2

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Êphêsô

1“Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Êphêsô snei: Nĕ snei klei pô djă kjuh asăr mtŭ hlăm kngan hnuă Ñu, Pô êbat ti krah kjuh ƀĕ jơ̆ng diăn mah lač,
2‘Kâo thâo kral bruă ih ngă leh, klei suăi, leh anăn klei ih gĭr. Kâo thâo si ih amâo dưi tŭ ôh phung ƀai, ƀiădah ih lông dlăng leh phung lač diñu jing phung khua ƀĭng kna ƀiădah amâo jing ôh, leh anăn ih ƀuh diñu jing phung luar. 3Ih dôk gĭr tŭ klei knap kyua anăn kâo, leh anăn ih amâo êdu ai ôh. 4Ƀiădah anei klei kâo mâo hŏng ih, ih lui leh klei khăp ih mâo tal êlâo. 5Snăn hdơr bĕ mơ̆ng anôk ih lĕ buh leh, kmhal bĕ, leh anăn lŏ ngă bruă ih ngă tal êlâo. Tơdah ih amâo ngă snăn ôh, kâo srăng hriê kơ ih leh anăn tơdah ih amâo kmhal ôh kâo srăng mă hĕ jơ̆ng diăn ih mơ̆ng anôk gơ̆. 6Ƀiădah anei klei jăk ih mâo: ih bi êmut kơ bruă phung Nikôlas, bruă anăn kâo bi êmut msĕ mơh. 7 Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê. Kơ hlei pô dưi, kâo srăng brei ñu ƀơ̆ng boh mơ̆ng ana kyâo klei hdĭp hlăm Paradi Aê Diê.’ ”

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Smirna

8 “Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Smirna snei: Nĕ snei Pô tal êlâo hĭn leh anăn Pô knhal tuč, Pô djiê leh anăn lŏ hdĭp leh lač,
9‘Kâo thâo klei knap mñai ih leh anăn klei ƀun ƀin ih ƀiădah boh sĭt ih jing mdrŏng. Kâo thâo klei mčeh mơ̆ng phung lač diñu jing phung Yuđa ƀiădah amâo jing ôh, ƀiădah jing phung kkuh mpŭ kơ Satan. 10Đăm huĭ ôh kơ klei knap mñai ih srăng tŭ. Nĕ anei yang jhat srăng hwiê hlăm war mnă đa đa hlăm phung diih; čiăng lông dlăng diih; leh anăn êjai pluh hruê diih srăng mâo klei knap mñai. Brei ih dôk sĭt suôr tơl djiê, leh anăn kâo srăng brei kơ ih đuôn mtao klei hdĭp. 11 Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê. Hlei pô dưi amâo srăng tŭ ôh klei knap mơ̆ng klei djiê tal dua.’ ”

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Pergam

12“Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Pergam snei: Nĕ snei Pô djă đao gưm knur mâo dua nah mta lač,
13‘Kâo thâo ti anôk ih dôk, tinăn mâo jhưng mtao Satan. Ih djă pioh kjăp anăn kâo, leh anăn ih amâo hngah ôh klei đăo kơ kâo wăt hlăm hruê Y-Antipas, pô hưn sĭt suôr kơ kâo, pô arăng bi mdjiê leh ti krah diih, anôk Satan dôk. 14 Ƀiădah kâo mâo đa đa klei hŏng ih: ih mâo tinăn đa đa mnuih tui hlue klei Y-Balaam mtô. Ñu bi hriăm Y-Balak ngă sa klei mplư bi têč hnêč kơ phung anak čô Israel, čiăng kơ digơ̆ ƀơ̆ng mnơ̆ng arăng myơr leh kơ rup yang leh anăn ngă klei knhông. 15Msĕ snăn mơh ih mâo đa đa mnuih tui hlue klei phung Nikôlas mtô. 16Snăn kmhal bĕ. Tơdah ih amâo kmhal ôh, kâo srăng hriê kơ ih djăl leh anăn bi blah hŏng diñu hŏng đao gưm kbiă mơ̆ng ƀăng êgei kâo. 17 Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê. Kơ hlei pô dưi, kâo srăng brei kơ ñu kpŭng mana hgăm, leh anăn kâo srăng brei kơ ñu sa boh tâo kô̆, ti boh tâo kô̆ anăn arăng čih leh sa anăn mrâo amâo mâo mnuih thâo ôh, knŏng pô mă tŭ thâo.’ ”

Hră Mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê Thiatir

18“Čih bĕ kơ dĭng buăl jăk Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Thiatir snei: Nĕ snei Anak Aê Diê lač, Pô mâo ală msĕ si êlah pui leh anăn jơ̆ng msĕ si kông ngur:
19‘Kâo thâo bruă ih, klei ih khăp, klei ih đăo, klei ih đru bruă, klei ih gĭr, leh anăn bruă ih ngă tal êdei jing kdlưn hĭn kơ bruă ih ngă tal êlâo. 20 Ƀiădah anei klei kâo mâo hŏng ih, ih jum sa čô mniê bi anăn H'Jêsabel. Ñu pia kơ ñu pô sa čô khua pô hưn êlâo mniê, leh anăn ñu mtô leh anăn mplư phung dĭng buăl kâo ngă klei knhông leh anăn ƀơ̆ng čĭm arăng myơr leh kơ rup yang. 21Kâo brei leh mông kơ ñu dưi kmhal kơ klei soh, ƀiădah ñu hngah amâo čiăng kmhal kơ klei knhông ñu ôh. 22Nĕ anei, kâo srăng hwiê ñu ruă dôk đih ti sa boh jhưng pĭt, leh anăn kâo srăng bi truh klei knap mñai prŏng kơ phung knhông hŏng ñu, tơdah diñu amâo kmhal ôh kơ bruă diñu ngă. 23 Kâo srăng bi mdjiê phung anak ñu. Leh anăn jih jang Phung Sang Aê Diê srăng thâo kơ kâo jing Pô ksiêm klei mĭn leh anăn ai tiê, leh anăn kâo srăng brei kơ grăp čô diih tui si bruă diih ngă. 24Ƀiădah kơ phung diih mkăn ti ƀuôn Thiatir, amâo tui hlue ôh klei mtô anei leh anăn amâo tuôm hriăm ôh klei arăng pia klei êlam Satan. Kâo lač kơ diih snei: kâo amâo dưm ôh ti diih klei ktrŏ mkăn. 25Knŏng brei diih djă pioh kjăp mnơ̆ng diih mâo tơl kâo truh. 26 Kơ pô dưi leh anăn djă pioh bruă kâo tơl knhal tuč, kâo srăng brei kơ ñu klei dưi kiă kriê phung găp djuê mnuih. 27Ñu srăng kiă kriê digơ̆ hŏng giê msei, msĕ si arăng bi mčah gŏ ngă hŏng lŭ, msĕ si kâo pô mă tŭ leh klei dưi mơ̆ng Ama kâo; 28leh anăn msĕ mơh kâo srăng brei kơ ñu mtŭ tŭr. 29Hlei pô mâo knga, brei ñu hmư̆ klei Mngăt Myang lač kơ Phung Sang Aê Diê.’ ”