlăm kjuh boh kŏ ñu msĕ si êka păt čiăng djiê, ƀiădah anôk êka anăn hlao leh, leh anăn jih lăn ala tui hlue hlô dliê anăn hŏng klei bi kngăr. 4Phung mnuih kkuh mpŭ kơ anak rai, kyuadah ñu brei leh klei dưi ñu kơ hlô dliê, leh anăn diñu kkuh mpŭ kơ hlô dliê, lač, “Hlei pô jing msĕ si hlô dliê, leh anăn hlei pô dưi bi blah hŏng ñu?”
5 Hlô dliê mâo klei dưi blŭ klei krưh leh anăn klei dlao wač kơ Aê Diê, leh anăn hlô dliê mâo klei dưi kiă kriê êjai pă pluh dua mlan. 6Hlô dliê anăn ha blŭ klei dlao wač kơ Aê Diê, dlao wač kơ anăn Aê Diê leh anăn kơ anôk gơ̆ dôk, leh anăn kơ phung dôk hlăm adiê. 7 Msĕ mơh ñu mâo klei dưi bi blah hŏng phung doh jăk leh anăn dưi hŏng digơ̆. Leh anăn ñu mâo klei dưi kiă kriê jih jang djuê ana, jih jang phung ƀuôn sang, jih jang klei blŭ mdê mdê, leh anăn jih jang găp djuê mnuih. 8 Jih jang mnuih dôk ti lăn ala srăng kkuh mpŭ kơ ñu, grăp čô amâo mâo anăn čih leh mơ̆ng êlâo klei hrih lăn ala hlăm hdruôm hră klei hdĭp Êđai Biăp, Pô arăng bi mdjiê leh. 9Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆:
  10 Hlei pô čuăn leh jing mnă, ñu srăng nao kơ anôk jing mnă;
   hlei pô čuăn leh tŭ klei bi mdjiê hŏng đao gưm,
   srăng tŭ klei bi mdjiê hŏng đao gưm.
Tinei jing klei gĭr leh anăn klei đăo kơ phung doh jăk.
11Êdei tinăn kâo ƀuh sa drei hlô dliê mkăn kbiă mơ̆ng lăn. Ñu mâo dua ƀĕ ki msĕ si sa drei êđai biăp, leh anăn ñu blŭ msĕ si sa drei anak rai. 12Ñu yua jih klei dưi hlô dliê tal sa ti anăp hlô dliê anăn, leh anăn ñu mgô̆ lăn ala leh anăn phung dôk ti lăn ala kkuh mpŭ kơ hlô dliê tal sa, pô mâo anôk êka păt čiăng djiê hlao leh. 13Ñu ngă lu klei bi knăl prŏng, wăt brei pui trŭn mơ̆ng adiê lĕ ti lăn ala ti anăp ală mnuih; 14leh anăn ñu mplư phung dôk ti lăn ala hŏng klei bi knăl ñu mâo dưi ngă ti anăp hlô dliê tal sa. Ñu mtă kơ phung anăn ngă rup hlô dliê mâo anôk êka kyua đao gưm ƀiădah ăt dôk hdĭp. 15Leh anăn ñu mâo klei dưi brei rup hlô dliê tal sa bi êwa, čiăng kơ rup hlô dliê dưi blŭ, leh anăn dưi bi mdjiê phung amâo kkuh mpŭ kơ rup hlô dliê anăn. 16Msĕ mơh ñu brei jih jang, phung điêt wăt phung prŏng, phung mdrŏng wăt phung ƀun ƀin, phung êngiê wăt phung hlŭn mă tŭ klei čih ti kngan hnuă amâodah ti adhei digơ̆. 17Snăn amâo mâo ôh sa čô dưi blei amâodah čhĭ tơdah gơ̆ amâo mâo gru kđăm anăn hlô dliê amâodah mrô anăn hlô dliê. 18Anei jing klei iêu kơ klei thâo mĭn: brei hlei pô mâo klei thâo săng tĭng mrô hlô dliê, kyuadah mrô anăn jing mrô mnuih. Mrô anăn jing năm êtuh năm pluh năm.