2

Cov Lus uas Xa Mus rau Lub Nroog Efexus

1“Koj sau tej uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Efexus li no:
 “Tus uas tuav rawv xya lub hnubqub hauv nws txhais tes xis, thiab mus mus los los hauv nruab nrab xya tus ncej kub txawb teeb hais li no tias,
2Kuv twb paub txhua yam uas nej ua tas los lawm. Kuv paub hais tias nej ua haujlwm khwv khwv, thiab ua siab ntev ua. Kuv paub hais tias nej ua tsis taus siab ntev rau cov neeg uas ua phem lawm. Thiab nej twb sim cov neeg uas lawv hais tias lawv yog cov timthawj lawm saib lawv yog tiag los tsis yog, thiab nej paub hais tias lawv tsis yog cov timthawj, lawv yog cov neeg dag xwb. 3Nej cov uas ntseeg kuv, txawm yog nej raug kev txomnyem los nej tseem ua siab ntev tiv thiab tsis tso kuv tseg. 4Tiamsis tshuav ib qho uas kuv tsis qhuas nej: Yav tas los nej yeej hlub kuv, tiamsis nimno nej tsis hlub kuv lawm. 5Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej twb yuam kev mus ua txhaum ntau kawg li lawm! Yog li ntawd, nej yuav tsum tso nej tej kev txhaum tseg thiab rov los mloog kuv lus li qub. Yog nej tsis tso nej tej kev txhaum tseg, kuv yuav los saib nej thiab muab nej tus ncej txawb teeb rho tawm ntawm nws qhov chaw mus. 6Tiamsis muaj ib qhov uas kuv qhuas nej, qhov ntawd yog nej ntxub tej uas cov neeg Nikaulaites ua ib yam li kuv ntxub.
7“Yog leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!
 “Kuv yuav pub tus uas kovyeej mus noj tsob txiv ntoo uas cawm tau neeg txojsia uas nyob hauv Vajtswv lub Vaj.

Cov lus uas Xa mus rau Lub nroog Xaminas

8“Koj sau tej uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Xaminas li no:
 “Tus uas yog lub hauvpaus thiab yog lub ntsis, tus uas twb tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm hais tias,
9Kuv pom nej raug kev txomnyem; kuv paub hais tias nej yog neeg pluag, tiamsis qhov tseeb nej yog neeg npluanuj! Kuv paub cov neeg siab phem uas hais lus phem tawmtsam nej, lawv hais tias lawv yog neeg Yudais, tiamsis lawv tsis yog; lawv cov ntawd puavleej yog cov uas dab Ntxwgnyoog kav! 10Nej tsis txhob ntshai qhov uas nej yuav raug kev txomnyem. Nej cia li ua tib zoo mloog kuv tej lus! Dab Ntxwgnyoog yuav ntes nej cov qee leej coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj sim saib nej yuav ua li cas. Nej yuav raug kev txomnyem kaum hnub, tiamsis nej yuav tsum muab siab rau ntseeg mus txog hnub tuag tsis txhob tso kuv tseg, kuv thiaj yuav pub lub kausmom kub uas yog txojsia ua nqi zog rau nej.
11“Yog nej leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!
 “Tus uas kovyeej yuav tsis raug txojkev tuag zaum ob.

Cov Lus uas Xa Mus rau Lub Nroog Penkamus

12“Koj sau tej lus uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Penkamus li no:
 “Tus uas muaj rab ntaj ob sab ntse hais tias,
13Kuv yeej paub nej qhov chaw nyob, qhov chaw ntawd yog qhov chaw uas lawv ua ib lub zwmtxwv rau dab Ntxwgnyoog nyob, tiamsis nej tseem muab siab rau ntseeg kuv tsis tso kuv tseg. Txawm yog nej twb pom lawv muab Atipas tus uas ua timkhawv ncaj ncees tua rau ntawm qhov chaw uas dab Ntxwgnyoog nyob los nej tseem ntseeg nej li qub. 14Tiamsis tshuav ob peb qho uas kuv tsis qhuas nej: Rau qhov nej cov muaj qee leej xyaum ua raws li tej uas Npala-as qhia. Npala-as yog tus uas qhia rau Vajntxwv Npalaj hais tias, ‘Yog koj xav kom cov Yixalayees yuam kev ua txhaum, koj cia li hais kom lawv noj tej zaub mov uas luag muab fij rau tej dab tej mlom lawm thiab kom lawv ua kev nkauj kev nraug.’ 15Thiab txawm yog nej cov los twb muaj qee leej ua raws li cov neeg Nikaulaites tej lus qhia lawm thiab. 16Yog li ntawd, nej cia li tso plhuav nej tej kev txhaum tseg! Yog nej tsis tso, kuv yuav los saib nej sai sai, thiab kuv yuav muab rab ntaj uas tawm hauv kuv qhovncauj tuaj tua cov neeg ntawd povtseg.
17“Yog leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!
 “Kuv yuav muab cov manas uas kuv twb muab zais cia lawm rau tus uas kovyeej noj. Thiab kuv yuav muab tej pobzeb dawb rau lawv txhua tus ib leeg ib lub thiab muaj ib lub npe tshiab sau rau ntawm lub pobzeb ntawd. Tsis muaj leejtwg paub tej npe ntawv ntawd li, tsuas yog tus uas tau lub pobzeb ntawd thiaj paub xwb.

