5

Quyển sách đóng bảy ấn và Chiên Con

1Rồi tôi nhìn thấy trong tay phải của Đấng ngồi trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bằng bảy ấn. 2Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: “Ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn nầy?” 3Không một ai ở trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách. 4Tôi khóc nức nở, vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách. 5Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: “Đừng khóc, kìa, Sư tử của bộ tộc Giu-đa, hậu tự của Đa-vít, đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở bảy ấn ra.”
6Tôi thấy Chiên Con như đã bị giết đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất. 7Chiên Con đến, lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên ngai. 8Khi Chiên Con lấy quyển sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão phủ phục trước mặt Chiên Con; mỗi người cầm một chiếc thụ cầm và những bát bằng vàng đựng đầy hương, tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ.
9Họ hát một bài ca mới rằng:
  “Ngài xứng đáng lấy quyển sách
   Và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết,
  Lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời
   Những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước,
  10Và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta,
   Và họ sẽ trị vì trên đất.”
11Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão. Có muôn muôn, nghìn nghìn thiên sứ 12đồng hát lớn tiếng rằng:
  “Chiên Con đã bị giết
   Xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan,
   Uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi!”
13Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng:
  “Chúc cho Đấng ngồi trên ngai và Chiên Con
   Được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời!”
14Bốn sinh vật đều nói: “A-men!” Và các trưởng lão phủ phục và thờ lạy.