19

Công dân trên thiên đàng
ca ngợi Thượng Đế

1Sau các việc ấy, tôi nghe như tiếng của rất đông người trên thiên đàng hô lên rằng:
  “Ha-lê-lu-gia!
  Sự đắc thắng, vinh hiển và quyền năng
   thuộc về Thượng Đế,
  2vì những sự xét xử của Ngài
   là chân thật và công bằng.
  Ngài đã trừng phạt con điếm
   đã khiến cả đất mang tội ác
   vì tội nhục dục của nó.
  Ngài đã báo trả nó
   về cái chết của các tôi tớ Ngài.”
3Họ lại kêu lên,
  “Ha-lê-lu-gia!
  Nó bị thiêu đốt
   và khói nó bốc lên đời đời.”
4Rồi hai mươi bốn trưởng lão và bốn con vật cúi xuống bái lạy Thượng Đế tức là Đấng ngồi trên ngôi. Họ thưa,
  “A-men, Ha-lê-lu-gia!”
5Rồi có tiếng từ ngôi nói rằng,
  “Hãy ca ngợi Thượng Đế,
   hỡi tất cả những kẻ hầu việc và kính sợ Ngài,
   cả lớn lẫn nhỏ!”
6Sau đó tôi nghe như tiếng của rất đông người, như tiếng nước lụt và tiếng của sấm rền. Họ đồng nói,
  “Ha-lê-lu-gia!
  Thượng Đế là Chúa chúng ta,
  Đấng Toàn Năng cai trị.
  7Chúng ta hãy vui mừng và hớn hở
   dâng vinh hiển cho Thượng Đế
  vì lễ cưới Chiên Con đã đến,
   và nàng dâu của Chiên Con đã sẵn sàng.
  8Nàng được cấp cho vải gai mịn,
   sáng và sạch để mặc.”
 Vải gai mịn là những việc phước đức của các thánh đồ.
9Rồi thiên sứ ấy nói với tôi, “Hãy viết: Phúc cho người nào được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con!” và thiên sứ tiếp, “Đây là những lời chân thật của Thượng Đế.”
10Tôi cúi xuống bái lạy nơi chân thiên sứ nhưng người bảo tôi, “Đừng bái lạy ta! Ta cũng chỉ là tôi tớ như ngươi và là anh chị em cùng nhận sự dạy dỗ chân chính của Chúa Giê-xu. Hãy bái lạy Thượng Đế vì lời Ngài là tinh thần của lời tiên tri.”

Người cỡi ngựa bạch

11Rồi tôi thấy trời mở ra, trước mặt tôi có con ngựa bạch. Người cỡi ngựa tên là Đấng Trung Tín và Chân Thật. Ngài luôn luôn công bằng khi xét xử và gây chiến. 12Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa, đầu đội nhiều mão triều thiên. Trên người Ngài có ghi một tên, ngoài Ngài ra không ai biết được tên ấy. 13Ngài mặc áo đã nhúng trong huyết và tên Ngài là Lời của Thượng Đế. 14Các đạo quân trên trời đều mặc áo vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch đi theo sau Ngài. 15Từ miệng người cỡi ngựa thò ra lưỡi gươm bén dùng để chiến thắng các dân tộc. Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt và sẽ ép rượu từ bàn ép rượu thịnh nộ kinh khiếp của Thượng Đế Toàn Năng. 16Trên áo và đùi Ngài có ghi danh hiệu:vua các vua và chúa các chúa
17Sau đó tôi thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời. Người kêu lớn cùng các loài chim đang bay giữa trời rằng, “Hãy đến nhóm lại dự tiệc lớn của Thượng Đế 18để các ngươi ăn thịt các vua, các quan tướng, các người thế lực, ngựa và người cỡi cùng xác của mọi người—từ tự do đến nô lệ, cả lớn lẫn nhỏ.”
19Rồi tôi thấy con vật và các vua trên đất. Các đạo quân chúng nó tập họp lại để tranh chiến cùng người cỡi ngựa và đạo quân Ngài. 20Nhưng con vật bị bắt cùng với tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ cho nó. Tiên tri giả đã dùng các phép lạ để phỉnh gạt những người có dấu của con vật và thờ lạy hình tượng nó. Tiên tri giả và con vật bị ném vào lò lửa diêm sinh. 21Các đạo quân chúng nó đều bị giết bằng lưỡi gươm thò ra từ miệng người cỡi ngựa còn tất cả các chim trời ăn xác chúng nó no nê.