21

Lub ntuj tshab hab lub nplajteb tshab

1Hab kuv pum lub ntuj tshab hab lub nplajteb tshab tsua qhov lub ntuj qub hab lub nplajteb qub tub dua taag lawm hab dej havtxwv tsw muaj dua le lawm. 2Kuv pum lub nroog dawb huv kws yog lub nroog Yeluxalee tshab nqeg sau ntuj ntawm Vaajtswv lug, tub npaaj txhwj yaam nkaus le tug nkauj nyaab tu cev rua nwg tug nraug vauv. 3Hab kuv nov ib lub suab nrov ntawm lub zwm txwv tuaj has tas, “Saib maj, Vaajtswv lub chaw nyob nrug tuabneeg nyob lawm. Nwg yuav nrug puab nyob hab puab yuav ua nwg haiv tuabneeg. Vaajtswv yeej yuav nrug puab nyob hab ua puab tug Vaajtswv. 4Nwg yuav so txhua ncos kua muag ntawm puab qhov muag, txujkev tuag yuav tsw muaj dua le lawm, txujkev quaj ntsuag txujkev quaj hab kev mob yuav tsw muaj dua le lawm, vem tej qub tub dua taag lawm.”
5Mas tug kws nyob sau lub zwm txwv has tas, “Saib maj, kuv tswm txhua yaam dua tshab.” Nwg kuj has tas, “Ca le sau tej nuav ca vem tej lug nuav tso sab tau hab muaj tseeb.” 6Hab nwg has rua kuv tas, “Tav lawm lauj. Kuv yog Alafa hab Aumeka, yog chiv keeb hab qhov kawg. Tug kws nqhes, kuv yuav pub nwg tau haus lub qhov dej txhawv kws pub txujsa tsw txug them nqe hlo le. 7Tug kws kov yeej yuav tau tej nuav ua qub txeeg qub teg, hab kuv yuav ua nwg tug Vaajtswv hab nwg yuav ua kuv le mivnyuas. 8Tassws cov tuabneeg sab yau, cov kws tsw ntseeg, cov kws ua qas vuab tsuab, cov tua tuabneeg, cov ua nkauj ua nraug, cov ua khawv koob yeeg swv, cov pe txoov daab hab txhua tug tuabneeg daag, puab le feem yog nyob huv ntuj tawg lawj faaj,x kws yog txujkev tuag zag ob.”

Lub nroog Yeluxalee tshab

9Xyaa tug tubkhai ntuj kws tuav xyaa lub phaaj kws rau xyaa yaam sub tawg sub ntshaa zag kawg hov ib tug has rua kuv has tas, “Ca le lug, kuv yuav qha koj pum tug nkauj nyaab kws yog tug Mivnyuas Yaaj le quaspuj.” 10Nwg txawm coj kuv huv Vaaj Ntsuj Plig nce rua sau lub roob luj sab heev hab qha kuv pum lub nroog Yeluxalee kws dawb huv nqeg sau ntuj ntawm Vaajtswv lug. 11Lub nroog hov muaj Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab ib yaam le qai zeb hlaws tswm txaj, ib yaam le qai zeb hlaws daaj tshab tshab, ntshab le qai zeb av. 12Lub nroog muaj ntsaa loog luj hab sab, muaj kaum ob lub rooj loog hab muaj kaum ob tug tubkhai ntuj ib tug zuv ib lub rooj loog. Sau lub qhov rooj muaj cov Yixayee kaum ob xeem le npe sau ca. 13Saab nub tuaj muaj peb lub rooj loog, saab peg muaj peb lub, saab nraag muaj peb lub hab saab nub poob muaj peb lub. 14Lub nroog nuav lub ntsaa loog muaj kaum ob ntu taw tag, hab muaj tug Mivnyuas Yaaj kaum ob tug tubkhai le npe sau ca rua sau tej ntu taw tag hov, ib lub npe rua ib ntu taw tag.
15Tug tubkhai ntuj kws has rua kuv hov tuav rawv ib tug paas ntsuag kws xuas kub ua, yuav ntsuag lub nroog hab tej rooj loog hab lub ntsaa loog. 16Lub nroog plaub faab daav xwm yeem ib yaam nkaus. Nwg xuas tug paas ntsuag lub nroog muaj ob txheeb plaub puas kilumeb, qhov daav qhov ntev hab qhov sab sws npaug ib yaam nkaus. 17Nwg ntsuag lub ntsaa loog muaj ib puas plaub caug plaub tshwm lawv le tuabneeg tug paas ntsuag kws tug tubkhai ntuj swv. 18Lub ntsaa loog muab tej qai zeb daaj tshab tshab ua, lub nroog yog xuas tej tseem kub kws ntshab le av ua. 19Tej taw kws tag lub ntsaa loog muab txhua yaam qai zeb hlaws lu kuas zoo nkauj. Thawj ntu yog qai zeb hlaws daaj tshab tshab, ntu ob yog qai zeb phaithu yimlaaj, ntu peb yog qai zeb txho tawg, ntu plaub yog qai zeb ntsuab txho, 20ntu tswb yog qai zeb av txho ci laam, ntu rau yog qai zeb lab pis tseb, ntu xyaa yog qai zeb ntsuab laam lug, ntu yim yog qai zeb ntsuab pis xab, ntu cuaj yog qai zeb daaj pis lig, ntu kaum yog qai zeb yimlaam xav, ntu kaum ib yog qai zeb ntsuab xav, ntu kaum ob yog qai zeb yimlaaj zem zwv. 21Kaum ob lub rooj loog yog xuas kaum ob lub qai qwj muaj nqes ua, ib lub rooj loog xuas ib lub qai qwj ua. Txujkev luj huv lub nroog hov yog xuas cov tseem kub kws pum kev tshaab plawg le av ua.
22Kuv tsw pum muaj lub tuam tsev nyob huv lub nroog tsua qhov tug Tswv kws yog Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus hab tug Mivnyuas Yaaj yog lub tuam tsev huv lub nroog hov. 23Lub nroog tsw txug muaj lub nub lub hli le duab ci, tsua qhov Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab ci pum kev hab tug Mivnyuas Yaaj yog lub teeb huv lub nroog hov. 24Ib tsoom tebchaws yuav taug kev huv lub nroog tug duab ci kaaj hab tej vaajntxwv huv nplajteb yuav coj puab tej meej mom nyaj txag tuaj rua huv lub nroog hov. 25Nruab nub lub nroog tej rooj loog yeej tsw kaw, hab tsw muaj mo ntuj hlo le. 26Luas yuav coj ib tsoom tebchaws tej meej mom nyaj txag hab lub koob meej tuaj rua huv hab. 27Tsw muaj ib yaam qas tsw huv lossws ib tug tuabneeg kws ua qas vuab tsuab lossws daag ntxag yuav nkaag tau rua huv lub nroog hov, tsuas yog cov kws muaj npe sau ca rua huv tug Mivnyuas Yaaj phoo ntawv txujsa xwb txhad nkaag tau.