20

Mienv Nyei Hungh Zuqc Wuonx Yietc Cin Hnyangx

1Yie aengx buatc dauh fin-mienh yiem lungh njiec daaih. Buoz nanv jienv ndo haic wuov norm kuotv nyei forv-zeih caux diuh domh limc. 2Ninh zorqv jung-hungh, dongh loz-hnoi wuov diuh domh naang, se mienv nyei hungh, Saadaan, longc limc ndoh jienv yietc cin hnyangx. 3Fin-mienh zorqv ninh zoi njiec ndo haic wuov norm kuotv, forv jienv kuotv nyei gaengh yaac nqaapv jienv yienx, maiv bun ninh cuotv mingh nduov maanc guoqv nyei mienh, zuov taux wuov deix yietc cin hnyangx jiex liuz. Nqa'haav oix zuqc bungx ninh cuotv caamx.
4Yie aengx buatc ziex norm weic. Zueiz jienv weic wuov deix duqv lingc siemv zuiz. Yie yaac buatc weic tengx Yesu zoux zorng-zengx yaac zunh Tin-Hungh nyei doz zuqc hngaqv jaang ndutv wuov deix mienh nyei wuonh. Ninh mbuo maiv zaangc jiex hieh ga'naaiv fai hieh ga'naaiv nyei fangx yaac maiv nqaapv hieh ga'naaiv nyei yienx yiem ninh mbuo nyei biorngh fai buoz. Ninh mbuo nangh daaih duqv caux Giduc zoux hungh gunv yietc cin hnyangx. 5Naaiv se mienh daic mingh aengx nangh daaih nyei daauh baan. Zengc njiec wuov deix daic mingh nyei mienh zuov taux buangv wuov deix yietc cin hnyangx cingx daaih nangh. 6Haaix dauh maaih buonc caux daauh baan nangh daaih nyei mienh, wuov dauh se cing-nzengc, orn-lorqc aqv. Da'nyeic nzunc daic nyei jauv gunv maiv jienv ninh mbuo. Ninh mbuo yaac duqv zoux Tin-Hungh caux Giduc nyei sai mienh yaac duqv caux Giduc gunv yietc cin hnyangx.

Saadaan Zuqc Suei Mi'aqv

7Buangv wuov deix yietc cin hnyangx, Saadaan ziouc duqv yiem wuonx ninh wuov norm loh bungx cuotv daaih. 8Ninh ziouc mingh nduov lungh ndiev biei bung maanc guoqv nyei mienh, se Gokc caux Maagokc. Saadaan oix nduov ninh mbuo gapv zunv daaih mborqv jaax. Mienh soux camv! haic, ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv. 9Ninh mbuo mingh buangv lungh ndiev yaac weih jienv Tin-Hungh nyei baeqc fingx nyei ciangv caux Tin-Hungh hnamv wuov norm zingh. Mv baac douz yiem wuov lungh njiec daaih buov mietc nzengc ninh mbuo. 10Nduov ninh mbuo wuov dauh mienv nyei hungh zuqc zoi njiec zieqc jienv hungh nyei douz-koiv gu'nyuoz, dongh wuov dauh hieh ga'naaiv caux wuov dauh ⟨jaav douc waac mienh⟩ zuqc zoi njiec nyei douz-koiv. Yiem wuov ninh mbuo yietc liuz ziangh hnoi ziangh muonz zuqc zeix taux maanc gouv maanc doic.

Siemv Nqa'haav Laai Wuov Nzunc Zuiz

11Yie aengx buatc norm domh weic mbopv baeqc nyei, yaac buatc zueiz jienv weic wuov dauh. Lungh caux ndau yiem ninh nyei nza'hmien biaux nzengc mi'aqv. Ziang naaic maiv buatc mi'aqv. 12Yie aengx buatc daic mingh nyei mienh, maiv gunv zoux hlo zoux faix, souv jienv hungh weic nyei nza'hmien. Sou ziouc koi nqoi mi'aqv. Aengx ganh maaih njunc sou koi nqoi se ziangh maengc daan. Daic mingh nyei mienh ziouc ziux ninh mbuo zoux nyei sic, ei fiev jienv wuov deix sou, zuqc siemv. 13Koiv ziouc fungx yietc zungv yiem koiv daic nyei mienh nzuonx. Daic nyei qaqv caux yiemh gen yaac fungx yiem ninh mbuo wuov deix mienh nzuonx. Gorqv-mienh ziouc ziux gorqv-mienh zoux nyei sic zuqc siemv aqv. 14Daic nyei qaqv caux yiemh gen zuqc zoi njiec douz-koiv. (Naaiv douz-koiv se zuqc daic nyei da'nyeic nzunc.) 15Se gorngv haaix dauh nyei mbuox maiv fiev jienv ziangh maengc daan, wuov dauh ziouc zuqc zoi njiec douz-koiv.