15

Phung Dĭng Buăl Jăk Bi Truh Klei Bi Knap Knhal Tuč

1Kâo ƀuh hlăm adiê sa klei bi knăl mkăn, prŏng leh anăn bi kngăr. Mâo kjuh čô dĭng buăl jăk djă kjuh mta klei bi knap, jing klei bi knap knhal tuč, kyuadah hŏng klei bi knap anăn Aê Diê bi ruê̆ klei Ñu ngêñ.
2Leh anăn kâo ƀuh msĕ si êa ksĭ ală kĭng bi lŭk hŏng pui, leh anăn phung dưi leh hŏng hlô dliê, hŏng rup ñu, leh anăn hŏng mrô anăn ñu, dôk dơ̆ng ti djiêu êa ksĭ ală kĭng anăn djă brô̆ Aê Diê hlăm kngan diñu. 3 Diñu mmuñ klei mmuñ Y-Môis, dĭng buăl Aê Diê, leh anăn klei mmuñ Êđai Biăp, lač,
  “Bruă ih prŏng leh anăn bi kngăr,
   Ơ Khua Yang Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang!
  Ơ Mtao kơ jih jang ênuk,
   êlan ih kpă leh anăn sĭt nik!
  4 Ơ Khua Yang, hlei amâo srăng huĭ mpŭ leh anăn bi guh kơang anăn ih?
   Kyuadah knŏng hjăn ih jing doh jăk.
  Jih jang găp djuê mnuih srăng hriê kkuh mpŭ kơ ih,
   kyuadah bruă kpă ênô ih bi êdah leh.”
5 Êdei kơ klei anăn kâo dlăng, leh anăn sang kkuh mpŭ hlăm adiê pŏk leh, mâo sang čhiăm klei hưn hlăm lam. 6Leh anăn phung kjuh čô dĭng buăl jăk djă kjuh mta klei bi knap kbiă mơ̆ng sang kkuh mpŭ, hơô ao kbuă doh mngač leh anăn hyuă hdrăng mah ti đah da. 7Leh anăn sa drei hlăm pă drei mnơ̆ng hdĭp brei kơ kjuh čô dĭng buăl jăk kjuh boh êlŭ mah bŏ hŏng klei ngêñ Aê Diê, Pô dôk hdĭp hlăm jih jang ênuk. 8 Leh anăn sang kkuh mpŭ bŏ hŏng săp pui mơ̆ng klei guh kơang Aê Diê leh anăn mơ̆ng klei myang Ñu, leh anăn amâo mâo pô dưi mŭt ôh hlăm sang kkuh mpŭ tơl kjuh mta klei bi knap mơ̆ng kjuh čô dĭng buăl jăk bi ruê̆ leh.