14

Êđai Biăp leh anăn Phung Aê Diê Bi Tui

1 Kâo dlăng, nĕ anei Êđai Biăp dôk ti čư̆ Siôn, leh anăn mbĭt hŏng Ñu mâo sa êtuh pă pluh pă êbâo čô mnuih, arăng čih leh anăn Ñu leh anăn anăn Ama Ñu ti adhei digơ̆. 2Kâo hmư̆ asăp mơ̆ng adiê msĕ si ênai lu êa, leh anăn msĕ si ênai grăm ktang. Asăp kâo hmư̆ jing msĕ si ênai phung pĕ brô̆. 3Leh anăn digơ̆ mmuñ sa klei mmuñ mrâo ti anăp jhưng mtao, ti anăp pă drei mnơ̆ng hdĭp, leh anăn ti anăp phung khua mduôn. Amâo mâo pô ôh dưi hriăm klei mmuñ anăn, knŏng phung sa êtuh pă pluh pă êbâo čô Aê Diê bi tui leh mơ̆ng lăn ala. 4Phung anăn yơh amâo tuôm bi čhŏ digơ̆ pô hŏng mniê ôh, kyuadah digơ̆ jing phung hrông. Digơ̆ yơh tui hlue Êđai Biăp tar ƀar ti anôk Ñu nao. Aê Diê bi tui digơ̆ leh mơ̆ng phung mnuih jing boh hlâo hlang kơ Aê Diê leh anăn kơ Êđai Biăp. 5 Hlăm ƀăng êgei digơ̆ arăng amâo hmư̆ klei luar ôh, kyuadah digơ̆ amâo mâo anôk čhŏ ôh.

Tlâo Čô Dĭng Buăl Jăk

6Êdei tinăn kâo ƀuh sa čô dĭng buăl jăk mkăn phiơr ti krah adiê. Ñu mâo klei mrâo mrang jăk hlŏng lar čiăng hưn kơ phung dôk ti lăn ala, kơ jih jang găp djuê mnuih, jih jang djuê ana, jih jang klei blŭ mdê mdê, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang. 7Ñu lač hŏng asăp kraih, “Huĭ mpŭ bĕ kơ Aê Diê leh anăn brei klei guh kơang kơ Ñu, kyuadah mông Ñu phat kđi truh leh. Leh anăn kkuh mpŭ bĕ kơ Ñu, Pô hrih adiê, lăn ala, êa ksĭ, leh anăn jih jang akŏ êa.”
8 Sa čô dĭng buăl jăk mkăn tal dua tui ti tluôn ñu leh anăn lač, “Ƀuôn Ƀaƀilôn, ƀuôn prŏng lĕ leh, lĕ leh! pô brei jih jang găp djuê mnuih mnăm kpiê klei ngêñ kơ klei ñu jing knhông.”
9Sa čô dĭng buăl jăk mkăn tal tlâo tui ti tluôn diñu leh anăn lač hŏng asăp kraih, “Tơdah hlei pô kkuh mpŭ kơ hlô dliê leh anăn kơ rup ñu, leh anăn mă tŭ gru kđăm ti adhei amâodah ti kngan, 10 ñu yơh srăng mnăm kpiê klei Aê Diê ngêñ, hlĭng leh amâo bi lŭk ôh hlăm atŏ klei Aê Diê ăl, leh anăn ñu srăng tŭ klei knap mñai hlăm pui leh anăn sulphur ti anăp phung dĭng buăl jăk doh jăk leh anăn ti anăp Êđai Biăp. 11 Leh anăn săp pui klei knap mñai phung anăn đĭ nanao hlŏng lar. Phung anăn amâo mâo klei mdei ôh hruê mlam, kyuadah digơ̆ kkuh mpŭ leh kơ hlô dliê leh anăn kơ rup ñu, leh anăn wăt hlei pô mă tŭ gru kđăm anăn hlô dliê tŭ klei bi knap anăn msĕ mơh.”
12Tinei yơh bi mâo hĕ klei gĭr kơ phung doh jăk, phung djă pioh kjăp klei Aê Diê mtă leh anăn klei đăo kơ Yêsu.
13Leh anăn kâo hmư̆ asăp mơ̆ng adiê lač, “Čih bĕ klei anei: Mơ̆ng anei kơ anăp jăk mơak yơh phung djiê hlăm Khua Yang.” Mngăt Myang lač, “Sĭt nik, jăk mơak yơh, čiăng kơ diñu dưi mdei mơ̆ng bruă diñu, kyuadah bruă diñu ngă tui hlue diñu!”

Klei Puôt Wiă Lăn Ala

14 Êdei tinăn kâo dlăng, leh anăn nĕ anei mâo sa knam kô̆. Sa čô msĕ si Anak Mnuih dôk gŭ ti knam anăn. Ñu đua sa boh đuôn mtao mah ti boh kŏ ñu, leh anăn djă sa ƀĕ mniă ƀơ̆ng snăk hlăm kngan ñu. 15 Sa čô dĭng buăl jăk mkăn kbiă mơ̆ng sang kkuh mpŭ, leh anăn ñu iêu hŏng asăp kraih kơ Pô dôk gŭ ti knam, “Yơr bĕ mniă ih leh anăn wiă bĕ, kyuadah mông wiă truh leh, kyuadah lăn ala ksă djŏk năng wiă leh.” 16Snăn Pô dôk gŭ ti knam yơr mniă Ñu ti lăn ala leh anăn wiă lăn ala.
17Sa čô dĭng buăl jăk mkăn kbiă mơ̆ng sang kkuh mpŭ hlăm adiê. Ñu msĕ mơh djă sa ƀĕ mniă ƀơ̆ng snăk. 18Sa čô dĭng buăl jăk mkăn kbiă mơ̆ng knưl ngă yang pô mâo klei dưi hŏng pui, ñu iêu hŏng asăp kraih kơ pô djă mniă ƀơ̆ng snăk, leh anăn lač, “Yơr bĕ mniă ih leh anăn wiă kmrŭ boh kriăk ƀâo ti lăn ala, kyuadah boh kriăk ƀâo ksă leh.” 19Snăn dĭng buăl jăk anăn yơr mniă ñu ti lăn ala leh anăn wiă kmrŭ boh kriăk ƀâo ti lăn ala, leh anăn dlăm boh kriăk ƀâo anăn hlăm brŏng prŏng djiêt kpiê klei Aê Diê ngêñ. 20 Arăng juă hĕ brŏng djiêt êa boh kriăk ƀâo anăn ti êngao ƀuôn, leh anăn êrah kbiă mơ̆ng brŏng anăn đĭ truh ti amung aseh, anôk ñu ling boh kbưi tơl truh hlăm brô tlâo êtuh wang kilômet.