20

Ib Txhiab Xyoo

1Tom qab ntawd kuv pom ib tug timtswv ceebtsheej los saum ntuj los, nws coj tus yuamsij uas qhib lub qhov tob tob, thiab nws tuav ib txoj sawhlau loj loj. 2Nws muab tus zaj uas yog tus nab txwj nab laug uas sawvdaws hu ua dab Ntxwgnyoog lossis hu ua Xatas khi kiag cia ib txhiab xyoo. 3Tus timtswv ntawd muab tus zaj pov rhees rau hauv lub qhov tob tob. Nws muab ntsuasphoo xauv thiab nias homthawj rau kom tus zaj tsis tau kev los ntxias txhua haivneeg ib txhiab xyoo. Tom qab uas dhau ib txhiab xyoo lawm mam li tso tus zaj ntawd tawm los ib nyuag ntu.
4Tom qab ntawd kuv pom ntau lub zwmtxwv thiab pom cov neeg uas zaum saum cov zwmtxwv ntawd twb tau lub hwjchim ua cov txiav txim lawm. Thiab kuv pom cov neeg uas luag muab txiav cajdab tuag lawm cov ntsujplig. Lawv raug tua rau qhov lawv qhia tej lus tseeb uas Yexus qhia rau lawv thiab lawv qhia Vajtswv Txojlus. Lawv yeej tsis pe tus tsiaj thiab tus mlom uas muaj yam ntxwv zoo li tus tsiaj ntawd; lawv tsis muaj tus tsiaj ntawd lub cim nias rau ntawm lawv hauvpliaj lossis ntawm lawv txhais tes. Lawv nrog Yexus Khetos nyob thiab nrog nws kav ib txhiab xyoo. 5(Dua li tej, lawv yuav tsum tos kom dhau ib txhiab xyoo tso, lawv mam li sawv hauv qhov tuag rov los.) Cov neeg uas raug luag muab txiav cajdab yog thawj cov uas sawv hauv qhov tuag rov qab los. 6Thawj pab uas sawv hauv qhov tuag rov los no lawv tau nyob kaj siab lug. Txojkev tuag zaum ob tsis muaj hwjchim yuam tau lawv lawm. Lawv yuav ua Vajtswv thiab ua Yexus Khetos cov povthawj thiab lawv yuav nrog Yexus kav ib txhiab xyoo.

Dab Ntxwgnyoog Swb Lawm

7Tom qab uas dhau ib txhiab xyoo lawm, luag mam li qhib lub qhov thiab tso dab Ntxwgnyoog tawm los; 8thaum nws tawm los nws yuav mus dag ntxias txhua haivneeg uas nyob plaub ceg kaum ntuj. Cov neeg ntawd hu ua Nkaus thiab Mankaus. Dab Ntxwgnyoog yuav sau txhua tus huv tibsi tuaj ua rog, cov neeg uas tuaj ntawd coob ib yam li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv. 9Lawv yuav tuaj mus thoob plaws ntiajteb thiab puav Vajtswv cov neeg lub loog thiab lub nroog uas Vajtswv hlub. Tiamsis muaj hluavtaws poob saum ntuj los kub cov neeg ntawd tuag tas huv tibsi. 10Ces luag muab tus dab Ntxwgnyoog uas dag ntxias cov neeg ntawd pov rau hauv cov nplaim taws leejfaj uas cig tswj pesyos. Qhov chaw ntawd yog qhov chaw uas luag twb xub muab tus tsiaj thiab tus cevlus cuav pov rau hauv lawm. Lawv yuav raug kev tsimtxom tas hnub tas hmo mus ibtxhis li.

Kev Txiav Txim Zaum Kawg

11Tom qab ntawd kuv pom Vajtswv lub zwmtxwv loj uas dawb paug thiab muaj ib tug zaum saum lub zwmtxwv ntawd. Lub ntiajteb thiab lub ntuj cia li ploj ntais ntawm nws xubntiag mus lawm. 12Thiab kuv pom cov neeg uas tuag lawm, tsis hais tus hlob tus yau, sawvdaws puavleej sawv ntawm tus uas zaum saum lub zwmtxwv hauv ntej. Luag muab tej phau ntawv los nthuav, thiab muab ib phau ntawv los nthuav saib, phau ntawd yog phau ntawv uas sau cov neeg uas muaj sia ntev mus ibtxhis lawm tej npe. Luag txiav txim rau cov neeg uas tuag lawm raws li lawv tes haujlwm uas twb muab sau cia rau hauv tej ntawv ntawd lawm. 13Dej hiavtxwv xa tej neeg uas tuag rau hauv hiavtxwv rov qab los. Txojkev tuag thiab tubtuag teb los xa cov neeg tuag lawm rov qab los ib yam nkaus. Luag txiav txim rau txhua tus raws li tes haujlwm uas lawv tau ua los lawm. 14Luag muab txojkev tuag thiab tubtuag teb pov rau hauv ntuj tawg. (Lub ntuj tawg ntawd yog txojkev tuag zaum ob.) 15Txhua tus uas tsis muaj npe sau rau hauv phau ntawv uas sau cov neeg uas muaj txojsia ntev mus ibtxhis lawm tej npe, luag muab cov neeg ntawd pov rau hauv ntujtawg.