17

Pô Đah Kơmơi Hăng Hlô

1Tơdơi kơ anŭn, sa čô amăng tơjuh čô ling jang hiam anŭn, jing ƀing hơmâo tơjuh boh mŏng anŭn, rai laĭ hăng kâo tui anai, “Rai bĕ, kâo či kơčrâo kơ ih ƀuh tơlơi Ơi Adai pơkơhma̱l hĭ pô đah kơmơi rĭh răm prŏng biă mă, jing pô dŏ be̱r ƀơi khul ia. 2Hrŏm hăng pô đah kơmơi anŭn yơh ƀing pơtao lŏn tơnah ngă pyu pơde laih anŭn mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai tŭ măt yua mơ̆ng ia tơpai tơlơi pyu pơde pô đah kơmơi anŭn yơh.”
3Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn ba kâo nao pơ tơdron ha̱r tŭ git gai mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam. Pơ anih anŭn kâo ƀuh sa čô đah kơmơi hlak dŏ be̱r ƀơi rŏng sa drơi hlô mriah huč. Ƀơi hlô anŭn bă hăng anăn pơhiăp ƀrưh mơhiăh kơ Ơi Adai laih anŭn hlô anŭn hơmâo tơjuh boh akŏ hăng pluh ƀĕ tơki. 4Pô đah kơmơi anŭn buh ao blang hăng mriah huč laih anŭn pơhrôp ñu pô hăng mah, boh pơtâo yom laih anŭn añŭ plĕr. Ñu djă̱ amăng tơngan ñu sa boh kơčŏk mah bă hăng mơta tơlơi hơƀak drak laih anŭn tơlơi grĭ grañ mơ̆ng tơlơi pyu pơde ñu. 5Anăn anai yơh arăng čih ƀơi athơi ñu:

6Kâo ƀuh pô đah kơmơi anŭn măt hăng drah ƀing đaŏ kơ Ơi Adai, jing drah ƀing hơdip tŏng ten ngă gơ̆ng jơlan kơ Yang Yêsu.
 Tơdang kâo ƀuh pô đah kơmơi anŭn, kâo dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă.
7Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn laĭ kơ kâo tui anai, “Yua hơget ih dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng lĕ? Kâo či pŏk pơblang brơi kơ ih thâo tơlơi hơgŏm kơ pô đah kơmơi anŭn laih anŭn kơ tơlơi hlô anŭn wơ̆t hăng pô đah kơmơi anŭn đĭ, jing hlô hơmâo tơjuh boh akŏ hăng pluh ƀĕ tơki. 8Hlô ih ƀuh anŭn, hlâo adih ñu hơmâo, ră anai ñu ƀu hơmâo ôh, laih anŭn či tơbiă rai mơ̆ng hlung dơlăm Abis hăng nao pơ tơlơi răm rai ñu pô yơh. Ƀing mơnuih mơnam lŏn tơnah, jing ƀing mơnuih anăn gơñu arăng ƀu čih amăng hră tơlơi hơdip ôh čơdơ̆ng mơ̆ng tơlơi hrih pơjing kơ lŏn tơnah, či dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng yơh tơdang ƀing gơñu ƀuh hlô anŭn, yuakơ hlô anŭn hlâo adih hơmâo, ră anai ƀu hơmâo ôh laih anŭn či tơbiă rai dơ̆ng.
9“Tơlơi anŭn iâu mơthưr kơ tơlơi pơmĭn rơgơi yơh. Tơjuh boh akŏ jing tơjuh boh bŏl čư̆, jing ƀơi anih pô đah kơmơi anŭn dŏ be̱r. 10Ƀing gơñu ăt jing tơjuh čô pơtao mơ̆n. Rơma čô rơngiă laih, sa čô hlak dŏ wai lăng, laih anŭn sa čô dơ̆ng aka ƀu tơbiă rai ôh. Samơ̆ tơdah ñu rai, ñu git gai kơnơ̆ng ƀiă hrơi mông đôč, ƀu sui ôh. 11Laih anŭn hlô hlâo adih hơmâo, samơ̆ ră anai ƀu hơmâo ôh, jing pơtao tal sapăn yơh. Ñu jing pô lŏm kơ tơjuh čô anŭn laih anŭn či nao pơ tơlơi răm rai ñu pô yơh.”
12“Pluh ƀĕ tơki ih ƀuh anŭn jing pluh čô pơtao, jing ƀing aka ƀu tŭ mă tơlơi git gai wai lăng ôh, samơ̆ kơnơ̆ng amăng sa rơwang mông đôč, ƀing gơñu či tŭ mă tơlơi dưi jing pơtao hrŏm hăng hlô anŭn yơh. 13Ƀing gơñu hơmâo hrŏm sa tơlơi kơñăm laih anŭn či jao brơi tơlơi dưi hăng tơlơi dưi mơyang gơñu kơ hlô anŭn yơh. 14Ƀing gơñu či pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ană Triu, samơ̆ Ană Triu yơh či dưi hĭ hloh kơ ƀing gơñu yuakơ Ană Triu jing Khua Yang kơ ƀing khua laih anŭn Pơtao kơ ƀing pơtao yơh. Laih anŭn hrŏm hăng Ană Triu anŭn hơmâo ƀing mơnuih đuaĭ tui Ñu, jing ƀing Ñu iâu mơthưr, ruah mă laih anŭn ƀing gơñu dŏ tŏng ten hăng Ñu yơh.”
15Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn laĭ hăng kâo dơ̆ng tui anai, “Khul ia ih ƀuh anŭn, jing ƀơi anih pô đah kơmơi pyu pơde anŭn hlak dŏ be̱r, anŭn jing pơhơmutu kơ ƀing ană plei, ƀing mơnuih lu, ƀing lŏn čar laih anŭn khul tơlơi pơhiăp phara phara yơh. 16Hlô anŭn hăng pluh ƀĕ tơki ih ƀuh anŭn či pơrơmut kơ pô đah kơmơi rĭh răm anŭn yơh. Ƀing gơñu či mă lui hĭ hơdôm tơlơi ñu hơmâo hăng lui brơi kơ ñu dŏ mơhlŭn yơh. Ƀing gơñu či ƀơ̆ng kơđeh asar ñu laih anŭn čuh hĭ ñu hăng apui yơh. 17Yuakơ Ơi Adai hơmâo pioh laih tơlơi bruă anŭn amăng jua pơmĭn gơñu kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi kơñăm Ñu kơ tơlơi ƀing gơñu jao brơi kơ hlô anŭn tơlơi dưi gơñu kiăng kơ git gai, tơl hơdôm boh hiăp Ơi Adai jing krep truh hĭ yơh. 18Pô đah kơmơi ih ƀuh anŭn jing pơhơmutu kơ plei prŏng yom pơphan git gai wai lăng abih bang ƀing pơtao lŏn tơnah yơh.”