15

Tej sub tawg sub ntsha thaum kawg

1Kuv pom dua ib yam txujci tseem ceeb uas loj thiab phimhwj saum nruab ntug. Muaj xya tus tubtxib saum ntuj tuav xya yam sub tawg sub ntsha zaum kawg vim Vajtswv txojkev npau taws yuav kawg rau tej sub tawg sub ntsha no.
2Thiab kuv pom ib yam zoo li lub hiavtxwv iav xyaw hluavtaws thiab pom cov uas kov yeej tus tsiaj ntawd thiab nws tus dab mlom thiab nws lub npe lej, sawvdaws sawv ntawm ntug hiavtxwv iav tuav rawv Vajtswv tej nkauj nog ncas. 3Lawv hu Vajtswv tus tub qhe Mauxe zaj nkauj thiab tus Menyuam Yaj zaj nkauj hais tias,
  “Au Vajtswv, tus Tswv uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus,
   koj tes haujlwm loj thiab phimhwj kawg.
  Au vajntxwv uas kav ib tsoom tebchaws,
   koj tej kev mas ncaj ncees thiab muaj tseeb.
  4Au tus Tswv, leejtwg yuav tsis ntshai koj
   thiab tsis qhuas koj lub npe?
   Vim koj tib leeg yog tus uas dawb huv.
  Ib tsoom tebchaws yuav tuaj pe hawm koj
   ntawm koj lub xubntiag,
  vim koj tes haujlwm ncaj ncees
   tshwm los lawm.”
5Dhau ntawd kuv pom lub tuam tsev yog lub tsev ntaub saum ntuj ceeb tsheej uas muaj Vajtswv tej lus, qheb lug, 6thiab xya tus tubtxib saum ntuj uas nqa xya yam sub tawg sub ntsha tawm hauv lub tuam tsev los. Lawv hnav tsoos tsho ntaub mag dawb huv ci nplas thiab sia ib txoj siv kub ntawm hauv siab. 7Mas plaub tug tsiaj ciaj sia muaj ib tug muab xya lub phaj kub uas rau Vajtswv uas muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg txojkev npau taws puv nkaus cev rau xya tus tubtxib saum ntuj ntawd. 8Mas tej pa ncho uas tawm ntawm Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab thiab ntawm nws lub hwjchim loj ncho puv nkaus lub tuam tsev, thiab tsis muaj leejtwg nkag tau rau hauv lub tuam tsev mus txog thaum xya tus tubtxib ntawd xya yam sub tawg sub ntsha tiav tag.