15

Fin-Mienh Caux Setv Mueiz Nyei Zeqc Naanc

1Yie aengx buatc yiem wuov lungh ganh maaih hlo haic, mbuoqc horngh haic nyei domh jangx-hoc. Maaih siec dauh fin-mienh dorh jienv siec nyungc zeqc naanc. Naaiv se nqa'haav laai nyei zeqc naanc weic zuqc Tin-Hungh longc naaiv deix zoux ziangx ninh nouz zuiz nyei sic.
2Yie aengx buatc hnangv longc gingx zorpc jienv douz nyei koiv nor. Yaac buatc hingh jiex hieh ga'naaiv caux hieh ga'naaiv nyei fangx caux ninh nyei mbuox nyei nzaangc wuov deix mienh. Ninh mbuo souv jienv koiv-hlen yaac nanv jienv Tin-Hungh ceix bun nyei daanh baah, 3yaac baaux Tin-Hungh nyei bou, Mose, nyei nzung caux wuov dauh Ba'gi Yungh Dorn nyei nzung. Nzung gorngv,
  “Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh aah!
   Meih zoux nyei sic za'gengh hlo haic, mbuoqc horngh haic.
  Maanc guoqv nyei Hungh aah!
   Meih zoux nyei jauv se baengh fim nyei, zien nyei.
  4Ziouv aah! Maaih haaix dauh maiv taaih meih, maiv gamh nziex meih?
  Maaih haaix dauh maiv ceng meih nyei mbuox?
   Weic zuqc meih ganh cing-nzengc hnangv.
  Maanc guoqv mienh oix daaih yiem
   meih nyei nza'hmien baaix meih,
   weic zuqc maanc mienh duqv buatc
   meih zoux nyei sic baengh fim nyei.”
5Nqa'haav yie buatc yiem tin-dorngh zaangc Tin-Hungh nyei biauv koi nqoi, dongh wuov norm Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh. 6Dorh jienv siec nyungc zeqc naanc wuov deix siec dauh fin-mienh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv cuotv daaih. Ninh mbuo zuqv jienv cing-nzengc nyei la'maah ndie lui-houx mbopv baeqc zaengh zaengh nyei. Yaac maaih jiem-kou kou jienv la'kuotv. 7Wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv maaih dauh zorqv siec norm jiem-bunh bun wuov deix siec dauh fin-mienh. Norm-norm jiem-bunh dapv buangv yietc liuz ziangh jienv taux maanc gouv maanc doic nyei Tin-Hungh nouz zuiz nyei sic. 8Zaangc Tin-Hungh nyei biauv ziouc maaih sioux buangv nzengc, dongh yiem Tin-Hungh nyei njang-laangc caux ninh nyei qaqv cuotv daaih nyei sioux, yaac maiv maaih haaix dauh haih bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Oix zuqc zuov wuov deix siec dauh fin-mienh dorh daaih nyei siec nyungc zeqc naanc jiex nzengc cingx duqv bieqc.