2

Ê-phê-sô

1Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Ê-phê-sô:
“Đây là thông điệp của Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và đi lại giữa bảy giá đèn bằng vàng.
2Ta biết công việc con, nỗi lao khổ và lòng nhẫn nại của con. Ta biết con không thể dung thứ kẻ ác; con đã thử nghiệm những người mạo xưng là sứ đồ và lột mặt nạ của họ. 3Con đã nhẫn nại chịu khổ vì danh Ta, không biết mỏi mệt.
4Nhưng Ta khiển trách con vì con đã đánh mất tình yêu ban đầu, khi con mới theo Ta. 5Hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu, phải ăn năn và làm những việc con đã làm ban đầu. Nếu không, Ta sẽ sớm đến, cất bỏ giá đèn con khỏi chỗ nó. 6Tuy nhiên con còn một ưu điểm: con ghét công việc của phái Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa.
7Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây hằng sống trong Vườn của Thượng Đế.”

Si-miệc-nơ

8Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Si-miệc-nơ:
“Đây là thông điệp của Đấng Đầu tiên và Cuối cùng, Đấng đã chết và sống lại:
9Ta biết nỗi gian khổ, sự nghèo thiếu của con — nhưng thật ra con giàu có. Ta cũng nghe lời vu cáo của những kẻ mạo danh con cái Thượng Đế mà thật ra là hội viên của Sa-tan.
10Đừng sợ những nỗi gian khổ sắp đến. Này, Quỷ vương sẽ thử thách con, tống giam một vài người vào ngục tối; và con sẽ bị khủng bố trong mười ngày. Hãy trung thành với Ta dù phải chết; Ta sẽ cho con mũ miện của sự sống vĩnh viễn.
11Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng sẽ không bị chết lần thứ hai.”

Bẹt-găm

12Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Bẹt-găm:
“Đây là thông điệp của Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén:
13Ta biết thành phố con là ngai của Sa-tan. Tuy nhiên, con đã giữ vững đức tin, không chối bỏ danh Ta, ngay cả lúc An-ty-ba nhân chứng trung thành của Ta bị giết tại Bẹt- găm, là nơi Sa-tan ở.
14Nhưng Ta phải khiển trách con vài điều: con có những người theo đường lối của Ba-la-am, người đã dạy Ba-lác cách quyến rũ dân Y-sơ-ra-ên phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. 15Con cũng có những kẻ theo phái Ni-cô-la. 16Vậy, hãy ăn năn, nếu không Ta sẽ sớm đến, dùng thanh gươm ở miệng ta đánh dẹp bọn đó.
17Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh: Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ăn ma-na giữ kín. Ta sẽ cho mỗi người một viên đá trắng ghi tên mới Ta đặt cho, ngoài người nhận không ai biết được.”

Thi-a-ti-rơ

18Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Thi-a-ti-rơ:
“Đây là thông điệp của Con Thượng Đế, Đấng có mắt sáng như ngọn lửa, chân như đồng tinh luyện trong lò:
19Ta biết những việc con làm với tình yêu thương, đức tin, tinh thần phục vụ và lòng nhẫn nại. Con sẽ còn làm nhiều hơn nữa.
20Nhưng đây là điều Ta khiển trách: con dung túng cho Giê-sa-bên, kẻ tự xưng là nữ tiên tri, nhưng dạy dỗ và quyến rũ các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. 21Ta đã cho nó thì giờ ăn năn, nhưng nó không chịu từ bỏ tội gian dâm. 22Vậy, Ta sẽ khiến nó chịu đau đớn kinh khiếp trên giường bệnh, cũng như những kẻ gian dâm với nó, trừ phi chúng nó ăn năn.
23Ta sẽ trừ diệt con cái nó, và mọi Hội thánh sẽ biết Ta là Đấng thăm dò lòng dạ loài người; Ta sẽ báo ứng mỗi người tùy công việc họ làm.
24Riêng những người tại Thi-a-ti-rơ không chịu theo tà thuyết này — không học đòi điều họ gọi là “lẽ thâm thúy của Sa-tan” — Ta sẽ không để các con mang gánh nặng gì khác, 25miễn là các con giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến.
26Những người nào chiến thắng và tiếp tục làm công việc Ta đến cuối cùng, Ta sẽ cho quyền thống trị các nước. 27Họ sẽ cai trị bằng một cây trượng sắt và đập tan chúng nó như đồ gốm, cũng như Ta đã nhận quyền thống lĩnh nơi Cha Ta. 28Ta cũng sẽ cho họ ngôi sao mai.
29Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh!”