5

Thooj Ntawv thiab Tus Menyuam Yaj

1Kuv pom tus uas zaum saum lub zwmtxwv, nws txhais tes xis tuav rawv ib thooj ntawv; thooj ntawv ntawd muaj lus sau rau sab hauv thiab sab nraud huv tibsi, thiab muaj xya lub homthawj nias rau. 2Kuv pom ib tug timtswv ceebtsheej uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws hais nrov nrov hais tias, “Leejtwg thiaj tsimnyog muab tej homthawj tev thiab muab thooj ntawv los nthuav saib?” 3Tiamsis luag nrhiav tsis tau ib tug uas yuav tsimnyog mus muab thooj ntawv los nthuav saib, tsis hais saum ntuj ceebtsheej lossis hauv ntiajteb no lossis hauv nruab tivtxwv los yeej nrhiav tsis tau ib tug li. 4Kuv txawm quaj dhev, rau qhov tsis muaj ib tug yuav tsimnyog muab thooj ntawv ntawd los nthuav saib. 5Thaum ntawd ib tug txwjlaug hais rau kuv hais tias, “Koj tsis txhob quaj. Koj saib! Xeem Yudas tus tsov ntxhuav uas yog Daviv cajces, nws twb kovyeej lawm; nws tsimnyog tev xya lub homthawj thiab nthuav thooj ntawv ntawd.”
6Ces kuv txawm pom ib tug menyuam Yaj sawv ze ntawm tus uas zaum saum lub zwmtxwv hauv ntej, plaub tug qhelunpees thiab cov txwjlaug puavleej sawv vij tus menyuam Yaj. Saib zoo li twb muaj neeg muab tus menyuam Yaj ntawd tua lawm. Tus menyuam Yaj ntawd muaj xya tus kub thiab muaj xya lub qhovmuag. Tej qhovmuag ntawd piv txog Vajtswv xya tus ntsujplig uas Vajtswv txib mus thoob plaws hauv ntiajteb no. 7Tus menyuam Yaj cev tes mus muab thooj ntawv ntawm tus uas zaum saum lub zwmtxwv sab tes xis. 8Thaum tus menyuam Yaj tabtom mus muab thooj ntawv, ces plaub tug qhelunpees thiab nees nkaum plaub tug txwjlaug txawm txhos caug ntua ntawm tus menyuam Yaj hauv ntej pehawm tus menyuam Yaj. Lawv cov ntawd ib leeg tuav rawv ib lub nkauj nogncas thiab ib leeg tuav rawv ib lub tais kub uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus. Cov hmoov tshuaj ntawd yog piv txog tej lus uas cov ntseeg thov Vajtswv. 9Lawv hu ib zaj nkauj tshiab hais tias,
  “Koj yog tus uas tsimnyog muab thooj ntawv ntawd
   thiab muab tej homthawj tev.
  Rau qhov twb muaj neeg muab koj tua lawm.
  Qhov uas koj tuag ntawd twb yog koj
   txhiv neeg coj los rau Vajtswv.
  Cov neeg uas koj txhiv ntawd tsis hais xeem twg
   lossis cov uas hais yam lus twg
  lossis haivneeg twg lossis nyob lub tebchaws twg
   puavleej yog koj txhiv los huv tibsi.
  10Koj coj lawv los ua Vajtswv haivneeg
  thiab tsa lawv ua povthawj ua peb tus Vajtswv tes haujlwm.
  Thiab lawv cov ntawd yuav tau kav lub ntiajteb no.”
11Kuv rov qab saib dua ib zaug, kuv hnov cov timtswv ceebtsheej ntau txhiab thiab ntau plhom lub suab. Lawv sawv vij lub zwmtxwv, plaub tug qhelunpees thiab cov txwjlaug, 12lawv hu nkauj hais tias,
  “Tus menyuam Yaj uas neeg muab tua lawm,
  koj yog tus muaj hwjchim thiab yog tus uas npluanuj,
  yog tus uas muaj tswvyim thiab muaj zog.
  Tsimnyog peb hwm koj, ua rau koj tau koob meej!”
13Kuv hnov ib puas tsav yam uas muaj sia, tsis hais tej uas nyob saum ntuj, nyob hauv ntiajteb no, nyob hauv nruab tivtxwv thiab nyob hauv hiavtxwv hu nkauj hais tias,
  “Peb sawvdaws yuav tsum hwm,
   yuav tsum qhuas,
  yuav tsum pehawm thiab ua rau tus uas zaum saum lub zwmtxwv
  thiab tus menyuam Yaj tau koob meej mus ibtxhis li.”
14Plaub tug qhelunpees teb hais tias, “Amees!” Ces cov txwjlaug txawm txhos caug ntua pehawm tus uas zaum saum lub zwmtxwv thiab tus menyuam Yaj.