21

Trời mới và đất mới

1Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời và đất thứ nhất đã biến mất, biển cũng không còn nữa. 2Tôi thấy Giê-ru-sa-lem mới, là thành thánh từ Thượng Đế trên trời xuống, sửa soạn như cô dâu trang điểm ngày thành hôn. 3Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói: “Kìa, nhà của Thượng Đế ở giữa loài người! Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Thượng Đế sẽ ở giữa họ và làm Chân Thần của họ. 4Ngài sẽ lau hết nước mắt cho họ. Sẽ không còn ai chết nữa, cũng chẳng còn tang chế, khóc than, đau khổ, vì mọi thứ ấy đã qua rồi.”
5Đấng ngồi trên ngai tuyên bố: “Này, Ta làm mới lại mọi vật. Hãy ghi chép vì các lời này đều chân thật, đáng tin”. 6Chúa bảo tôi: “Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu tiên và Cuối cùng. Ai khát sẽ được Ta cho uống miễn phí Nước Suối hằng sống. 7Người chiến thắng sẽ được thừa hưởng những điều đó. Ta sẽ làm Thượng Đế của họ, và họ sẽ làm con Ta. 8Còn những kè hèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh. Đó là chết lần thứ hai.”

Giê-ru-sa-lem mới

9Một trong bảy thiên sứ cầm bảy bát đựng các tai họa cuối cùng, đến bảo tôi: “Lại đây, tôi sẽ cho ông thấy cô dâu, vợ của Chiên Con.”
10Tôi được linh cảm và thiên sứ đưa tôi đến một ngọn núi cao, chỉ cho tôi xem thành thánh Giê-ru-sa-lem, từ Thượng Đế trên trời mà xuống. 11Thành phản chiếu vinh quang Thượng Đế, sáng chói như kim cương, như ngọc bích, trong vắt như pha lê.
12Tường thành thật cao lớn, có mười hai cổng do mười hai thiên sứ canh gác. Trên các cổng có ghi tên mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên. 13Mỗi phía — Đông, Tây, Nam, Bắc — đều có ba cổng.
14Nền cửa tường thành là mười hai tảng đá mỏng, trên đó có ghi tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.
15Vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi, cầm trên tay một cây thước bằng vàng để đo thành, cổng và tường. 16Thiên sứ dùng thước đo thành: thành hình lập phương mỗi chiều 2.400 cây số. 17Thiên sứ cũng đo tường: tường dày 144 bộ, theo đơn vị đo lường của loài người mà thiên sứ đang dùng. 18Tường xây bằng ngọc bích, còn thành bằng vàng ròng trong như thủy tinh. 19Nền của tường thành được trang trí bằng những loại bảo thạch: Nền thứ nhất là ngọc bích, nền thứ hai là ngọc lam, nền thứ ba là mã não trắng xanh, nền thứ tư là ngọc thạch lục đậm, 20nền thứ năm là mã não có vân, nền thứ sáu là mã não đỏ, nền thứ bảy là ngọc thạch vàng lục, nền thứ tám là ngọc thạch xanh lục, nền thứ chín là ngọc thu ba vàng, nền thứ mười là ngọc thạch trắng lục, nền thứ mười một là ngọc phong tín vàng đỏ, nền thứ mười hai là ngọc thạch anh tím.
21Mười hai cổng làm bằng mười hai hạt châu, mỗi cổng là một hạt châu nguyên khối. Đường phố trong thành bằng vàng ròng, như thủy tinh trong suốt.
22Tôi không thấy Đền thờ nào trong thành, vì Thượng Đế — Đấng Toàn năng — và Chiên Con là Đền thờ. 23Thành không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng, vì vinh quang của Thượng Đế chiếu khắp thành, và Chiên Con là đèn của thành.
24Ánh sáng ấy soi sáng cho các dân tộc, các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. 25Các cổng thành mở suốt ngày, không bao giờ đóng, vì tại đó không có ban đêm. 26Các dân tộc sẽ đem vinh quang và vinh dự vào thành. 27Những điều ô uế và những kẻ xấu xa, giả dối không được vào đó, chỉ những người được ghi tên trong Sách sự sống của Chiên Con mới được vào thành.