22

Krong Tơlơi Hơdip

1Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn kơčrâo brơi kơ kâo krong ia tơlơi hơdip anŭn, jing ia jơngeh kar hăng mơnĭl yơh, rô mơ̆ng grê pơtao Ơi Adai laih anŭn Ană Triu, 2nao pơ tŏng krah jơlan prŏng plei anŭn. Ƀơi dua bơnăh ha̱ng ia krong anŭn hơmâo kơyâo tơlơi hơdip pơtơbiă rai pluh-dua boh čroh rĭm blan, laih anŭn khul hla kơyâo anŭn jing kơ tơlơi pơsuaih hĭ ƀing lŏn čar yơh. 3Ƀu či hơmâo tơlơi hơtŏm păh dơ̆ng tah pơ anih anŭn. Grê pơtao Ơi Adai laih anŭn Ană Triu yơh či dŏ amăng plei anŭn laih anŭn ƀing ding kơna Ñu či mă bruă kơkuh pơpŭ kơ Ñu. 4Ƀing gơñu či ƀuh ƀô̆ mơta Ñu laih anŭn anăn Ñu či dŏ ƀơi athơi gơñu yơh. 5Ƀu hơmâo mơmŏt mlam dơ̆ng tah. Ƀing gơñu ƀu kiăng kơ tơlơi bơngač apui kơđen ƀôdah yang hrơi ôh, yuakơ Khua Yang Ơi Adai či pha brơi kơ ƀing gơñu tơlơi bơngač. Laih anŭn ƀing gơñu či git gai wai lăng nanao hlŏng lar yơh. 6Giŏng anŭn, pô ling jang hiam anŭn laĭ hăng kâo tui anai, “Hơdôm boh hiăp anŭn jing năng kơ đaŏ kơnang laih anŭn jing sĭt yơh. Khua Yang Ơi Adai, jing Pô pha brơi Yang Bơngăt Ñu kơ ƀing pô pơala, hơmâo pơkiaŏ laih ling jang Ñu kiăng kơ pơrơđah kơ ƀing ding kơna Ñu hơdôm mơta tơlơi khŏm či truh tañ biă mă yơh.”

Yang Yêsu Hlak Trŭn Rai

7Yang Yêsu laĭ tui anai, “Lăng bĕ! Kâo či rai tañ biă mă yơh! Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô djă̱ pioh hơdôm boh hiăp tơlơi laĭ lui hlâo amăng sŏp hră anai!”
8Kâo yơh, Yôhan, jing pô hơmư̆ hăng ƀuh laih hơdôm tơlơi anŭn. Laih anŭn tơdang kâo hơmâo hơmư̆ hăng ƀuh laih hơdôm tơlơi anŭn, kâo rơbuh bon kơkuh pơpŭ ƀơi tơkai pô ling jang hiam, jing pô kơčrâo brơi kơ kâo ƀuh hơdôm tơlơi anŭn. 9Samơ̆ ñu laĭ kơ kâo tui anai, “Anăm ngă tui anŭn ôh! Kâo jing sa čô ding kơna hrŏm hăng ih, ƀing ayŏng adơi ih jing ƀing pô pơala laih anŭn hrŏm hăng abih bang ƀing hlơi pô djă̱ pioh hơdôm boh hiăp anŭn amăng hră anai. Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ơi Adai!”
10Giŏng anŭn, ñu pơtă kơ kâo tui anai dơ̆ng, “Anăm ih pơhơgŏm hĭ hơdôm boh hiăp laĭ lui hlâo anŭn amăng sŏp hră anai ôh, yuakơ hrơi mông jĕ či truh laih. 11Brơi bĕ kơ hlơi pô ngă soh, ñu anŭn či tŏ tui ngă soh hloh dơ̆ng. Brơi bĕ kơ hlơi pô ngă sat ƀai, ñu anŭn či tŏ tui ngă sat ƀai lu hloh dơ̆ng. Brơi bĕ kơ hlơi pô ngă tơpă hơnơ̆ng, ñu anŭn či tŏ tui ngă tơpă hơnơ̆ng hloh dơ̆ng. Laih anŭn brơi bĕ kơ hlơi pô jing rơgoh hiam, ñu anŭn či tŏ tui jing rơgoh hiam hloh dơ̆ng yơh.”
12Yang Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Lăng bĕ, Kâo či rai tañ biă mă yơh! Kâo či rai djă̱ ba gơnam bơni Kâo hrŏm hăng Kâo laih anŭn či pha brơi kơ rĭm čô tui hăng tơlơi bruă rĭm čô hơmâo ngă laih yơh. 13Kâo jing Alpha laih anŭn Omega, jing Pô Blung Hlâo laih anŭn Pô Hơnăl Tuč, jing Pô Čơdơ̆ng laih anŭn Pô Pơđŭt yơh.
14“Mơyŭn mơak yơh kơ ƀing hlơi pô bŏh hĭ khul ao phyung gơñu, kiăng kơ ƀing gơñu dưi nao pơ kơyâo tơlơi hơdip laih anŭn dưi găn khul amăng ja̱ng kiăng mŭt pơ plei anŭn. 15Gah rơngiao kơ plei jing khul asâo, jing ƀing hlơi pô pơhrăm ngă khul tơlơi bruă pơjâo, ƀing ngă pyu pơde, ƀing pơdjai mơnuih, ƀing kơkuh pơpŭ kơ rup trah laih anŭn rĭm čô pô khăp hăng pơhrăm pleč ƀlŏr yơh.
16“Kâo, jing Yêsu, hơmâo pơkiaŏ laih ling jang Kâo rai laĭ pơthâo kơ ih hơdôm tơlơi gơ̆ng jơlan anŭn kơ ƀing Sang Ơi Adai. Kâo jing Akha laih anŭn Ană Tơčô pơtao Dawid, laih anŭn Kâo jing Pơtŭ Sêng Guah yơh.”
17Yang Bơngăt Hiam laih anŭn pô neh hơđŭ, jing ƀing Sang Ơi Adai, rơkâo tui anai, “Rai bĕ!” Laih anŭn brơi bĕ kơ hlơi pô hơmư̆, ñu laĭ tui anai, “Rai bĕ!” Hlơi pô mơhao ia, brơi kơ ñu rai bĕ. Hlơi pô kwưh kiăng, brơi kơ ñu mă tŭ bĕ gơnam brơi pơyơr ia hơdip.
18Kâo, Yôhan, pơkơđiăng kơ hlơi pô hơmư̆ hơdôm boh hiăp laĭ lui hlâo amăng sŏp hră anai tui anai: Tơdah hlơi pô pơthim mŭt tơlơi hơget amăng hră anai, Ơi Adai či pơthim kơ ñu hơdôm tơlơi kli̱n khe̱ng hơmâo pơruai laih amăng sŏp hră anai. 19Laih anŭn tơdah hlơi pô mă pơđuaĭ hĭ hơdôm boh hiăp mơ̆ng sŏp hră laĭ lui hlâo anai, Ơi Adai či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ñu anŭn črăn pơpha amăng kơyâo tơlơi hơdip laih anŭn amăng plei rơgoh hiam anŭn, jing tơlơi arăng hơmâo pơruai laih amăng sŏp hră anai.
20Pô ngă gơ̆ng jơlan kơ hơdôm tơlơi anŭn laĭ tui anai, “Sĭt yơh, Kâo či rai tañ biă mă.”
 Amen. Rai bĕ, Ơ Khua Yang Yêsu hơi!
21Rơkâo kơ tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu dŏ hrŏm hăng ƀing ană plei Ơi Adai. Amen.