3

Sạt-đe

1Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Sạt-đe:
“Đây là thông điệp của Đấng có bảy thần linh của Thượng Đế và cầm bảy ngôi sao: Ta biết công việc con; con nổi tiếng là sống nhưng đã chết!
2Hãy tỉnh dậy, củng cố những gì còn lại và sắp chết; vì Ta thấy công việc con thật bất toàn dưới mắt Thượng Đế.
3Vậy, hãy nhớ những điều con đã nghe và tin nhận; hãy vâng phục và ăn năn. Nếu con không thức tỉnh, Ta sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm, con chẳng biết giờ khắc nào.
4Nhưng tại Sạt-đe có mấy người không làm ô uế áo xống mình. Họ sẽ mặc áo trắng đi với Ta, vì họ thật xứng đáng. 5Những người chiến thắng cũng sẽ được mặc áo trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên họ khỏi Sách sự sống. Trước mặt Thượng Đế và các thiên sứ, Ta sẽ công nhận họ.
6Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh!”

Phi-la-đen-phi

7Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Phi-la-đen-phi:
“Đây là thông điệp của Đấng Thánh và Chân thật, Đấng giữ chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được.
8Ta biết công việc con. Dù năng lực kém cỏi, con đã vâng giữ lời Ta, không chối bỏ danh Ta. Ta đã mở rộng trước mặt con một cái cửa chẳng ai có quyền đóng lại. 9Một số hội viên của Sa-tan mạo nhận là con cái Thượng Đế sẽ rơi mặt nạ. Ta sẽ khiến họ đến quỳ dưới chân con và họ sẽ biết Ta yêu mến con.
10Vì con vâng lệnh Ta chịu khổ nạn, nên Ta sẽ bảo vệ con trong kỳ đại nạn sắp xảy ra trên thế giới để thử thách mọi người.
11Ta sẽ sớm đến! Hãy giữ vững điều con có để không ai cướp mất mũ miện của con. 12Những người chiến thắng, Ta sẽ cho làm cột trụ trong Đền thờ của Thượng Đế Ta, họ sẽ ở đó mãi mãi. Ta sẽ ghi trên họ tên Thượng Đế Ta, và tên thủ đô của Ngài là Giê-ru-sa-lem mới — thành này sẽ từ Thượng Đế trên trời mà xuống — Ta cũng ghi tên mới của Ta trên họ. 13Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh!”

Lao-đi-xê

14Hãy viết cho nhà lãnh đạo Hội thánh Lao-đi-xê:
“Đây là thông điệp của Đấng A-men, Nhân chứng thành tín và chân thật, Nguồn gốc cuộc sáng tạo của Thượng Đế:
15Ta biết công việc con, con không lạnh cũng không nóng, Ta mong con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. 16Nhưng vì con hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả con ra khỏi miệng Ta.
17Con nói: Tôi giàu, có nhiều tài sản, không cần gì nữa, nhưng con không biết con khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, mù quáng và trần truồng. 18Ta khuyên con hãy mua vàng tinh luyện của Ta để con giàu có, mua áo trắng để che thân và mua thuốc xức mắt để con nhìn thấy được.
19Người nào Ta yêu mến, Ta mới khiển trách, sửa trị. Vậy con hãy sốt sắng ăn năn.
20Này, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào thăm, ăn tối với người, chỉ người với Ta.
21Những người chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai Ta, như chính Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai Ngài.
22Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thánh Linh kêu gọi các Hội thánh!”