3

Cov Lus uas Xa Mus Rau Lub nroog Xaladis

1“Koj sau tej uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Xaladis li no:
 “Tus uas muaj Vajtswv xya tus ntsujplig thiab muaj xya lub hnubqub, nws hais tias, kuv paub tej uas nej niaj hnub ua; kuv paub hais tias nej lub moo nto lug hais tias nej yog cov uas muaj sia, tiamsis qhov tseeb nej twb tuag lawm!
2Yog li ntawd, nej cia li tsim dheev los, thiab yam uas nej tseem tshuav tuag tsis tau tu siav nej yuav tsum txhawb kom rov muaj zog, rau qhov kuv pom hais tias tej uas nej ua lawm nej tseem ua tsis tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam. 3Yog li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov tej uas nej hnov thiab nej kawm los lawm. Nej yuav tsum coj raws li tej ntawd thiab tso plhuav nej tej kev txhaum tseg. Yog nej tsis tsim dheev los kuv yuav los saib nej ib yam li tus tub sab tuaj; nej yuav tsis paub lub sijhawm uas kuv los. 4Nej cov uas nyob hauv lub nroog Xaladis tsuas muaj ob peb leeg thiaj tsis tau ua rau lawv tej ris tsho qias xwb; lawv cov ntawd yuav tau hnav cev ris tsho dawb thiab nrog kuv ua ke, rau qhov lawv yeej tsimnyog tau lawm. 5Tus uas kovyeej, nws yuav tau hnav cev ris tsho dawb; kuv yuav tsis rho nws lub npe tawm hauv phau ntawv uas sau cov neeg uas muaj sia ntev mus ibtxhis lawm tej npe. Thiab kuv yuav tabmeeg qhia rau kuv Txiv thiab rau nws cov timtswv hais tias tus ntawd yog kuv li.
6“Yog nej leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!

Cov lus uas Xa mus rau lub nroog Filadefias

7“Koj sau tej uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Filadefias li no:
 “Tus uas dawbhuv thiab ncaj ncees uas tuav Daviv tus yuamsij, yog nws qhib lawm, yeej tsis muaj leejtwg kaw tau, yog nws kaw lawm yeej tsis muaj leejtwg qhib tau nws hais tias,
8Kuv paub tej uas nej ua thiab paub hais tias nej tsis muaj zog pestsawg los nej tseem coj raws li tej lus uas kuv qhia thiab tsis tso kuv tseg. Kuv twb qhib lub qhovrooj rau ntawm nej xubntiag lawm, tsis muaj leejtwg yuav kaw tau. 9Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus! Cov neeg uas yog dab Ntxwgnyoog cov, lawv dag hais tias lawv yog cov Yudais, tiamsis qhov tseeb lawv tsis yog; kuv yuav kom lawv los txhos caug rau ntawm nej kotaw pe nej. Lawv yuav paub hais tias kuv hlub nej. 10Rau qhov nej ua raws li tej lus uas kuv qhia hais tias nej yuav tsum ua siab ntev, kuv yuav tsomkwm nej tsis pub nej raug tej kev txomnyem uas yuav muaj los thoob plaws hauv qab ntuj no. Tej kev txomnyem ntawd yog tej uas yuav los sim neeg ntiajteb lub siab. 11Tshuav tsis ntev no kuv yuav los. Nej yuav tsum khaws tej uas nej muaj lawm cia zoo zoo, thiaj tsis muaj leejtwg txeeb tau nej lub kausmom kub. 12Kuv yuav tsa tus uas kovyeej ua tus ncej zeb nres kuv tus Vajtswv lub tuamtsev, thiab nws yuav nyob hauv mus ibtxhis li. Kuv yuav sau kuv tus Vajtswv lub npe thiab sau kuv tus Vajtswv lub nroog lub npe rau ntawm nws lub cev. Lub nroog ntawd yog lub nroog Yeluxalees tshiab uas yuav los ntawm kuv tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceebtsheej los. Kuv yuav sau kuv lub npe tshiab rau ntawm nws thiab.
13“Yog nej leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!

Cov Lus uas Xa Mus rau Lub Nroog Laudikeyas

14“Koj sau tej uas kuv yuav qhia rau koj no xa mus rau tus timtswv uas saib pawg ntseeg hauv lub nroog Laudikeyas li no:
 “Tus uas muaj lub npe hu ua Amees tus uas ncaj ncees thiab ua timkhawv tseeb, thiab yog ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim los lawm lub hauvpaus.
15Kuv paub tej uas nej twb ua los lawm; kuv paub hais tias nej tsis kub tsis txias. Yog nej yuav kub cia li kub hlo, yog nej yuav txias cia li txias kiag. 16Tiamsis yog nej sov sem so xwb, tsis kub tsis txias, ces kuv yuav muab nej nti tawm hauv kuv lub qhovncauj mus! 17Nej hais tias, ‘Peb npluanuj, peb tsis pluag ib yam dabtsi li.’ Tiamsis nej tsis paub, nej twb tsis muaj ib yam dabtsi li! Nej pluag, nej liabqab thiab nej digmuag. 18Kuv hais rau nej hais tias nej cia li tuaj yuav kuv cov kub uas yog cov tseem kub, nej thiaj li npluanuj. Nej cia li tuaj yuav cev ris tsho dawb coj mus hnav npog nej lub cev uas liabqab, nej thiaj tsis txajmuag. Thiab nej cia li tuaj yuav tshuaj mus rau nej qhovmuag, nej thiaj li pom kev. 19Kuv yeej cem thiab ntuas txhua tus uas kuv hlub, yog li ntawd nej yuav tsum muab siab rau ntseeg thiab tso plhuav nej tej kev txhaum tseg. 20Nej sim mloog saib, kuv sawv sab qhovrooj nraud thiab khob; yog leejtwg hnov kuv khob thiab qhib qhovrooj rau kuv, kuv yuav los hauv tus ntawd lub tsev. Kuv yuav nrog nws noj mov thiab nws yuav nrog kuv noj mov. 21Kuv yuav pub tus uas kovyeej los nrog kuv zaum ntawm kuv lub zwmtxwv, ib yam li kuv Txiv kom kuv los nrog nws zaum ntawm nws lub zwmtxwv.
22“Yog nej leejtwg muaj pobntseg, cia li mloog tej lus uas Vaj Ntsujplig qhia rau cov ntseeg!”