19

1Tom qab ntawd kuv hnov ib lub suab nrov ib yam li ib pab neeg coob coob nyob saum ntuj lub suab hais zom zaws hais tias, “Cia li qhuas Vajtswv! Qhuas nws txojkev cawm dim, nws muaj tshwjchim ci ntsa iab thiab muaj hwjchim! 2Vajtswv txiav txim ncaj ncees thiab nws ua raws li qhov tseeb! Vajtswv rau txim rau tus niamntiav uas dag ntxias neeg ntiajteb ua phem ua qias. Vajtswv rau txim rau nws, rau qhov nws muab Vajtswv cov tubtxib tua povtseg tas lawm.” 3Lawv rov hais nrov nrov hais tias, “Cia li qhuas Vajtswv! Tej hluavtaws uas kub lub nroog loj ntawd yuav cig ua nplaim ntswj pesyos thiab ncho pa mus tas ibtxhis li!” 4Nees nkaum plaub tug txwjlaug thiab cov qhelunpees txawm txhos caug ntua pehawm Vajtswv tus uas zaum saum lub zwmtxwv. Lawv hais tias, “Amees! Cia li qhuas Vajtswv!”

Tus Menyuam Yaj Rooj Tshoob

5Tom qab ntawd muaj dua ib lub suab hais ntawm lub zwmtxwv tuaj hais tias, “Vajtswv cov tubtxib thiab nws cov neeg, tsis hais tus hlob tus yau uas hwm Vajtswv, cia li qhuas Vajtswv!” 6Ces kuv hnov ib lub suab nrov zom zaws ib yam li ib pab neeg coob coob hais lus thiab nrov ib yam li dej tsaws tsag hlob hlob thiab nrov ib yam li suab xob nroo. Lub suab ntawd hais tias, “Cia li qhuas Vajtswv! Rau qhov tus Tswv uas yog peb tug Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws yog Vajntxwv! 7Peb cia li zoo siab thiab xyivfab hlo; peb cia li qhuas Vajtswv lub hwjchim uas loj kawg nkaus! Rau qhov twb txog lub sijhawm uas tus menyuam Yaj ua tshoob, thiab nws tus nkauj nyab twb tu cev txhij lawm. 8Luag muab ib cev tsoos tsho ntaubmag dawb rau tus nkauj nyab hnav.” (Cev ris tsho ntaubmag dawb yog piv txog tej haujlwm ncaj ncees uas Vajtswv cov neeg niaj hnub ua).
9Ces tus timtswv ceebtsheej hais rau kuv hais tias, “Koj cia li sau hais tias cov neeg uas tus menyuam Yaj caw mus nrog nws noj tshoob yog cov uas tau nyob kaj siab lug.” Thiab tus timtswv hais dua rau kuv hais tias, “Tej lus no yog Vajtswv tej lus tiag.”
10Kuv txawm txhos caug ntua ntawm tus timtswv ntawd kotaw yuav pe nws, tiamsis nws hais rau kuv hais tias, “Tsis txhob pe kuv! Kuv yog ib tug tubtxib ib yam li koj thiab ib yam li koj cov kwvtij txhua tus uas Yexus tau qhia rau lawv lawm xwb. Koj cia li pehawm Vajtswv xwb!”
 Rau qhov tej lus tseeb uas Yexus qhia rau sawvdaws paub yog tej uas Vajtswv qhia rau cov uas cev Vajtswv lus lawm.

Tus uas Caij Tus Txiv Nees Dawb

11Tom qab ntawd kuv txawm pom rooj ntug ceebtsheej qhib, thiab kuv pom ib tug txiv nees dawb nyob ntawd. Tus uas caij tus txiv neeg dawb ntawd hu ua Ncaj thiab Tseeb; nws yog tus uas rau txim thiab yog tus uas ua tsov ua rog ncaj ncees. 12Nws ob lub qhovmuag ci ib yam li nplaim taws, thiab nws ntoo ntau lub kausmom kub. Muaj ib lub npe sau rau ntawm nws lub cev, tiamsis tsis muaj leejtwg paub lub npe ntawd, tsuas yog nws tib leeg thiaj paub xwb. 13Nws lub tsho ntev lo ntshav thoob plaws. Sawvdaws hu nws lub npe hais tias, “Vajtswv Txojlus.” 14Cov tubrog saum ntuj ceebtsheej raws nws qab los; lawv ib leeg caij ib tug txiv neeg dawb, thiab ib leeg hnav ib cev tsoos tsho ntaubmag dawb. 15Muaj ib rab ntaj ntse ntse tawm hauv nws lub qhovncauj los. Nws yuav muab rab ntaj ntawd tua txhua haivneeg thiab muab qws hlau kav lawv. Nws yuav muab cov txiv hmab uas nyob hauv lub qhov tsuam txiv hmab tsuam huv tibsi. Lub qhov tsuam txiv hmab piv txog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txojkev chim thiab txojkev rau txim. 16Muaj ib lub npe sau rau ntawm nws lub tsho ntev thiab ntawm nws ib sab ncejpuab hais tias, “Tus Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv thiab tus Tswv ntawm txhua tus tswv.”
17Tom qab ntawd kuv pom dua ib tug timtswv ceebtsheej sawv saum lub hnub, nws hais nrov nrov rau tej noog uas ya saum nruab ntug hais tias, “Nej cia li sau nthwv tuaj noj Vajtswv rooj mov uas loj! 18Nej cia li tuaj thiab noj cov vajntxwv, cov thawjcoj, tej tubrog, tej nees thiab cov neeg uas caij nees tej nqaij, thiab noj txhua haivneeg, tsis hais cov uas ua qhev, cov uas tsis ua qhev thiab tsis hais tus hlob tus yau tej nqaij huv tibsi!”
19Kuv pom tus tsiaj thiab cov vajntxwv hauv ntiajteb thiab lawv tej tubrog tuaj ua ke yuav ua rog rau tus uas caij tus txiv neeg dawb thiab nws tej tubrog. 20Luag ntes tau tus tsiaj ntawd thiab ntes tau tus cevlus cuav uas dag hais tias nws yog ib tug uas cev Vajtswv lus. (Tus cevlus cuav ntawd yog tus uas ua tej txujci tabmeeg tus tsiaj ntawd dag ntxias cov neeg uas muaj tus tsiaj ntawd lub cim nias rau lawv lawm, thiab nws ntxias cov neeg uas pe tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd.) Luag cia li muab tus tsiaj thiab tus cevlus cuav ntawd pov rau hauv cov nplaim taws leejfaj uas cig ntswj pesyos. 21Rab ntaj uas tawm hauv tus uas caij tus txiv neeg dawb ntawd lub qhovncauj los txawm tua tus tsiaj thiab tus cevlus ntawd tej tubrog tuag tas huv tibsi. Ces tej noog txawm sau nthwv tuaj muab cov neeg uas tuag ntawd tej cev dua pes rhe noj.