21

Lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab

1Thiab kuv pom lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab rau qhov lub ntuj qub thiab lub ntiajteb qub twb dua tag lawm thiab dej hiavtxwv tsis muaj dua li lawm. 2Kuv pom lub nroog dawb huv uas yog lub nroog Yeluxalees tshiab nqes saum ntuj ntawm Vajtswv los, twb npaj txhij yam nkaus li tus nkauj nyab tu cev rau nws tus nraug vauv. 3Thiab kuv hnov ib lub suab nrov ntawm lub zwm txwv tuaj hais tias, “Saib maj, Vajtswv lub chaw nyob nrog neeg nyob lawm. Nws yuav nrog lawv nyob thiab lawv yuav ua nws haiv neeg. Vajtswv yeej yuav nrog lawv nyob thiab ua lawv tus Vajtswv. 4Nws yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub twb dua tag lawm.”
5Mas tus uas zaum saum lub zwm txwv hais tias, “Saib maj, kuv tsim txhua yam dua tshiab.” Nws kuj hais tias, “Cia li sau tej no cia vim tej lus no tso siab tau thiab muaj tseeb.” 6Thiab nws hais rau kuv tias, “Tiav lawm lauj. Kuv yog Alafa thiab Aumeka, yog chiv keeb thiab qhov kawg. Tus uas nqhis, kuv yuav pub nws tau haus lub qhov dej txhawv uas pub txojsia tsis txog them nqe kiag li. 7Tus uas kov yeej yuav tau tej no ua qub txeeg qub teg, thiab kuv yuav ua nws tus Vajtswv thiab nws yuav ua kuv li menyuam. 8Tiamsis cov neeg siab yau, cov uas tsis ntseeg, cov uas ua qias vuab tsuab, cov tua neeg, cov ua nkauj ua nraug, cov ua khawv koob yees siv, cov pe dab mlom thiab txhua tus neeg dag, lawv li feem yog nyob hauv ntuj tawg lawj faj,x uas yog txojkev tuag zaum ob.”

Lub nroog Yeluxalees tshiab

9Xya tus tubtxib saum ntuj uas tuav xya lub phaj uas rau xya yam sub tawg sub ntsha zaum kawg ntawd ib tug hais rau kuv hais tias, “Cia li los, kuv yuav qhia koj pom tus nkauj nyab uas yog tus Menyuam Yaj li pojniam.” 10Nws txawm coj kuv hauv Vaj Ntsuj Plig nce rau saum lub roob loj siab heev thiab qhia kuv pom lub nroog Yeluxalees uas dawb huv nqes saum ntuj ntawm Vajtswv los. 11Lub nroog ntawd muaj Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab ib yam li qe zeb hlaws tsim txiaj, ib yam li qe zeb hlaws daj tshiab tshiab, ntshiab li qe zeb iav. 12Lub nroog muaj ntsa loog loj thiab siab, muaj kaum ob lub rooj loog thiab muaj kaum ob tug tubtxib saum ntuj ib tug zov ib lub rooj loog. Saum lub qhov rooj muaj cov Yixayee kaum ob xeem li npe sau cia. 13Sab hnub tuaj muaj peb lub rooj loog, sab ped muaj peb lub, sab nram muaj peb lub thiab sab hnub poob muaj peb lub. 14Lub nroog no lub ntsa loog muaj kaum ob ntu taw tiag, thiab muaj tus Menyuam Yaj kaum ob tug tubtxib li npe sau cia rau saum tej ntu taw tiag ntawd, ib lub npe rau ib ntu taw tiag.
15Tus tubtxib saum ntuj uas hais rau kuv ntawd tuav rawv ib tug pas ntsuas uas xuas kub ua, yuav ntsuas lub nroog thiab tej rooj loog thiab lub ntsa loog. 16Lub nroog plaub fab dav xwm fab xwm meem ib yam nkaus. Nws xuas tus pas ntsuas lub nroog muaj ob txhiab plaub puas kilumeb, qhov dav qhov ntev thiab qhov siab sib npaug ib yam nkaus. 17Nws ntsuas lub ntsa loog muaj ib puas plaub caug plaub tshim raws li neeg tus pas ntsuas uas tus tubtxib saum ntuj siv. 18Lub ntsa loog muab tej qe zeb daj tshiab tshiab ua, lub nroog yog xuas tej tseem kub uas ntshiab li iav ua. 19Tej taw uas tiag lub ntsa loog muab txhua yam qe zeb hlaws lo kom zoo nkauj. Thawj ntu yog qe zeb hlaws daj tshiab tshiab, ntu ob yog qe zeb phaithu tsamxem, ntu peb yog qe zeb txho taws, ntu plaub yog qe zeb ntsuab txho, 20ntu tsib yog qe zeb iav txho ci lam, ntu rau yog qe zeb liab tsim tseb, ntu xya yog qe zeb ntsuab lam lug, ntu yim yog qe zeb ntsuab pes xiab, ntu cuaj yog qe zeb daj pes lis, ntu kaum yog qe zeb yimlab xiav, ntu kaum ib yog qe zeb ntsuab xiav, ntu kaum ob yog qe zeb tsamxem zem ziv. 21Kaum ob lub rooj loog yog xuas kaum ob lub qe qwj muaj nqes ua, ib lub rooj loog xuas ib lub qe qwj ua. Txojkev loj hauv lub nroog ntawd yog xuas cov tseem kub uas pom kev tshab plaws li iav ua.
22Kuv tsis pom muaj lub tuam tsev nyob hauv lub nroog rau qhov tus Tswv uas yog Vajtswv muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab tus Menyuam Yaj yog lub tuam tsev hauv lub nroog ntawd. 23Lub nroog tsis txog muaj lub hnub lub hli li duab ci, rau qhov Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab ci pom kev thiab tus Menyuam Yaj yog lub teeb hauv lub nroog ntawd. 24Ib tsoom tebchaws yuav taug kev hauv lub nroog tus duab ci kaj thiab tej vajntxwv hauv ntiajteb yuav coj lawv tej meej mom nyiaj txiag tuaj rau hauv lub nroog ntawd. 25Nruab hnub lub nroog tej rooj loog yeej tsis kaw, thiab tsis muaj hmo ntuj kiag li. 26Luag yuav coj ib tsoom tebchaws tej meej mom nyiaj txiag thiab lub koob meej tuaj rau hauv thiab. 27Tsis muaj ib yam qias tsis huv lossis ib tug neeg uas ua qias vuab tsuab lossis dag ntxias yuav nkag tau rau hauv lub nroog ntawd, tsuas yog cov uas muaj npe sau cia rau hauv tus Menyuam Yaj phau ntawv txojsia xwb thiaj nkag tau.