19

1Dhau ntawd kuv hnov ib lub suab nrov yam li ib pab neeg coob coob lub suab nrov saum ntuj hais tias,
  “Haleluya, txojkev dim thiab koob meej
   thiab lub hwjchim loj yog peb tus Vajtswv li,
  2vim qhov uas nws txiav txim
   muaj tseeb thiab ncaj ncees.
  Nws txiav txim rau
   tus niag poj muag cev loj
  uas ua qias puas tsuas lub ntiajteb
   ntawm qhov uas nws deev luag,
  thiab nws pauj nws cov tub qhe tej ntshav
   rau tus pojniam ntawd.”
3Lawv qw nrov dua ib zaug hais tias,
  “Haleluya. Lub nroog tej pa ncho
   mus ib txhis tsis kawg.”
4Thiab nees nkaum plaub tug kev txwj laus thiab plaub tug tsiaj ciaj sia txawm khwb nkaus pe hawm Vajtswv uas zaum saum lub zwm txwv hais tias,
   “Amee, Haleluya.”
5Thiab muaj ib lub suab tawm hauv lub zwm txwv tuaj hais tias,
  “Vajtswv txhua tus tub qhe uas paub ntshai nws,
   tsis hais tus hlob tus yau,
   cia li qhuas peb tus Vajtswv.”
6Thiab kuv hnov ib lub suab yam li ib pab neeg coob coob lub suab nrov yam li dej hlob ntsawj nrov saum ntuj thiab yam li xob nroo nrov heev qw hais tias,
  “Haleluya, vim tus Tswv uas yog
   peb tus Vajtswv muaj hwjchim
   loj kawg nkaus ua vajntxwv kav lawm.
  7Peb cia li zoo siab thiab xyiv fab
   thiab qhuas nws,
  vim tus Menyuam Yaj lub rooj tshoob
   los txog lawm
  thiab nws tus nkauj nyab
   twb npaj txhij lawm.
  8Twb pub tus nkauj nyab hnav
   taub mag zoo zoo ci nplas dawb huv.”
Tej ntaub mag zoo ntawd yog cov xov dawb tej haujlwm ncaj ncees.
9Thiab tus tubtxib saum ntuj hais rau kuv tias, “Cia li sau hais tias, ‘Cov uas raug hu tuaj koom tus Menyuam Yaj lub rooj tshoob tau nyob kaj siab lug.’ ” Thiab nws hais rau kuv tias, “Tej no yog Vajtswv tej lus tseeb.” 10Ces kuv txawm khwb nkaus rau ntawm nws kotaw yuav pe hawm nws, tiamsis nws hais rau kuv tias, “Tsis txhob ua li kod. Kuv yog ib tug tub qhe ib yam li koj thiab koj cov kwvtij uas tuav rawv Yexus tej lus timkhawv xwb. Cia li pe hawm Vajtswv xwb. Rau qhov Yexus tej lus timkhawv yog lub tseem ntsiab hauv cov xibhwb cev lus tej lus.”

Tus caij nees dawb

11Kuv pom rooj ntug ceeb tsheej qheb ua ciav muaj ib tug nees dawb. Tus uas caij tus nees ntawd lub npe hu ua Ncaj thiab Tseeb thiab nws txiav txim thiab ua rog ncaj ncees. 12Nws lub qhov muag zoo ib yam li nplaim taws, thiab saum nws taubhau muaj ntau lub mom kub, thiab muaj ib lub npe sau rau ntawm nws lub cev uas tsis muaj leejtwg paub tsuas yog nws paub xwb. 13Nws hnav lub tsho uas muab raus ntshav lawm, thiab nws lub npe hu ua Vajtswv Txojlus. 14Thiab cov tub rog saum ntuj sawvdaws hnav ntaub mag zoo dawb paug dawb huv caij nees dawb raws nws qab mus. 15Muaj ib rab ntaj ntse tawm hauv nws qhov ncauj los uas nws yuav siv ntaus ib tsoom tebchaws thiab nws yuav xuas qws hlau kav lawv. Nws yuav tsuj lub rhawv tsuam txiv hmab uas yog Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txojkev npau taws heev. 16Muaj ib lub npe sau rau ntawm nws lub tsho thiab ntawm nws ncej qab hais tias “Ib tsoom vajntxwv tus Vajntxwv thiab cov uas muaj hwjchim tus Tswv.”
17Thiab kuv pom ib tug tubtxib saum ntuj sawv hauv lub hnub, nws qw nrov rau tej nas noog huvsi uas ya saum nruab ntug hais tias, “Cia li los, cia li tuaj txoos ua ke rau hauv Vajtswv rooj noj haus loj kawg, 18es yuav noj tej vajntxwv thiab cov thawj tub rog thiab cov uas muaj zog li nqaij thiab noj tej nees thiab cov uas caij nees thiab ib tsoom neeg tsis hais cov uas nyob ywj pheej cov uas ua qhev cov hlob cov yau sawvdaws li nqaij.”
19Thiab kuv pom tus tsiaj thiab tej vajntxwv hauv ntiajteb thiab lawv cov tub rog tuaj txoos ua ke yuav ua rog rau tus uas caij nees thiab nws cov tub rog. 20Tiamsis tus tsiaj ntawd raug muab ntes nrog tus cuav xibhwb uas ua tej txujci tab meeg tus tsiaj thiab siv tej txujci ntawd dag ntxias cov uas nias tus tsiaj lub cim thiab cov uas pe hawm tus dab mlom tsiaj. Ob tug no raug muab pov rau hauv ntuj tawg lawj faj uas cig hlob. 21Rab ntaj uas tawm hauv tus uas caij nees lub qhov ncauj los muab cov uas tseem tshuav nyob tua thiab tej nas noog huvsi kuj noj lawv cev nqaij tsau npo.