17

Tus Niamntiav uas Phem Kawg Nkaus

1Tom qab ntawd xya tus timtswv ceebtsheej uas nqa xya lub tais muaj ib tug txawm los hais rau kuv hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus, kuv yuav coj koj mus saib tus niamntiav uas phem kawg nkaus saib nws yuav raug txim li cas. Tus niamntiav ntawd yog lub nroog loj uas ua rau ntawm ob peb ceg dej sib tshuam. 2Tej vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb no puavleej nrog tus niamntiav uas phem kawg nkaus ntawd sib dee. Thiab tej neeg ntiajteb twb haus tej cawv txiv hmab uas yog tus pojniam ntawd tej kev phem kev qias qaug lawm.”
3Vaj Ntsujplig txawm los kav tagnrho kuv lub siab, ces tus timtswv ceebtsheej ntawd txawm coj kuv mus rau tom tiaj suabpuam. Thaum kuv mus txog tod kuv pom ib tug pojniam caij ib tug tsiaj liab ploog; tus tsiaj ntawd muaj ntau lub npe phem phem sau thoob plaws nws lub cev. Nws muaj xya lub taubhau thiab kaum tus kub. 4Tus pojniam ntawd hnav ib cev tsoos tsho xiav thiab liab ploog. Nws coj saw kub, coj tej qe zeb ci ci uas muaj nqis thiab coj tej hlaws thoob plaws ibce. Nws txhais tes tuav rawv ib lub tais kub uas ntim puv nkaus tej kev phem kev qias uas nws tau ua tas los lawm. 5Muaj ib lub npe sau rau ntawm tus pojniam ntawd lub hauvpliaj uas tsis muaj neeg paub lub ntsiab lus, lub npe ntawd sau hais tias, “Lub nroog Npanpiloos uas loj dua ntais, koj yog cov niamntiav thiab tej neeg ntiajteb uas ua phem ua qias leej niam.” 6Thiab kuv pom tus pojniam ntawd twb haus Vajtswv cov neeg cov ntshav thiab cov neeg uas raug luag tua cov ntshav qaug lawm, cov neeg ntawd yog cov uas muab siab npuab Yexus.
 Thaum kuv pom tus pojniam ntawd ua rau kuv xav tsis thoob li.
7Tus timtswv ntawd nug kuv hais tias, “Ua li cas koj thiaj xav tsis thoob? Kuv yuav qhia tus pojniam ntawd thiab tus tsiaj uas muaj xya lub taubhau thiab kaum tus kub uas tus pojniam ntawd caij lub ntsiab rau koj paub. 8Tus tsiaj ntawd yav tas los nws muaj sia nyob, tiamsis nimno nws twb tsis muaj sia lawm; nws yuav tawm hauv lub qhov tob tob los thiab nws yuav mus raug kev puastsuaj. Tej neeg ntiajteb uas tsis muaj npe sau thaum tsis tau tsim ntuj tsim teb rau hauv phau ntawv uas sau cov neeg muaj sia nyob mus ibtxhis lawm tej npe, thaum lawv pom tus tsiaj ntawd lawv yuav xav tsis thoob li, rau qhov yav tas los tus tsiaj ntawd muaj sia, tiamsis nimno tsis muaj lawm thiab nws tseem yuav rov tshwm los.
9“Tus uas muaj tswvyim, nws yeej yuav totaub zaj no. Tus tsiaj ntawd xya lub taubhau yog xya lub pov roob uas tus pojniam ntawd nyob, thiab xya lub pov roob ntawd yog xya tus vajntxwv. 10Muaj tsib tug vajntxwv twb poob hwjchim lawm, tshuav ib tug tseem kav tebchaws, thiab muaj ib tug tseem tsis tau los kav tebchaws; thaum nws los nws yuav kav tebchaws ib ntus xwb. 11Tus tsiaj uas yav tas los muaj sia, tiamsis nimno tsis muaj sia lawm yog ib tug vajntxwv uas yog tus yim uas nrog xya tus vajntxwv ntawd ua ib pab, thiab nws yuav mus raug kev puastsuaj.
12“Kaum tus kub uas koj pom ntawd yog kaum tus vajntxwv uas tseem tsis tau los ua vajntxwv, tiamsis lawv yuav muaj hwjchim ib yam li vajntxwv; lawv yuav nrog tus tsiaj ntawd kav tebchaws ib txoos teev xwb. 13Kaum tus vajntxwv ntawd puavleej koom ib lub siab, thiab lawv muab tej hwjchim uas lawv muaj tso rau tus tsiaj ntawd. 14Lawv yuav tawmtsam tus menyuam Yaj, tiamsis tus menyuam Yaj thiab cov neeg ncaj ncees uas tus menyuam yaj xaiv los ua nws cov thwjtim lawm yuav tawmtsam yeej cov vajntxwv ntawd, rau qhov tus menyuam Yaj yog tus Tswv ntawm txhua tus tswv thiab yog tus Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv.”
15Tus timtswv ceebtsheej rov hais rau kuv hais tias, “Ob peb ceg dej uas koj pom tus niamntiav ntawd nyob rawv saud yog piv txog txhua pab neeg txhua xeem neeg thiab txhua haivneeg tsis hais cov uas hais yam lus twg huv tibsi. 16Kaum tus kub thiab niag tsiaj uas koj pom puavleej yuav ntxub tus niamntiav ntawd. Lawv yuav txeeb txhua yam uas nws muaj huv tibsi mus thiab cia nws nyob liabqab; lawv yuav noj nws cev nqaij thiab muab hluavtaws hlawv nws povtseg. 17Rau qhov Vajtswv tshoov lawv lub siab kom lawv xav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv koom ua ib lub siab muab tus tsiaj ntawd tsa ua tus uas kav lawv mus txog thaum muaj tiav raws li tej uas Vajtswv tau hais tseg lawm.
18“Tus niamntiav uas koj pom ntawd yog lub nroog loj dua ntais uas kav tagnrho tej vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb no.”