17

Tus poj muag cev thiab tus tsiaj

1Xya tus tubtxib saum ntuj uas nqa xya lub phaj ntawd ib tug hais rau kuv tias, “Cia li los, kuv yuav qhia koj pom qhov uas txiav txim rau tus poj muag cev loj uas zaum saum ntau tus dej, 2yog tus uas tej vajntxwv hauv ntiajteb tau deev lawm, thiab tej neeg hauv ntiajteb kuj qaug nws tej cawv txiv hmab uas yog kev sib deev.” 3Nws txawm coj kuv hauv Vaj Ntsuj Plig mus rau hauv tebchaws moj sab qhua thiab kuv pom ib tug pojniam zaum saum ib tug tsiaj liab ploog uas muaj tej npe saib tsis taus Vajtswv sau puv nkaus nws lub cev, thiab tus tsiaj ntawd muaj xya lub taubhau thiab kaum tus kub. 4Tus pojniam ntawd hnav ib ce tsoos tsamxem thiab liab ploog thiab coj npauj kub thiab tej qe zeb hlaws thiab tej qe qwj muaj nqes. Nws txhais tes tuav ib lub tais kub uas rau tej kev qias vuab tsuab thiab tej kev qias kev phem uas nws deev luag puv nkaus. 5Thiab ntawm nws hauv pliaj muaj ib lub npe uas lub ntsiab muab npog cia lawd sau cia hais tias, “Lub tuam ceeb Npanpiloo, yog cov uas muag cev thiab tej kev qias vuab tsuab hauv lub ntiajteb leej niam.” 6Thiab kuv pom tias tus pojniam ntawd haus cov xov dawb thiab cov uas ua timkhawv txog Yexus tej ntshav qaug lawm.
 Thaum kuv pom tus pojniam ntawd kuv kuj phimhwj kawg.
7Tus tubtxib saum ntuj txawm hais rau kuv tias, “Ua cas koj phimhwj? Kuv yuav qhia koj paub lub ntsiab uas muab npog cia hais txog tus pojniam ntawd thiab hais txog tus tsiaj uas muaj xya lub taubhau thiab kaum tus kub uas tus pojniam ntawd caij. 8Tus tsiaj uas koj pom ntawd txeev muaj nyob tiamsis nimno tsis muaj nyob thiab tseem yuav nce tawm hauv lub qhov tob tob los thiab yuav mus raug kev puam tsuaj. Cov neeg hauv ntiajteb uas tsis muaj npe sau cia rau hauv phau ntawv txojsia txij thaum tsim ntuj tsim teb los, kuj yuav phimhwj rau thaum uas pom tus tsiaj vim tus tsiaj ntawd txeev muaj nyob thiab nimno kuj tsis muaj nyob thiab tseem yuav los.
9“Tej no yuav tsum siv tswvyim tib zoo. Xya lub taubhau yog xya lub pov roob uas tus pojniam zaum, 10thiab yog xya tus vajntxwv. Tsib tug dua tag lawm, ib tug tabtom muaj nyob, tshuav dua ib tug tseem tsis tau los. Thaum tus ntawd los lawd nws yuav nyob ib nyuag ntu xwb. 11Tus tsiaj uas txeev muaj nyob thiab nimno tsis muaj nyob ntawd, yog tus vajntxwv uas yim, tiamsis tseem koom xya tus ntawd thiab yuav mus raug kev puam tsuaj. 12Kaum tus kub uas koj pom ntawd yog kaum tus vajntxwv uas tsis tau txais lub tebchaws kav, tiamsis lawv yuav tau hwjchim ua vajntxwv nrog tus tsiaj ntawd kav ib nyuag teev xwb. 13Cov vajntxwv kuj koom ua ib lub siab thiab yuav muab lawv tus peevxwm thiab lub hwjchim cob rau tus tsiaj ntawd. 14Lawv yuav ua rog rau tus Menyuam Yaj, tiamsis tus Menyuam Yaj yuav kov yeej lawv, vim nws yog cov uas muaj hwjchim tus Tswv thiab yog ib tsoom vajntxwv tus Vajntxwv thiab cov uas koom nrog nws kuj yog cov uas raug hu los thiab xaiv cia lawm thiab yog cov uas muaj siab xib rau nws.”
15Thiab tus tubtxib saum ntuj hais rau kuv tias, “Cov dej uas koj pom tus poj muag cev zaum saud yog tej haiv neeg tej pab neeg coob tej tebchaws thiab tej yam lus. 16Kaum tus kub uas koj pom thiab tus tsiaj yuav ntxub tus poj muag cev ntawd. Lawv yuav ua rau nws nyob do cuas nyob liab qab thiab yuav noj nws li nqaij thiab muab hluavtaws hlawv nws. 17Vim Vajtswv tshum lawv lub siab kom ua raws li Vajtswv xav tseg, yog qhov uas lawv koom ua ib lub siab muab lawv lub hwjchim kav cob rau tus tsiaj mus txog thaum Vajtswv tej lus tiav. 18Tus pojniam uas koj pom yog lub tuam ceeb uas muaj hwjchim kav tej vajntxwv hauv ntiajteb.”