21

Lub Ntuj Tshiab thiab Lub Ntiajteb Tshiab

1Tom qab ntawd kuv pom lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab. Lub ntuj qub thiab lub ntiajteb qub twb ploj tas lawm, thiab dej hiavtxwv los ploj tas ib yam nkaus. 2Thiab kuv pom lub nroog Dawbhuv uas yog lub nroog Yeluxalees tshiab los ntawm Vajtswv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej los. Vajtswv twb tu lub nroog ntawd txhij cia lawm ib yam li tus nkauj nyab tu cev tos tus nraug vauv. 3Kuv hnov ib lub suab hais nrov nrov ntawm Vajtswv lub zwmtxwv tuaj hais tias, “Nimno Vajtswv twb los nrog neeg nyob lawm! Nws yuav nrog lawv nyob, lawv yuav ua nws haivneeg thiab nws yuav nrog lawv nyob thiab yuav ua lawv tus Vajtswv. 4Nws yuav so lawv tej kua muag huv tibsi mus. Tej kev tuag, kev ntxhov siab, kev quaj ntsuag thiab kev mob kev nkeeg yuav tsis muaj ib zaug li lawm. Tej uas sawvdaws ibtxwm muaj los twb ploj tas lawm.”
5Tus uas zaum saum lub zwmtxwv hais rau kuv hais tias, “Nimno kuv yuav tsim dua ib puas tsav yam tshiab!” Thiab nws hais dua rau kuv hais tias, “Koj cia li sau tej lus no cia, rau qhov tej lus no yog lus tseeb thiab tso siab tau.” 6Thiab nws hais tias, “Tiav lawm! Kuv yog Alafas thiab yog Aumenkas, kuv yog lub hauvpaus thiab kuv yog lub ntsis. Kuv yuav pub cov dej uas haus muaj txojsia hauv lub qhovdej txhawv rau tus uas nqhis dej haus, kuv pub dawb dawb xwb tsis yuav nqi li. 7Kuv yuav ua txhua tus uas kovyeej lawm tus Vajtswv, thiab lawv yuav ua kuv cov tub. 8Tiamsis cov neeg siab yau, cov neeg ntxeev sab, cov neeg nyiam ua phem ua qias, cov neeg tua neeg, cov neeg ua kev nkauj kev nraug, cov neeg ua khawvkoob, cov neeg pe dab pe mlom thiab cov neeg dag, lawv txhua tus yuav poob rau hauv cov nplaim taws leejfaj uas cig ntswj pesyos uas yog txojkev tuag zaum ob. Qhov chaw ntawd yog qhov chaw uas twb xub tu tseg cia rau lawv lawm.”

