21

Adiê Mrâo leh anăn Lăn Ala Mrâo

1 Leh anăn kâo ƀuh adiê mrâo leh anăn lăn ala mrâo; kyuadah adiê tal êlâo leh anăn lăn ala tal êlâo luč leh, leh anăn kăn lŏ mâo êa ksĭ rei. 2 Leh anăn kâo ƀuh ƀuôn doh jăk, ƀuôn Yêrusalem mrâo, trŭn mơ̆ng adiê mơ̆ng Aê Diê, mprăp mkra leh msĕ si sa čô mniê čiăng bi tuôm hŏng ung ñu srăng dôk. 3 Leh anăn kâo hmư̆ asăp kraih kbiă mơ̆ng jhưng mtao lač, “Nĕ anei, Aê Diê dôk mbĭt hŏng phung mnuih. Ñu srăng dôk mbĭt hŏng digơ̆, leh anăn digơ̆ srăng jing phung ƀuôn sang Ñu. Leh anăn Aê Diê pô srăng dôk mbĭt hŏng digơ̆. 4 Ñu srăng sut jih êa ală mơ̆ng ală digơ̆, leh anăn amâo srăng lŏ mâo klei djiê ôh, leh anăn amâo srăng lŏ mâo klei kơŭ kyăm, klei hia, amâodah klei ruă ôh, kyuadah jih jang mnơ̆ng tal êlâo êgao tuč leh.”
5Leh anăn Pô dôk ti jhưng mtao lač, “Nĕ anei, kâo hrih jih jang mnơ̆ng mrâo.” Leh anăn Ñu lač msĕ mơh, “Čih bĕ klei anăn, kyuadah klei blŭ anăn arăng dưi knang leh anăn sĭt nik.” 6 Leh anăn Ñu lač kơ kâo, “Jih bruă leh! Kâo jing Alpha leh anăn Ômêga, klei mphŭn dơ̆ng leh anăn klei knhal tuč. Kơ hlei pô mhao, kâo srăng brei hơăi mang êa hdĭp mơ̆ng akŏ êa hdĭp. 7 Hlei pô dưi srăng dưn klei anăn, leh anăn kâo srăng jing Aê Diê ñu, leh anăn ñu srăng jing anak kâo. 8Ƀiădah bi kơ phung blao, phung amâo đăo ôh, phung čhŏ mrŏ, phung bi mdjiê mnuih, phung knhông, phung mjâo, phung kkuh mpŭ kơ rup yang, leh anăn jih jang phung luar, anôk pioh kơ diñu srăng jing ênao pui hlơr leh anăn boh tâo pui. Anôk anăn jing klei djiê tal dua.”

Ƀuôn Yêrusalem Mrâo

9Leh anăn sa čô hlăm phung kjuh čô dĭng buăl jăk djă kjuh boh êlŭ bŏ hŏng kjuh klei bi knap knhal tuč hriê kơ kâo leh anăn lač, “Hriê bĕ, kâo srăng ktrâo kơ ih mniê srăng dôk ung jing mô̆ kơ Êđai Biăp.” 10 Hlăm Mngăt Myang, ñu pŭ kâo kơ sa boh čư̆ prŏng leh anăn dlông, leh anăn ñu ktrâo kơ kâo ƀuôn doh jăk, ƀuôn Yêrusalem, trŭn mơ̆ng adiê mơ̆ng Aê Diê, 11mâo klei guh kơang Aê Diê. Klei ktlă ñu jing msĕ si sa asăr boh tâo yuôm snăk, msĕ si boh tâo jaspidi, mngač msĕ si ală kĭng. 12 Ñu mâo mnư̆ prŏng leh anăn dlông, mâo pluh dua boh ƀăng jang, leh anăn ti ƀăng jang anăn mâo pluh dua čô dĭng buăl jăk dôk. Leh anăn ti ƀăng jang anăn arăng čih anăn phung pluh dua djuê ana phung anak Israel. 13Tĭng ngŏ mâo tlâo boh ƀăng jang, tĭng dưr mâo tlâo boh, tĭng dhŭng mâo tlâo boh, leh anăn tĭng yŭ mâo tlâo boh. 14Mnư̆ ƀuôn anăn mâo pluh dua atur, leh anăn ti atur anăn arăng čih anăn pluh dua čô khua ƀĭng kna Êđai Biăp.
15 Pô blŭ kơ kâo djă sa ƀĕ giê mbô ngă hŏng mah, čiăng mkă ƀuôn anăn, ƀăng jang, leh anăn mnư̆ ñu. 16Ƀuôn anăn mta dhar, dơ̆ng ñu mđơr hŏng găn ñu. Ñu mkă ƀuôn anăn hŏng giê ñu, leh anăn mâo pluh dua êbâo stad; boh dơ̆ng gơ̆, boh găn gơ̆, leh anăn boh dlông gơ̆ mđơr sơăi. 17Ñu mkă mnư̆ gơ̆ msĕ mơh, leh anăn boh prŏng mâo sa êtuh pă pluh pă heh tui si mnuih mkă, jing hnơ̆ng dĭng buăl jăk yua. 18 Arăng ngă mnư̆ hŏng boh tâo jaspidi, leh anăn ƀuôn anăn arăng ngă hŏng mah doh, mngač msĕ si ală kĭng. 19Atur mnư̆ ƀuôn anăn mprăp leh hŏng djăp mta boh tâo yuôm. Atur tal sa arăng ngă hŏng boh tâo jaspidi, tal dua hŏng boh tâo saphirơ, tal tlâo hŏng boh tâo kalsêdôn, tal pă hŏng boh tâo êmêrôt, 20tal êma hŏng boh tâo ônik, tal năm hŏng boh tâo karnêlian, tal kjuh hŏng boh tâo krisôlit, tal sa păn hŏng ƀoh tâo ƀeril, tal dua păn hŏng boh tâo tôpas, tal pluh hŏng boh tâo krisôpras, tal pluh sa hŏng boh tâo hiasin, tal pluh dua hŏng boh tâo amêtis. 21Pluh dua boh ƀăng jang jing pluh dua asăr añŭ, grăp ƀăng jang ngă hŏng knŏng sa asăr añŭ. Êlan ƀuôn anăn arăng ngă hŏng mah doh, mngač msĕ si ală kĭng.
22Hlăm ƀuôn anăn kâo amâo ƀuh sang kkuh mpŭ ôh, kyuadah Khua Yang Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang, leh anăn Êđai Biăp jing sang kkuh mpŭ Ñu. 23 Ƀuôn anăn amâo lŏ čiăng kơ yang hruê amâodah mlan bi mngač ñu ôh, kyuadah klei guh kơang Aê Diê bi mngač ƀuôn anăn, leh anăn Êđai Biăp jing pui kđen kơ ñu. 24 Phung găp djuê mnuih srăng êbat hŏng klei mngač ƀuôn anăn; leh anăn phung mtao ti lăn ala srăng ba klei guh kơang digơ̆ kơ ƀuôn anăn. 25 Ƀăng jang ñu arăng amâo srăng kđăl ôh êjai hruê, leh anăn amâo lŏ mâo mlam tinăn ôh. 26Arăng srăng ba tinăn klei guh kơang leh anăn klei mpŭ mơ̆ng phung găp djuê mnuih. 27 Ƀiădah amâo mâo mnơ̆ng čhŏ amâodah pô ngă klei Aê Diê bi êmut kheh amâodah klei luar srăng mŭt tinăn ôh, ƀiădah knŏng phung mâo anăn arăng čih leh hlăm hdruôm hră klei hdĭp Êđai Biăp.