17

Tug puj muag cev hab tug tsaj

1Xyaa tug tubkhai ntuj kws nqaa xyaa lub phaaj hov ib tug has rua kuv tas, “Ca le lug, kuv yuav qha koj pum qhov kws txav txem rua tug puj muag cev luj kws nyob tsawg sau ntau tug dej, 2yog tug kws tej vaajntxwv huv nplajteb tau deev lawm, hab tej tuabneeg huv nplajteb kuj qaug nwg tej cawv txwv maab kws yog kev sws deev.” 3Nwg txawm coj kuv huv Vaaj Ntsuj Plig moog rua huv tebchaws moj saab qhua hab kuv pum ib tug quaspuj nyob tsawg sau ib tug tsaj lab ploog kws muaj tej npe saib tsw taug Vaajtswv sau puv nkaus nwg lub cev, hab tug tsaj hov muaj xyaa lub taubhau hab kaum tug kub. 4Tug puj hov naav ib ce tsoog yimlaaj hab lab ploog hab coj npauj kub hab tej qai zeb hlaws hab tej qai qwj muaj nqes. Nwg txhais teg tuav ib lub taig kub kws rau tej kev qas vuab tsuab hab tej kev qas kev phem kws nwg deev luas puv nkaus. 5Hab ntawm nwg hauv plaj muaj ib lub npe kws lub ntsab muab npog ca lawd sau ca has tas, “Lub tuam nroog Npanpiloo, yog cov kws muag cev hab tej kev qas vuab tsuab huv lub nplajteb leej nam.” 6Hab kuv pum tas tug puj hov haus cov xuv dawb hab cov kws ua timkhawv txug Yexu tej ntshaav qaug lawm.
 Thaus kuv pum tug puj hov kuv kuj phemfwj kawg.
7Tug tubkhai ntuj txawm has rua kuv tas, “Ua caag koj phemfwj? Kuv yuav qha koj paub lub ntsab kws muab npog ca has txug tug puj hov hab has txug tug tsaj kws muaj xyaa lub taubhau hab kaum tug kub kws tug puj hov caij. 8Tug tsaj kws koj pum hov txeev muaj nyob tassws nwgnuav tsw muaj nyob hab tseed yuav nce tawm huv lub qhov tub tub lug hab yuav moog raug kev puam tsuaj. Cov tuabneeg huv nplajteb kws tsw muaj npe sau ca rua huv phoo ntawv txujsa txwj thaus tswm ntuj tswm teb lug, kuj yuav phemfwj rua thaus kws pum tug tsaj vem tug tsaj hov txeev muaj nyob hab nwgnuav kuj tsw muaj nyob hab tseed yuav lug.
9“Tej nuav yuav tsum swv tswvyim tuab zoo. Xyaa lub taubhau yog xyaa lub pov roob kws tug puj nyob tsawg, 10hab yog xyaa tug vaajntxwv. Tswb tug dua taag lawm, ib tug saamswm muaj nyob, tshuav dua ib tug tseed tsw tau lug. Thaus tug hov lug lawd nwg yuav nyob ib nyuas ntu xwb. 11Tug tsaj kws txeev muaj nyob hab nwgnuav tsw muaj nyob hov, yog tug vaajntxwv kws yim, tassws tseed koom xyaa tug ntawd hab yuav moog raug kev puam tsuaj. 12Kaum tug kub kws koj pum ntawd yog kaum tug vaajntxwv kws tsw tau txais lub tebchaws kaav, tassws puab yuav tau fwjchim ua vaajntxwv nrug tug tsaj hov kaav ib nyuas teev xwb. 13Cov vaajntxwv kuj koom ua ib lub sab hab yuav muab puab tug peevxwm hab tug fwjchim cob rua tug tsaj hov. 14Puab yuav ua rog rua tug Mivnyuas Yaaj, tassws tug Mivnyuas Yaaj yuav kov yeej puab, vem nwg yog cov kws muaj fwjchim tug Tswv hab yog ib tsoom vaajntxwv tug Vaajntxwv hab cov kws koom nrug nwg kuj yog cov kws raug hu lug hab xaiv ca lawm hab yog cov kws muaj sab xwb rua nwg.”
15Hab tug tubkhai ntuj has rua kuv tas, “Cov dej kws koj pum tug puj muag cev nyob tsawg sau, yog tej haiv tuabneeg tej paab tuabneeg coob tej tebchaws hab tej yaam lug. 16Kaum tug kub kws koj pum hab tug tsaj yuav ntxub tug puj muag cev hov. Puab yuav ua rua nwg nyob do cuas nyob lab qaab hab yuav noj nwg le nqaj hab muab suavtawg hlawv nwg. 17Vem Vaajtswv tshaum puab lub sab kuas ua lawv le Vaajtswv xaav tseg, yog qhov kws puab koom ua ib lub sab muab puab tug fwjchim kaav cob rua tug tsaj moog txug thaus Vaajtswv tej lug tav. 18Tug puj kws koj pum yog lub tuam nroog kws muaj fwjchim kaav tej vaajntxwv huv nplajteb.”