4

Yo^han Buatc Tin-Dorngh Nyei Sic

1Naaiv deix sic jiex liuz, yie mangc ziouc buatc wuov tin-dorngh maaih dauh gaengh nqoi nyei. Zinh ndaangc haiz qiex hnangv nzatc nyei qiex nor mbui caux yie gorngv waac, yie ih zanc aengx haiz wuov nyungc qiex gorngv, “Faaux naaiv daaih maah! Yie oix bun meih mangc nqa'haav hingv oix cuotv nyei sic.” 2Liemh zeih Singx Lingh daaih gunv jienv yie, yie ziouc buatc yiem wuov tin-dorngh maaih norm hungh weic, aengx maaih dauh zueiz jienv weic. 3Zueiz jienv weic wuov dauh nyei mou zeiv buatc hnangv maeng-luoqc caux siqv nyei la'bieiv-jaaix. Aengx maaih diuh jung hnangv la'bieiv-jaaix ndiemh maeng nyei, nzang nyei, kuing gormx weic. 4Wuov norm hungh weic maaih nyic ziepc feix norm weic weih gormx, aengx maaih nyic ziepc feix dauh ⟨mienh gox⟩ zueiz jienv wuov deix weic. Ninh mbuo zuqv lui-houx-baeqc, m'nqorngv yaac ndongx jienv jiem-⟨mienh gox⟩ 5Yiem hungh weic borngz mba'lingc cuotv njapc njapc nyei, maaih ziex nyungc qiex mbui, mba'ong mbui paengz-paengz nyei. Yiem weic nza'hmien maaih siec baav douz, dongh Tin-Hungh nyei wuov deix siec norm lingh wuonh. 6Yiem weic nza'hmien yaac buatc hnangv longc gingx zoux daaih nyei koiv, nzang-nzang nyei hnangv gingx-zaanv nor.
 Wuov norm weic nyei biei bung, yietc bung maaih dauh nangh nyei ga'naaiv. Wuov deix ga'naaiv nza'hmien caux nqa'haav maengx maaih m'zing buangv nzengc.
7Da'yietv dauh nangh nyei ga'naaiv buatc hnangv sienh nor. Da'nyeic dauh buatc hnangv ngongh gouv. Da'faam dauh maaih hmien hnangv baamh mienh nyei hmien. Da'feix dauh buatc hnangv ndaix jienv nyei domh jaangv nor. 8Naaiv deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv dauh dauh maaih juqv kuaaiv ndaatv. Yaac maaih m'zing buangv nzengc sin, liemh gu'nyuoz ga'nyiec. Ninh mbuo ziangh hnoi ziangh muonz maiv dingh liouh nyei baaux nzung gorngv,
  “Cing-nzengc, cing-nzengc, cing-nzengc,
   Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh,
   dongh zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem,
    nqa'haav oix daaih wuov dauh.”
9Haaix zanc naaiv deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv ceng, taaih, laengz zingh zueiz jienv hungh weic, dongh yietc liuz ziangh jienv taux maanc gouv maanc doic wuov dauh, 10wuov deix nyic ziepc feix dauh mienh gox ziouc gueic njiec baaix zueiz jienv hungh weic, dongh yietc liuz ziangh taux maanc gouv maanc doic wuov dauh. Ninh mbuo muonx ganh nyei ⟨ningv⟩ hietv jienv wuov norm weic nyei nza'hmien yaac baaux nzung gorngv,
  11“Yie mbuo nyei Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aah!
  Meih puix duqv yie mbuo ceng,
   puix duqv yie mbuo taaih,
   puix duqv zipv lingc,
  weic zuqc meih zeix maanc muotc cuotv daaih.
   Maanc muotc ei meih nyei eix duqv zeix cuotv daaih,
   yaac duqv ziangh jienv.”