1

1Nuav yog Yexu Kheto tej lug qha tshwm kws Vaajtswv pub rua Yexu sub txhad qha rua nwg cov tub qhe pum tej kws yuav tsum tshwm lug sai sai nuav. Vaajtswv khaiv nwg tug tubkhai ntuj moog qha rua nwg tug tub qhe Yauhaa. 2Yauhaa ua timkhawv txug Vaajtswv txujlug hab txug Yexu Kheto tej lug timkhawv, yog txhua yaam kws nwg pum. 3Tug kws nyeem tej lug has txug tom hauv ntej nuav, hab tug kws noog hab tuav rawv tej kws sau ca rua huv ntawv nuav tau nyob kaaj sab lug, tsua qhov lub swjhawm tub lug ze lawm.

Sau rua xyaa pawg ntseeg

4Yauhaa has moog rua xyaa pawg ntseeg kws nyob lub xeev Axia. Thov mej tau txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm tug kws muaj txujsa nyob nwgnuav hab ib txwm muaj nyob hab tseed yuav lug, hab ntawm xyaa tug ntsuj plig kws nyob ntawm nwg lub zwm txwv, 5hab ntawm Yexu Kheto kws yog tug timkhawv kws tso sab tau. Nwg yog tug Tub hlub kws xub caj sawv huv qhov tuag rov lug, hab yog tug kaav tej vaajntxwv huv nplajteb.
 Thov kuas tug kws hlub peb hab muab nwg cov ntshaav tso peb dim peb lub txem,
6hab tsaa peb ua ib lub tebchaws hab ua pov thawj kws ua koom rua nwg leej Txwv Vaajtswv, tau koob meej hab fwjchim kaav moog ib txhws tsw kawg. Amee.
  7Saib maj, nwg yuav nrug fuab lug
   hab txhua tug lub qhov muag yuav pum nwg,
   yog cov kws nkaug nwg ntaag.
  Hab txhua haiv tuabneeg huv nplajteb
   yuav quaj ntsuag vem nwg lug.
   Yeej yuav muaj le ntawd. Amee.
8Tug Tswv kws yog Vaajtswv kws muaj nyob nwgnuav hab ib txwm muaj nyob hab yuav lug, hab yog tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Kuv yog Alafa hab Aumeka.”

Ua yug quas toog pum Yexu Kheto

9Kuv yog Yauhaa kws yog mej kwvtij hab nrug mej koom raug kev tswm txom hab koom lub tebchaws hab nrug mej ua sab ntev thev tej kev tswm txom rua huv Yexu. Kuv nyob sau lub koog povtxwv Pamau vem yog kuv qha Vaajtswv txujlug hab Yexu tej lug timkhawv. 10Nub kws yog tug Tswv nub, Vaaj Ntsuj Plig lug kaav taag nrho kuv lub sab, hab kuv nov ib lub suab nrov yaam le suab raaj xyu tom kuv qub qaab 11has tas, “Ca le muab tej kws koj pum sau ca rua huv thooj ntawv xaa moog rua xyaa pawg ntseeg, yog pawg ntseeg huv lub moos Efexau, lub moos Xamawna, lub moos Pawkamu, lub moos Thiathila, lub moos Xanti, lub moos Filantefia hab lub moos Launtikia.”
12Mas kuv tig lug saib lub suab kws has rua kuv ntawd. Thaus kuv tig lug lawd, kuv pum xyaa tug ncej kub kws txawb teeb, 13hab huv plawv cov ncej txawb teeb hov muaj ib tug zoo le Tuabneeg leej Tub, naav lub tsho ntev suab zaw nraag kwtaw hab sa ib txuj hlaab kub ntawm nwg hauv sab. 14Nwg lub taubhau hab nwg cov plaubhau dawb ib yaam le plaub yaaj, hab dawb ib yaam le daus xwb daus npu, nwg lub qhov muag zoo ib yaam le nplaim tawg, 15nwg txhais kwtaw zoo ib yaam le tooj lab kws tub muab nchuav huv cub thee lug hab muab txhuam ci nplaag lawm, hab nwg lub suab nrov yaam le dej hlub ntsawj. 16Nwg txhais teg xws tuav rawv xyaa lub nub qub, hab ib raab ntaaj ob saab ntse tawm huv nwg lub qhov ncauj lug, hab nwg lub ntsej muag ci ib yaam le thaus lub nub ci heev.
17Thaus kuv pum nwg kuv ca le khwb nkaus rua ntawm nwg kwtaw yaam le tug tuabneeg tuag. Mas nwg muab nwg txhais teg xws npuab rua sau kuv hab has tas, “Tsw xob ntshai hlo le, kuv yog lub hauv paug hab yog lub ntsws, 18hab yog tug kws muaj txujsa nyob. Kuv tub tuag lawm tassws saib maj, kuv tseed muaj txujsa nyob moog ib txhws hab kuv tuav rawv txujkev tuag hab tub tuag teb tej yuam swj. 19Vem le nuav, koj ca le sau tej kws koj pum, yog tej kws saamswm muaj hab tej kws yuav tshwm lug yaav tom qaab. 20Xyaa lub nub qub kws koj pum nyob huv kuv txhais teg hab xyaa tug ncej kub txawb teeb hov lub ntsab yog le nuav. Xyaa lub nub qub yog xyaa pawg ntseeg tug tubkhai ntuj hab xyaa tug ncej txawb teeb kuj yog xyaa pawg ntseeg.”