20

Ib txheeb xyoo

1Hab kuv pum ib tug tubkhai ntuj nqeg sau ntuj lug, nwg tuav tug yuam swj kws qheb lub qhov tub tub hab nqaa txuj saw hlau luj huv nwg txhais teg. 2Mas nwg nteg tug zaaj kws yog tug naab txwj naab laug kws yog Ntxwg Nyoog hab yog Xataa, mas muab khi ca ib txheeb xyoo, 3muab nrum rua huv lub qhov tub tub hov, muab kaw hab nas hom thawj rua, sub nwg txhad ntxag tsw tau ib tsoom tebchaws ntxwv moog txug thaus puv ib txheeb xyoo. Dhau ntawd yuav tsum muab tso tawm ib nyuas ntu.
4Hab kuv pum muaj tej zwm txwv hab cov kws nyob tsawg sau tej zwm txwv hov tau txais fwjchim txav txem. Hab kuv pum cov kws raug txav cej daab le ntsuj plig vem yog ua timkhawv txug Yexu hab txug Vaajtswv txujlug. Puab tsw tau pe hawm tug tsaj hab tug txoov daab tsaj, hab tsw tau nas tug tsaj lub hom thawj rua ntawm hauv plaj lossws ntawm txhais teg. Puab suavdawg rov muaj txujsa hab nrug Kheto kaav ib txheeb xyoo. 5Dua le cov kws tuag lawm tsw rov tau txujsa moog txug thaus taag ib txheeb xyoo hov. Nuav yog thawj zag kws sawv huv qhov tuag rov lug. 6Tug kws muaj feem caj sawv huv qhov tuag rov lug zag ib tau nyob kaaj sab lug hab dawb huv. Txujkev tuag zag ob tsw muaj fwjchim kaav puab lawm tassws puab yuav ua Vaajtswv hab Kheto le pov thawj, hab yuav nrug nwg kaav ib txheeb xyoo.
7Thaus puv ib txheeb xyoo Xataa yuav raug muab tso tawm huv nkuaj lug, 8mas nwg yuav tawm moog ntxag ib tsoom tebchaws thoob plaub ceg kaum ntuj, yog Kau hab Makau, kuas sau zog tuaj ua ke yuav ua rog. Puab muaj coob yaam le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv. 9Mas puab tawm moog thoob plawg nplajteb hab vej nkaus Vaajtswv cov xuv dawb lub yeej hab lub nroog kws nwg hlub, tassws suavtawg poob sau ntuj lug kub cov tuabneeg hov. 10Hab Ntxwg Nyoog kws ntxag puab raug muab nrum rua huv ntuj tawg lawj faaj, yog lub chaw kws tug tsaj hab tug cuav xwbfwb cev lug nyob huv lawm, mas puab yuav raug tswm txom nruab nub mo ntuj moog ib txhws tsw kawg.

Txav txem zag kawg

11Hab kuv pum ib lub zwm txwv luj dawb paug hab pum tug kws nyob sau lub zwm txwv hov. Lub ntuj hab lub nplajteb txawm yaaj ntshws ntawm nwg lub xubndag moog, tsw muaj chaw rua tej ntawd nyob dua le lawm. 12Kuv pum cov tuabneeg tuag lawd tug hlub tug yau sawv ntsug ntawm lub zwm txwv xubndag hab tej phoo ntawv kuj raug muab nthuav. Hab muaj dua ib phoo ntawv raug muab nthuav, yog phoo ntawv txujsa. Cov tuabneeg tuag lawd kuj raug txav txem lawv le puab tau ua kws sau ca rua tej phoo ntawv hov. 13Dej havtxwv kuj tso cov kws tuag huv havtxwv lug, Txujkev Tuag hab Tub Tuag Teb kuj tso cov tuabneeg kws tuag rua huv lug, hab txhua tug raug txav txem lawv le puab tau ua. 14Mas Txujkev Tuag hab Tub Tuag Teb raug muab nrum rua huv ntuj tawg.x Ntuj tawg nuav yog txujkev tuag zag ob. 15Yog pum tas leejtwg tsw muaj npe sau ca rua huv phoo ntawv txujsa, tug hov kuj raug muab nrum rua huv ntuj tawg.x