Cov lus uas Xa mus rau Lub nroog Thiyatilas

18“Koj sau tej uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Thiyatilas li no:
 “Vajtswv tus Tub uas ob lub qhovmuag ci ib yam li nplaim taws thiab ob txhais kotaw ci ib yam li tej tooj dag uas luag twb muab txhuam ci ci lawm hais li no:
19Kuv paub tej uas nej niaj hnub ua. Kuv paub hais tias nej muaj lub siab hlub luag, nej muab siab rau ntseeg, nej rau siab ntso ua Vajtswv tes haujlwm, thiab nej ua taus siab ntev. Nimno nej muab siab rau ua Vajtswv tes haujlwm heev dua yav tas los lawm thiab. 20Tiamsis tshuav ib qho uas kuv tsis qhuas nej: Qhov ntawd yog nej cia tus pojniam uas hu ua Yexenpees qhia nej. Tus pojniam ntawd khav hais tias nws yog ib tug cev Vajtswv lus. Nws qhia thiab nws ntxias kuv cov tubtxib kom lawv ua kev nkauj kev nraug thiab kom lawv noj tej zaub mov uas luag twb muab fij rau tej mlom lawm. 21Kuv cia sijhawm rau nws tso nws tej kev txhaum tseg, tiamsis nws tsis kam tso tej kev nkauj kev nraug uas nws ua ntawd tseg li. 22Yog li ntawd, kuv yuav muab tus pojniam no pov rau saum lub lav mob, cov neeg uas nrog nws sib dee yuav nrog nws raug kev txomnyem heev kawg nkaus li. Yog lawv tsis muab tej kev phem uas lawv nrog tus pojniam ntawd ua tso tseg, ces kuv yuav ua li ntawd rau lawv tamsim no ntag, 23thiab kuv yuav muab tus pojniam ntawd cov menyuam tua povtseg; cov ntseeg uas nyob txhua qhov chaw thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus uas paub qhov uas neeg lub siab xav li cas thiab nyiam li cas. Kuv yuav muab nqi zog rau nej txhua tus kom tsimnyog tej haujlwm uas nej tau ua los lawm.
24“Tiamsis nej cov uas nyob hauv lub nroog Thiyatilas muaj ibtxhia yeej tsis tau coj raws li tej lus qhia uas phem ntawd thiab tsis tau kawm tej uas luag hais tias, ‘tej no yog dab Ntxwgnyoog tej ntsiab lus uas tsis muaj neeg paub.’ Kuv qhia rau nej hais tias kuv yuav tsis muab lwm lub nra los ntxiv rau nej lub lawm. 25Tiamsis nej yuav tsum tuav tej uas nej muaj lawm ruaj ruaj mus txog hnub uas kuv rov qab los. 26-28Txhua tus uas kovyeej thiab ua raws li kuv lub siab nyiam mus txog hnub kawg, kuv yuav pub hwjchim rau cov ntawd, ib yam li kuv Txiv twb pub rau kuv lawm. Kuv yuav tsa cov ntawd ua cov uas kav txhua haivneeg huv tibsi. Lawv yuav muab qws hlau kav thiab ntaus txhua haivneeg kom tawg mos nyoos ib yam li tej laujkaub av. Thiab kuv yuav muab lub hnubqub uas ci ci thaum yuav kaj ntug rau cov neeg ntawd.
29“Yog leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!