15

Tơjuh Čô Ling Jang Hiam Hăng Tơjuh Tơlơi Kli̱n Khe̱ng

1Giŏng anŭn, kâo ƀuh amăng adai adih hơmâo gru kơnăl pơkŏn prŏng prin hăng yom pơphan yơh tui anai: Tơjuh čô ling jang hiam wơ̆t hăng tơjuh tơlơi kli̱n khe̱ng hơnăl tuč. Hơdôm tơlơi anŭn yơh jing tơlơi truh hơnăl tuč yơh, yuakơ hăng tơlơi truh anŭn yơh Ơi Adai pơgiŏng hĭ tơlơi hil Ñu. 2Laih anŭn kâo ƀuh gơnam kar hăng rơsĭ mơnĭl lŭk hăng apui. Kâo ƀuh mơ̆n ƀing mơnuih, jing ƀing hơmâo dưi hĭ laih kơ hlô anŭn wơ̆t hăng rup trah hlô anŭn hrŏm hăng mrô anăn hlô anŭn mơ̆n, dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi rơsĭ mơnĭl anŭn. Ƀing gơñu djă̱ go̱ng trưng jing gơnam Ơi Adai pha brơi yơh. 3Ƀing gơñu adoh tơlơi adoh Môseh, jing ding kơna Ơi Adai, laih anŭn tơlơi adoh Ană Triu tui anai:
  “Khua Yang, Ơi Adai kơtang biă mă,
   Khul bruă Ih ngă prŏng prin laih anŭn yom pơphan yơh!
  pơtao kơ abih lŏn čar;
   Khul jơlan tơlơi pơmĭn Ih klă tơpă laih anŭn sĭt yơh.
  4Ơ Khua Yang, hlơi ƀu či huĭ pơpŭ kơ Ih laih anŭn bơni hơơč kơ anăn Ih lĕ?
  Yuakơ hơjăn Ih đôč yơh hiam klă.
   Mơnuih mơ̆ng abih bang lŏn čar či rai ƀơi anăp Ih laih anŭn kơkuh kơ Ih,
  yuakơ abih bang ƀuh laih bruă klă tơpă Ih yơh.”
5Tơdơi kơ anŭn, kâo ƀuh amăng plei hiam sang yang, jing sang khăn jăng jăi kơ Tơlơi Gơ̆ng Jơlan, arăng pŏk hĭ. 6Hơmâo tơjuh čô ling jang hiam djă̱ tơjuh tơlơi kli̱n khe̱ng tơbiă mơ̆ng sang yang anŭn. Ƀing gơñu buh ao blâo ƀlĭ bơngač rơgoh laih anŭn čut ao tơda mah jum dar tơda gơñu. 7Giŏng anŭn, sa čô amăng pă̱ čô djuai hơdip pha brơi kơ tơjuh čô ling jang hiam anŭn tơjuh boh mŏng mah. Khul mŏng anŭn bă hăng tơlơi hil Ơi Adai, jing Pô dŏ hơdip nanao hlŏng lar yơh. 8Laih anŭn sang yang anŭn bă hăng asăp mơ̆ng tơlơi ang yang Ơi adai hăng mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Ñu, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi mŭt pơ sang yang tơl tơjuh tơlơi kli̱n khe̱ng mơ̆ng tơjuh čô ling jang anŭn jing pơgiŏng hĭ yơh.