3

Fiev Bun Saa^nditc Jiu-Baang Nyei Fienx

1“Meih oix zuqc fiev fienx bun Saa^nditc jiu-baang nyei fin-mienh, mbuox ninh,
‘Maaih Tin-Hungh nyei siec norm lingh wuonh yaac maaih siec norm hleix wuov dauh hnangv naaiv nor gorngv. Yie hiuv duqv meih zoux nyei sic. Yie hiuv duqv meih ndaam mengh ziangh jienv nyei, mv baac meih daic mi'aqv.
2Nyie daaih maah! Zengc njiec, aav lamh zutc nyei, oix zuqc bun henv jiez daaih, maiv dungx bun zutc nzengc weic zuqc yie buatc meih zoux nyei gong ei yie nyei Tin-Hungh mangc se maiv dunh yunh. 3Hnangv naaic, oix zuqc jangx jienv mienh njaaux jiex nyei caux meih haiz jiex nyei waac. Oix zuqc ei jienv zoux yaac goiv hnyouv guangc zuiz. Se gorngv meih maiv nyie, yie ziouc mingh lorz meih hnangv janx-zaqc nor. Meih zungv maiv hiuv duqv yie haaix norm ziangh hoc taux.
4‘Mv baac yiem meih naaic Saa^nditc jiu-baang corc maaih i ziex dauh maiv bun ninh mbuo nyei lui-houx laih hlopv. Naaiv deix mienh ziouc duqv zuqv lui-houx-baeqc caux yie juangc jauv yangh, weic zuqc ninh mbuo puix duqv aqv. 5Haaix dauh duqv hingh, wuov dauh duqv zuqv baeqc nyei lui-houx. Yiem ziangh maengc daan yie yaac maiv sortv ninh nyei mbuox guangc. Yie yaac oix yiem yie nyei Die caux ninh nyei fin-mienh nyei nza'hmien nyiemc wuov dauh benx yie nyei mienh.
6‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang.’

Fiev Bun Fi^laa^nden^fie Jiu-Baang Nyei Fienx

7“Meih oix zuqc fiev fienx bun Fi^laa^nden^fie jiu-baang nyei fin-mienh, mbuox ninh,
‘Cing-nzengc nyei, zien nyei wuov dauh, nanv Ndaawitv Hungh nyei forv-zeih. Ninh koi nqoi nyei, maiv maaih haaix dauh haih guon. Ninh guon nyei, maiv maaih haaix dauh koi duqv nqoi. Ninh hnangv naaiv nor gorngv.
8Yie hiuv duqv meih zoux nyei gong. Mangc maah! Yiem meih nyei nza'hmien yie koi nqoi dauh gaengh yaac maiv maaih haaix dauh haih guon. Yie hiuv duqv meih kungx maaih deix baav qaqv, meih yaac ei jienv yie nyei waac, yaac nyiemc yie nyei mbuox. 9Mangc maah! Saadaan nyei wuic nyei mienh, dongh ceng ganh zoux Yiutai Mienh mv baac maiv zeiz, ninh mbuo kungx gorngv-baeqc hnangv. Yie oix bun ninh mbuo daaih puoqv njiec meih nyei zaux-hlen, ziouc bun ninh mbuo hiuv duqv yie hnamv meih. 10Weic zuqc meih ei jienv yie nyei waac longc noic diev kouv, taux baamh gen buangh domh kouv naanc weic bun lungh ndiev mienh zuqc seix wuov zanc, yie ziouc beu jienv meih.
11‘Yie oix daaih siepv aqv. Meih maaih nyei oix zuqc goux longx weic maiv bun haaix dauh haih caangv meih nyei ⟨ningv.⟩
12‘Haaix dauh duqv hingh, yie oix bun wuov dauh yiem yie nyei Tin-Hungh nyei singx dinc zoux norm ndiouh. Ninh yietc liuz maiv cuotv singx dinc aqv. Yie oix fiev yie nyei Tin-Hungh nyei mbuox yiem ninh nyei sin, yaac oix fiev yie nyei Tin-Hungh nyei zingh nyei mbuox, dongh yiem tin-dorngh, yie nyei Tin-Hungh wuov njiec daaih wuov norm siang-Ye^lu^saa^lem Zingh. Yie yaac oix fiev yie ganh nyei siang-mbuox yiem ninh nyei sin.
13‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang.’

Fiev Bun Lau^ndi^sie Jiu-Baang Nyei Fienx

14“Meih oix zuqc fiev bun Lau^ndi^sie jiu-baang nyei fin-mienh, mbuox ninh,
‘Naaiv se zoux ⟨Aamen⟩ wuov dauh nyei waac, se ziepc zuoqv nyei zoux zien zorng-zengx yaac zoux Tin-Hungh zeix daaih nyei maanc muotc nyei gorn wuov dauh, hnangv naaiv nor gorngv,
15“Yie hiuv duqv meih zoux nyei gong, hiuv duqv meih maiv jorm yaac maiv namx. Feix duqv meih jorm fai maiv zei aeqv, namx. 16Mv baac, weic zuqc meih mbuo se un-un wuov, maiv jorm yaac maiv namx, yie oix liev meih cuotv yie nyei nzuih mingh. 17Meih gorngv, “Yie butv zoih, nyungc-nyungc maaih nzoih, maiv qiemx zuqc haaix nyungc aqv.” Mv baac meih maiv hiuv duqv meih ndongc haaix kouv, ndongc haaix korv-lienh, jomc haic, m'zing mbuov, njang sin civ liv nyei yiem. 18Yie kuinx meih maaiz yie longc louh douz sinx daaih nyei zien jiem weic bun meih butv zoih. Yaac maaiz lui-houx-baeqc zuqv jienv bun meih maiv nyaiv, maiv zuqc laengh gaengv nyei yiem. Yaac oix zuqc tengx yie maaiz ndie nzaatv meih nyei m'zing weic bun meih haih mangc duqv buatc.
19‘Da'faanh yie hnamv nyei mienh, yie gorngv-hemx yaac mborqv njaaux. Hnangv naaic, meih oix zuqc jorm daaih goiv hnyouv guangc meih nyei zuiz. 20Mangc maah! Yie souv jienv gaengh ndaangc ngaengv gaengh. Haaix dauh haiz yie nyei qiex yaac koi gaengh yie ziouc bieqc mingh caux ninh nyanc hnaangx, ninh yaac caux yie nyanc hnaangx.
21‘Haaix dauh duqv hingh, yie ziouc bun wuov dauh maaih leiz juangc yie nyei weic zueiz, hnangv yie duqv hingh ziouc caux yie nyei Die juangc ninh nyei weic zueiz.
22‘Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx Singx Lingh hnangv haaix nor mbuox zuangx jiu-baang.’+”