22

1Hab tug tubkhai ntuj qha kuv pum tug nam dej kws yog dej pub txujsa, ci ib yaam le qai zeb av ndwg ntawm Vaajtswv hab tug Mivnyuas Yaaj lub zwm txwv lug, 2moog huv plawv txujkev luj huv lub nroog hov. Ob saab ntug dej muaj tsob txwv ntoo kws pub txujsa txw kaum ob yaam txwv hab txw rua txhua lub hli. Cov nplooj ntoo hov swv khu txhua haiv tuabneeg le mob. 3Txhua yaam kws raug tsawm foom yuav tsw nyob huv dua le lawm tassws Vaajtswv hab tug Mivnyuas Yaaj lub zwm txwv nyob hov ntawd hab Vaajtswv cov tub qhe yuav pe hawm Vaajtswv. 4Puab yuav pum Vaajtswv lub ntsej muag hab nwg lub npe yuav nyob ntawm puab lub hauv plaj. 5Yuav tsw muaj mo ntuj dua le lawm. Puab tsw cheem tsum muaj tug duab teeb pum kev lossws lub nub tug duab ci vem tug Tswv kws yog Vaajtswv yog tug duab kws ci rua puab, hab puab yuav kaav moog ib txhws tsw kawg. 6Tug tubkhai ntuj has rua kuv tas, “Tej lug nuav tso sab tau hab muaj tseeb. Tug Tswv kws yog Vaajtswv kws qha cov xwbfwb cev Vaajtswv lug lub sab, tau khaiv nwg tug tubkhai ntuj tuaj qha tej kws yuav muaj tshwm lug sai sai nuav rua nwg cov tub qhe.”

Kheto yuav lug

7“Saib maj, kuv yuav lug sai sai nuav. Tug kws tuav rawv tej lug has pum tom hauv ntej huv phoo ntawv nuav yuav tau nyob kaaj sab lug.”

8Kuv yog Yauhaa kws tau nov hab pum tej xwm txheej nuav. Thaus kuv nov hab pum, kuv txawm khwb nkaus pe hawm rua ntawm tug tubkhai ntuj kws qha tej nuav rua kuv txhais kwtaw. 9Tassws nwg has rua kuv tas, “Tsw xob ua le kod. Kuv yog ib tug tub qhe ib yaam le koj hab koj cov kwvtij kws cev Vaajtswv lug hab cov kws tuav rawv tej lug huv phoo ntawv nuav. Ca le pe hawm Vaajtswv xwb.”
10Hab nwg has rua kuv tas, “Tsw xob nas hom thawj npog tej lug has pum tom hauv ntej huv phoo ntawv nuav, vem tub ze lub swjhawm lawm. 11Ca tug kws ua phem ua qhov phem moog, ca tug kws ua qas ua qhov qas moog, ca tug kws ncaaj nceeg ua qhov ncaaj nceeg moog hab tug kws dawb huv ua tuabneeg dawb huv moog.”

12“Saib maj, kuv yuav lug sai sai nuav, hab kuv yuav coj kuv tej nqe zug lug pauj rua txhua tug lawv le kws puab tau ua lawd. 13Kuv yog Alafa hab Aumeka, yog lub hauv paug hab lub ntsws, yog chiv keeb hab qhov kawg.
14“Cov kws ntxhua nwg cev tsoog tsho huv lawd txhad muaj feem noj tsob txwv ntoo kws pub txujsa hab nkaag moog tau ntawm lub rooj loog rua huv lub nroog, kuj tau nyob kaaj sab lug. 15Saab nrau tsuas yog muaj cov dev hab cov kws ua khawv koob yeeg swv, cov kws ua nkauj nraug, cov kws tua tuabneeg, cov kws pe txoov daab hab txhua tug kws nyam xyum lawv le tej lug daag ntxag.
16“Kuv yog Yexu, kuv khaiv kuv tug tubkhai ntuj moog ua timkhawv txug tej nuav rua mej kuas mej qha rua cov pawg ntseeg. Kuv yog Tavi tug caag hab nwg caaj ceg, yog lub nub qub toog kws ci thaus yuav kaaj ntug.”
17Vaaj Ntsuj Plig hab tug Nkauj Nyaab has tas, “Ca le lug.” Ca tug kws tau nov has tas, “Ca le lug.” Tug kws nqhes ca le lug, hab tug kws xaav yuav ca le txais cov dej kws pub txujsa tsw txug them nqe hlo le.
18Kuv nkaw lug rua txhua tug kws nov tej lug has pum tom hauv ntej huv phoo ntawv nuav, yog leejtwg tsaav ntxwv ib yaam daabtsw rua tej lug nuav, Vaajtswv yuav tsaav tej sub tawg sub ntshaa kws sau huv phoo ntawv nuav rua tug ntawd. 19Hab yog leejtwg muab tej lug kws has pum tom hauv ntej huv phoo ntawv nuav ib lus txav tseg, Vaajtswv yuav muab tug hov le feem ntawm tsob txwv ntoo kws pub txujsa hab nwg lub chaw nyob huv lub nroog dawb huv lawv le kws sau huv phoo ntawv nuav txav tseg.
20Tug kws ua timkhawv rua tej xwm txheej nuav has tas, “Kuv yeej yuav lug sai sai nuav tag tag le.” Amee. Tswv Yexu, ca le lug lauj.
21Thov tug Tswv Yexu txujkev hlub nrug nraim txhua tug. Amee.