19

1Êdei kơ klei anăn kâo hmư̆ msĕ si asăp ktang lu mnuih hlăm adiê ur,
  “Halêluya!
  Klei bi mtlaih, klei guh kơang, leh anăn klei myang jing dŏ Aê Diê drei,
   2 kyuadah klei Ñu phat kđi jing sĭt leh anăn kpă;
  Ñu phat leh kđi mniê knhông prŏng,
   pô bi čhŏ lăn ala hŏng klei knhông ñu,
  leh anăn Aê Diê rŭ leh ênua kơ mniê knhông anăn kyua êrah phung dĭng buăl Ñu.”
3 Lŏ sa bliư̆ diñu ur,
  “Halêluya!
  Săp pui mơ̆ng ñu đĭ nanao hlăm jih jang ênuk.”
4Phung dua pluh pă čô khua mduôn leh anăn pă drei mnơ̆ng hdĭp buôn kkuh kơ Aê Diê, Pô dôk gŭ leh ti jhưng mtao, lač, “Amen, Halêluya!”

Klei Huă Mnăm Bi Kuôl Ung Mô̆ kơ Êđai Biăp

5 Leh anăn mâo asăp ur kbiă mơ̆ng jhưng mtao, lač,
  “Bi mni bĕ kơ Aê Diê drei,
   Ơ jih jang diih phung dĭng buăl Ñu,
  diih phung huĭ mpŭ kơ Ñu,
   phung điêt leh anăn phung prŏng.”
6 Êdei tinăn kâo hmư̆ msĕ si asăp lu snăk mnuih, msĕ si ênai êa lu, leh anăn msĕ si ênai grăm đah ktang, ur kraih,
  “Halêluya!
  Kyuadah Khua Yang Aê Diê drei
   Pô Mâo Jih Klei Myang kiă kriê.
  7Brei drei mơak leh anăn hơ̆k,
   leh anăn brei klei guh kơang kơ Ñu,
  kyuadah klei bi kuôl ung mô̆ kơ Êđai Biăp truh leh,
   leh anăn Mô̆ Ñu mprăp gơ̆ pô leh.
  8Arăng brei kơ mô̆ Ñu hơô ao kbuă điêt aruăt,
   mngač leh anăn doh,”
kyuadah kbuă điêt aruăt anăn jing bruă kpă phung doh jăk ngă leh.
9 Leh anăn dĭng buăl jăk anăn lač kơ kâo, “Čih bĕ klei anei: Jăk mơak yơh kơ phung arăng jak kơ klei huă mnăm bi kuôl ung mô̆ kơ Êđai Biăp.” Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Klei anei jing klei Aê Diê blŭ sĭt nik.” 10Kâo buôn ti jơ̆ng ñu čiăng kkuh mpŭ kơ ñu, ƀiădah ñu lač kơ kâo, “Đăm ngă snăn ôh! Kâo jing dĭng buăl mă bruă mbĭt hŏng ih leh anăn hŏng phung ayŏng adei ih djă pioh klei Yêsu hưn. Kkuh mpŭ bĕ kơ Aê Diê.” Kyuadah klei Yêsu hưn jing mngăt klei hưn êlâo.

Pô Đĭ Aseh Kô̆

11 Hlăk anăn kâo ƀuh adiê pŏk leh, nĕ anei mâo sa drei aseh kô̆! Pô đĭ aseh anăn arăng pia Pô Sĭt Suôr leh anăn Pô Sĭt Nik. Ñu phat kđi leh anăn bi blah hŏng klei kpă. 12 Ală Ñu jing msĕ si êlah pui. Ti boh kŏ Ñu mâo lu boh đuôn mtao. Ñu mâo anăn arăng čih leh, amâo mâo pô thâo ôh, knŏng hjăn Ñu pô yơh thâo. 13Ñu hơô ao jhung đrŭt leh hlăm êrah. Anăn arăng pia kơ Ñu jing Klei Aê Diê Blŭ. 14Phung kahan hlăm adiê hơô ao kbuă điêt aruăt kô̆ leh anăn doh, đĭ aseh kô̆ tui hlue Ñu. 15 Sa ƀĕ đao gưm ƀơ̆ng snăk kbiă mơ̆ng ƀăng êgei Ñu. Hŏng đao gưm anăn Ñu koh phung găp djuê mnuih, leh anăn Ñu srăng kiă kriê digơ̆ hŏng sa ƀĕ giê msei. Ñu srăng juă brŏng djiêt kpiê klei Aê Diê ngêñ ktang, Pô Mâo Jih Klei Myang. 16Arăng čih ti ao jhung Ñu leh anăn ti pha Ñu sa anăn, Mtao kơ phung mtao leh anăn Khua Yang kơ phung khua yang.
17 Êdei tinăn kâo ƀuh sa čô dĭng buăl jăk dôk dơ̆ng hlăm yang hruê. Ñu iêu hŏng asăp kraih jih jang čĭm dôk phiơr ti krah adiê, “Hriê bĕ, bi kƀĭn kơ klei huă mnăm prŏng Aê Diê mkra leh, 18čiăng ƀơ̆ng kđeh phung mtao, kđeh phung khua kahan, kđeh phung jhŏng ktang, kđeh aseh, leh anăn kđeh phung đĭ aseh, kđeh jih jang mnuih, êngiê leh anăn hlŭn, điêt leh anăn prŏng.” 19Êdei tinăn kâo ƀuh hlô dliê leh anăn phung mtao ti lăn ala mbĭt hŏng phung kahan diñu bi kƀĭn leh čiăng bi blah hŏng Pô đĭ aseh leh anăn hŏng phung kahan Ñu. 20 Aê Diê mă leh hlô dliê anăn, leh anăn mbĭt hŏng ñu khua pô hưn êlâo soh, pô ngă leh ti anăp ñu klei bi knăl, hŏng klei anăn khua pô hưn êlâo soh mplư phung mă tŭ leh klei čih mrô hlô dliê leh anăn kkuh leh kơ rup ñu. Jih diñu dua arăng dlăm leh hdĭp hlăm ênao pui trơ̆ng hŏng sulphur. 21Phung mkăn adôk pô đĭ êseh mdjiê leh hŏng đao gưm kbiă mơ̆ng ƀăng êgei ñu; leh anăn jih jang čĭm trei hŏng kđeh phung anăn.