Lub Nroog Yeluxalees Tshiab

9Xya tus timtswv ceebtsheej uas nqa xya lub tais uas rau xya yam sub tawg sub ntsha puv nkaus, ib tug los hais rau kuv hais tias, “Koj nrog kuv mus saib tus Nkauj Nyab uas yog tus menyuam Yaj tus pojniam.” 10Vaj Ntsujplig los kav tagnrho kuv lub siab, ces tus timtswv ntawd coj kuv nce mus saum ib lub ncov roob siab siab. Nws taw tes qhia lub nroog Yeluxalees rau kuv saib, yog lub nroog Dawbhuv uas tabtom los ntawm Vajtswv tus uas nyob saum ntuj los. 11Vajtswv lub tshwjchim ci ntsa iab hauv lub nroog ntawd tuaj. Lub nroog ntawd ci ntsa iab ib yam li lub qe zeb muaj nqis, zoo li qe zeb yapes uas pom kev tshab plaws ib yam li daim iav. 12Lub nroog ntawd muaj tus ntsayeej loj loj thiab siab siab thaiv, muaj kaum ob lub roojvag thiab muaj kaum ob tug timtswv ceebtsheej ib tug zov ntawm ib lub roojvag. Luag sau cov Yixalayees kaum ob xeem tej npe rau ntawm cov roojvag ntawd. 13Ib sab ntsayeej muaj peb lub roojvag: sab hnubtuaj muaj peb lub, sab qabteb muaj peb lub, sab qaumteb muaj peb lub thiab sab hnubpoob muaj peb lub. 14Luag muab kaum ob lub pobzeb uas muaj tus menyuam Yaj kaum ob tug timthawj npe sau rau, los tiag tus taw loog uas xov lub nroog ntawd. 15Tus timtswv uas hais lus rau kuv ntawd coj ib tug pas ntsuas uas yog kub, nws yuav ntsuas lub nroog, tej roojvag thiab tus ntsa yeej. 16Lub nroog ntawd ua xwmfab xwmmeem. Tus timtswv muab nws tus pas ntsuas lub nroog, qhov ntev muaj ob txhiab plaub puas kilumev, qhov dav thiab qhov siab ntev ib yam nkaus. 17Tus timtswv ntsuas tus ntsa yeej thiab, qhov siab muaj ib puas plaub caug plaub tshim raws li tej pas ntsuas uas neeg ibtxwm ntsuas. 18Tus ntsayeej ntawd yog muab tej qe zeb yapes uas ci ci los ua, thiab lub nroog yog muab cov tseem kub uas pom kev tshab plaws li iav los ua. 19Tus taw tiag tus ntsayeej yog muab pobzeb ua, thiab muab txhua yam qe zeb ci ci uas muaj nqis los lo rau kom tus ntsayeej zoo nkauj. Thawj ntus taw ntsayeej yog qe zeb yapes, ntu ob yog qe zeb xafiles, ntu peb yog qe zeb maulas, ntu plaub yog qe zeb emelas, 20ntu tsib yog qe zeb aunis, ntu rau yog qe zeb kanelias, ntu xya yog qe zeb khixaulais, ntu yim yog qe zeb npelis, ntu cuaj yog qe zeb taupas, ntu kaum yog qe zeb khixupas, ntu kaum ib yog qe zeb yaxees thiab ntu kaum ob yog qe zeb amethis. 21Kaum ob lub roojvag ntawd yog muab kaum ob lub hlawv muaj nqis ua. Tej kev uas nyob hauv lub nroog ntawd luag muab cov tseem kub uas pom kev tshaj plaws ib yam li iav los ua.
22Kuv tsis pom muaj ib lub tuamtsev nyob hauv lub nroog ntawd li, rau qhov tus Tswv uas yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiab tus menyuam Yaj yog lub tuamtsev ntag. 23Hauv lub nroog ntawd tsis muaj hnub lossis hli ci, rau qhov Vajtswv lub tshwjchim yeej ci ntsa iab tuaj rau hauv, thiab tus menyuam Yaj yog lub teeb uas ci rau sawvdaws pom kev. 24Txhua haivneeg yuav pom kev kaj nrig mus mus los los, thiab tej vajntxwv uas nyob hauv ntiajteb yuav nqa lawv tej nyiaj tej kub thiab tej qhov txhia chaw tuaj rau hauv lub nroog. 25Lub nroog ntawd tej roojvag qhib lug cia tsis kaw li, rau qhov nyob hauv lub nroog ntawd yeej tsis txawj tsaus ntuj. 26Txhua haivneeg yuav coj lawv tej koob meej thiab nqa tej meejmom tuaj rau hauv lub nroog. 27Tiamsis yuav tsis muaj tej kev phem kev qias, tej kev poob ntsejmuag lossis tej neeg dag nyob hauv lub nroog ntawd li; luag tsuas pub cov neeg uas muaj npe sau cia rau hauv tus menyuam Yaj phau ntawv uas sau cov neeg uas muaj txojsia ntev mus ibtxhis lawm tej npe mus nyob hauv lub nroog ntawd xwb.