16

Kjuh Boh Êlŭ Klei Aê Diê Ngêñ

1Êdei tinăn kâo hmư̆ asăp kraih kbiă mơ̆ng sang kkuh mpŭ lač kơ phung kjuh čô dĭng buăl jăk, “Nao tuh bĕ ti lăn ala kjuh boh êlŭ klei Aê Diê ngêñ.”
2 Snăn dĭng buăl jăk tal sa nao leh anăn tuh êlŭ ñu ti lăn ala. Leh anăn mâo tiêng jhat ruă snăk djŏ kơ phung mnuih mâo leh klei čih mơ̆ng hlô dliê leh anăn kkuh mpŭ kơ rup hlô dliê.
3Dĭng buăl jăk tal dua tuh êlŭ ñu hlăm êa ksĭ, leh anăn êa ksĭ jing msĕ si êrah sa čô mnuih djiê, leh anăn jih jang mnơ̆ng hdĭp dôk hlăm êa ksĭ djiê sơăi.
4 Dĭng buăl jăk tal tlâo tuh êlŭ ñu hlăm êa krông leh anăn hlăm jih akŏ êa, leh anăn digơ̆ jing êrah. 5Leh anăn kâo hmư̆ dĭng buăl jăk kiă kriê êa lač,
  “Ih jing kpă, Ơ Pô Doh Jăk, Pô jing ară anei leh anăn Pô jing leh.
   Kyuadah Ih phat leh kđi jih mnơ̆ng anei.
  6Kyuadah phung mnuih tuh leh êrah phung doh jăk leh anăn phung khua pô hưn êlâo,
   leh anăn ih brei leh kơ diñu mnăm êrah.
  Diñu năng kơ klei anăn.!”
7Leh anăn kâo hmư̆ knưl ngă yang ur kraih,
  “Sĭt nik, Ơ Khua Yang Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang,
   klei ih phat kđi jing sĭt leh anăn kpă!”
8Dĭng buăl jăk tal pă tuh êlŭ ñu ti yang hruê, leh anăn yang hruê mâo klei dưi hơr phung mnuih hŏng pui. 9Mđiă ktang hơr phung mnuih, leh anăn diñu tăm pah kơ anăn Aê Diê Pô mâo klei dưi kơ klei bi knap anăn. Ƀiădah diñu amâo kmhal ôh kơ klei soh diñu, čiăng brei klei guh kơang kơ Aê Diê.
10 Dĭng buăl jăk tal êma tuh êlŭ ñu ti jhưng mtao hlô dliê, leh anăn ƀuôn ala mtao hlô dliê bŏ hŏng klei mmăt; phung mnuih kĕ êlah diñu kyua klei knap, 11leh anăn tăm pah kơ Aê Diê hlăm adiê kyua klei ruă leh anăn tiêng diñu, ƀiădah amâo kmhal ôh kơ bruă diñu ngă.
12 Dĭng buăl jăk tal năm tuh êlŭ ñu ti êa krông prŏng Ơprat, leh anăn êa gơ̆ khuôt hĕ, čiăng mkra êlan kơ phung mtao mơ̆ng čar ngŏ. 13Leh anăn kâo ƀuh tlâo čô yang čhŏ msĕ si ajĭk. Sa kbiă mơ̆ng ƀăng êgei anak rai, sa mơ̆ng ƀăng êgei hlô dliê, leh anăn sa mơ̆ng ƀăng êgei khua pô hưn êlâo soh. 14Diñu jing phung yang jhat ngă klei bi knăl nao kơ phung mtao tar ƀar lăn ala, čiăng bi kƀĭn digơ̆ kơ klei bi blah ti hruê prŏng Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang. 15 (“Nĕ anei, kâo hriê msĕ si sa čô mnuih knĕ! Jăk mơak yơh hlei pô dôk krŏng leh anăn răng kriê kơ čhiăm ao ñu, čiăng kơ ñu amâo êbat lưng mlŭn ôh leh anăn arăng amâo ƀuh klei hêñ ñu!”) 16 Phung yang jhat anăn bi kƀĭn phung mtao hlăm anôk arăng pia hlăm klei Hêbrơ Harmagêdôn.
17Dĭng buăl jăk tal kjuh tuh êlŭ ñu hlăm êngĭt adiê, leh anăn mâo asăp kraih kbiă mơ̆ng sang kkuh mpŭ, mơ̆ng jhưng mtao, lač, “Bruă jih leh!” 18 Leh anăn mâo kmlă, ênai ktang, grăm đah, leh anăn klei yơ̆ng lăn ala ktang, amâo tuôm mâo ôh klei yơ̆ng lăn ala msĕ snăn dơ̆ng mơ̆ng mnuih dôk ti lăn ala. 19 Ƀuôn prŏng kčar mbha jing tlâo kdrêč, leh anăn jih jang ƀuôn prŏng hlăm phung găp djuê mnuih klưh, leh anăn Aê Diê hdơr kơ ƀuôn prŏng Ƀaƀilôn, čiăng brei ñu mnăm atŏ kpiê klei Aê Diê ngêñ ktang. 20 Jih jang plao êa ksĭ klưh luč, leh anăn arăng amâo lŏ ƀuh čư̆ ôh. 21 Mâo lu boh tâo pliêr prŏng, boh ktrŏ sa boh êma pluh kilô, lĕ mơ̆ng adiê djŏ kơ mnuih, tơl phung mnuih tăm pah kơ Aê Diê kyua klei bi knap hŏng boh tâo pliêr anăn, kyuadah klei bi knap anăn jing prŏng snăk.