15

Cov Timtswv thiab Tej Sub Tawg Sub Ntsha Zaum Kawg

1Tom qab ntawd kuv pom dua ib yam txujci tseemceeb tshwm saum nruab ntug ua rau kuv xav tsis thoob li. Kuv pom xya tus timtswv ceebtsheej nqa xya yam sub tawg sub ntsha uas yog Vajtswv txojkev txiav txim zaum kawg.
2Kuv pom ib yam zoo li hiavtxwv uas ci li iav uas muaj nplaim taws xyaw. Thiab kuv pom cov neeg uas tawmtsam yeej tus tsiaj thiab tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd thiab kovyeej tus uas muaj cov lej xam phaj. Cov neeg ntawd sawv ntawm ntug hiavtxwv uas ci li iav, lawv ib leeg nqa ib lub nkauj nogncas uas yog Vajtswv muab rau lawv; 3lawv hu Mauxes tus uas yog Vajtswv tus tubtxib zaj nkauj thiab tus menyuam Yaj zaj nkauj hais tias,
  “Tus Tswv uas yog Vajtswv tus uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  tej haujlwm uas koj ua puavleej
   tseemceeb thiab zoo tshaj plaws.
  Koj yog tus Vajntxwv uas kav
   tagnrho txhua lub tebchaws huv tibsi.
  Tej uas koj ua, koj ua ncaj ua ncees
   thiab raws li qhov tseeb!
  4Tus Tswv, puas muaj leejtwg uas tsis ntshai koj?
  Puas muaj leejtwg uas tsis hwm koj?
  Rau qhov koj tib leeg thiaj yog tus uas dawbhuv.
  Txhua haivneeg yuav tuaj cuag koj thiab pehawm koj,
  rau qhov sawvdaws pom hais tias koj
   ua koj tes haujlwm ncaj ncees.”
5Tom qab ntawd kuv pom lub tuamtsev saum ntuj ceebtsheej lub qhovrooj qhib hlo, kuv pom lub Tsevntaub uas luag muab Vajtswv txojlus timkhawv tso rau hauv. 6Ces xya tus timtswv uas nqa xya yam sub tawg sub ntsha tawm hauv lub tuamtsev tuaj rau sab nraud, lawv ib leeg hnav ib ce ris tsho ntaubmag dawb dawb thiab ib leeg sia ib txoj siv kub saum qhovtso. 7Plaub tug qhelunpees uas sawv vij Vajtswv lub zwmtxwv, muaj ib tug txawm muab xya lub tais kub cev rau xya tus timtswv ntawd. Xya lub tais kub ntawd ntim puv nkaus Vajtswv tus uas muaj sia nyob txojkev rau txim. 8Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab thiab Vajtswv lub hwjchim ncho pa lug ib yam li pa taws puv nkaus hauv lub tuamtsev. Thaum xya yam sub tawg sub ntsha uas xya tus timtswv ntawd nqa los tseem tsis tau dua tas, tsis muaj leejtwg yuav mus tau rau hauv lub tuamtsev li.