3

Has rua lub moos Xanti

1“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Xanti has tas, Tug kws muaj Vaajtswv xyaa tug ntsuj plig hab muaj xyaa lub nub qub has le nuav tas,
 “ ‘Kuv paub koj teg daag num. Koj muaj lub npe has tas muaj txujsa nyob tassws koj tub tuag lawm.
2Koj ca le tswm dheev lug hab cuab zug rua tej qhov kws koj tseed muaj kws tub yuav tuag, tsua qhov kuv pum koj teg num tsw tau tav zoo rua ntawm kuv tug Vaajtswv lub xubndag. 3Vem le nuav ca le ncu txug tej kws koj tau txais hab tau nov lawm. Ca le tuav rawv tej hov hab ntxeev dua sab tshab. Yog koj tsw tswm dheev lug, kuv yuav lug ib yaam le tub saab tuaj mas koj yuav tsw paub tas kuv yuav lug txug koj rua lub swjhawm twg. 4Tassws koj tseed muaj ob peb leeg huv lub moos Xanti kws tsw tau ua rua puab tej tsoog tsho qas puag tsuas. Puab yuav naav cev tsoog dawb nrug kuv moog ua ke vem tswm nyog puab tau le ntawd. 5Tug kws kov yeej yuav tau naav cev tsoog dawb ib yaam le puab, hab kuv yuav tsw thuam nwg lub npe huv phoo ntawv txujsa. Kuv yuav leeg nwg lub npe taab meeg kuv leej Txwv xubndag hab taab meeg leej Txwv cov tubkhai ntuj. 6Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg.’

Has rua lub moos Filantefia

7“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Filantefia has tas, Tug kws dawb huv hab muaj tseeb, nwg tuav rawv Tavi tug yuam swj, yog nwg qheb lawm tsw muaj leejtwg kaw tau, yog nwg kaw lawm tsw muaj leejtwg qheb tau, nwg has le nuav tas,
8“ ‘Kuv paub koj teg daag num. Saib maj, kuv muab lub qhov rooj qheb ca rua ntawm koj lub xubndag, tsw muaj leejtwg kaw tau. Kuv paub tas koj tsuas muaj zug miv miv xwb, txawm le ntawd los koj tseed tuav rawv kuv tej lug hab tsw tso kuv lub npe tseg. 9Saib maj, kuv yuav ua rua cov kws yog Xataa lub tsev sablaaj kws has tas puab yog Yutai tassws tsw yog, yog puab daag xwb, mas kuv yuav ua rua puab tuaj pe ntawm koj kwtaw hab puab yuav paub tas kuv hlub koj. 10Vem koj ua lawv le kuv tej lug kws has tas yuav tsum ua sab ntev thev, kuv yuav tsom kwm koj kuas dim lub swjhawm kws raug kev swm sab kws yuav lug raug lub nplajteb huvsw, sub txhad swm tau cov tuabneeg kws nyob huv lub nplajteb. 11Kuv yuav lug sai sai nuav. Ca le tuav rawv tej kws koj muaj, sub txhad tsw muaj leejtwg txeeb tau koj lub mom kub moog. 12Tug kws kov yeej mas kuv yuav tsaa nwg ua ib tug ncej huv kuv tug Vaajtswv lub tuam tsev. Nwg yuav tsw tawm huv lub tuam tsev dua le hab kuv yuav muab kuv tug Vaajtswv lub npe hab muab kuv tug Vaajtswv lub nroog lub npe, yog lub nroog Yeluxalee tshab kws yuav nqeg sau ntuj ntawm kuv tug Vaajtswv lug, hab muab kuv lub npe tshab sau rua ntawm nwg lub cev. 13Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg.’

Has rua lub moos Launtikia

14“Ca le sau xaa rua tug tubkhai ntuj huv pawg ntseeg Launtikia has tas, Tug kws yog Amee, yog tug timkhawv kws tso sab tau hab muaj tseeb, yog txhua yaam kws Vaajtswv tswm lub hauv paug, has le nuav tas,
15“ ‘Kuv paub koj teg daag num. Koj tsw txag tsw kub. Kuv xaav kuas koj txag hlo lossws kub hlo. 16Yog le ntawd vem koj suv sem so xwb, tsw kub tsw txag, kuv yuav muab koj nti tawm huv kuv qhov ncauj. 17Koj has tas, “Kuv nplua nuj, kuv muaj txag lawm, kuv tsw cheem tsum daabtsw le.” Koj tsw paub tas koj tub txom nyem kawg hab ntxwm khuvleej, koj pluag, dig muag hab lab qaab. 18Vem le nuav kuv qha kuas koj yuav cov kub ntawm kuv kws muab nchuav huv cub thee lawm sub koj txhad le nplua nuj, hab yuav tej tsoog tsho dawb lug naav sub txhad tsw pum koj lub cev lab qaab kws txaaj muag, hab yuav cov tshuaj lug teev koj lub qhov muag sub koj txhad pum kev. 19Cov kws kuv hlub kuv yeej qhuab ntuag hab nplawm. Vem le nuav ca le kub sab quas lug hab ntxeev dua sab tshab. 20Saib maj, kuv sawv nrau qhov rooj khob. Yog leejtwg nov kuv lub suab hab qheb qhov rooj, kuv yuav nkaag moog rua huv hab nrug nwg noj mov ua ke hab nwg yuav nrug kuv noj mov ua ke. 21Tug kws kov yeej kuv yuav pub nwg nrug kuv nyob tsawg sau kuv lub zwm txwv, ib yaam le kws kuv kov yeej lawm hab nrug kuv leej Txwv nyob tsawg sau nwg lub zwm txwv. 22Tug kws muaj qhov ntsej ca le noog tej kws Vaaj Ntsuj Plig has rua cov pawg ntseeg.’ ”