4

Klei Kkuh Mpŭ Hlăm Adiê

1Leh klei anăn kâo dlăng, leh anăn nĕ anei, mâo sa boh ƀăng bhă pŏk leh hlăm adiê! Asăp êlâo kâo hmư̆ leh msĕ si asăp sa ƀĕ ki blŭ kơ kâo snei, “Đĭ bĕ tinei, leh anăn kâo srăng bi êdah kơ ih ya srăng truh êdei kơ klei anei.” 2 Bhiâo riâo rit kâo dôk hlăm Mngăt Myang, leh anăn nĕ anei, kâo ƀuh sa boh jhưng mtao hlăm adiê, leh anăn mâo sa čô dôk gŭ ti jhưng mtao anăn! 3Pô dôk gŭ ti anăn dlăng msĕ si boh tâo yuôm jaspidi leh anăn sardinô, leh anăn jŭm dar jhưng mtao anăn mâo kêñ krô msĕ si boh tâo yuôm êmêrôt. 4Jŭm dar jhưng mtao anăn mâo dua pluh pă boh jhưng mtao mkăn, leh anăn mâo dua pluh pă čô khua mduôn dôk gŭ ti jhưng mtao anăn, hơô ao jhung kô̆ leh anăn đua đuôn mtao mah. 5 Mơ̆ng jhưng mtao anăn kbiă kmlă, asăp blŭ, leh anăn grăm. Ti anăp jhưng mtao mâo kjuh boh pui kđen trơ̆ng, jing kjuh čô yang mngăt Aê Diê. 6 Ti anăp jhưng mtao mâo msĕ si êa ksĭ ală kĭng, dlăng msĕ si boh tâo mngač.
 Jŭm dar jhưng mtao ti grăp djiêu mâo pă drei mnơ̆ng hdĭp, bŏ hŏng ală ti anăp leh anăn ti tluôn.
7Mnơ̆ng hdĭp tal sa jing msĕ si sa drei êmông gu. Mnơ̆ng hdĭp tal dua jing msĕ si sa drei êđai êmô knô. Mnơ̆ng hdĭp tal tlâo mâo ƀô̆ mta mnuih. Leh anăn mnơ̆ng hdĭp tal pă jing msĕ si sa drei tlang dôk phiơr. 8 Pă mnơ̆ng hdĭp anăn, grăp drei mâo năm pŏk siap, bŏ hŏng ală jŭm dar leh anăn hlăm lam. Hruê leh anăn mlam diñu amâo mdei mmuñ ôh,
  “Doh jăk, doh jăk, doh jăk,
  Khua Yang Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang,
   Pô jing leh, Pô jing ară anei, leh anăn Pô srăng lŏ hriê.”
9Tơdah mnơ̆ng hdĭp brei klei guh kơang, klei mpŭ, leh anăn klei bi mni kơ Pô dôk gŭ ti jhưng mtao, kơ Pô dôk hdĭp hlăm jih jang ênuk, 10phung dua pluh pă čô khua mduôn buôn ti anăp Pô dôk gŭ ti jhưng mtao, leh anăn kkuh mpŭ kơ Pô dôk hdĭp hlăm jih jang ênuk. Diñu dưm đuôn mtao diñu ti anăp jhưng mtao êjai mmuñ,
  11“Ơ Khua Yang leh anăn Aê Diê hmei, ih mâo klei năng
   mă tŭ klei guh kơang, klei mpŭ, leh anăn klei myang,
  kyuadah ih hrih leh jih jang mnơ̆ng,
   leh anăn tui si ih čiăng diñu jing leh, leh anăn ih hrih leh diñu.”