6

Xya lub cim

1Kuv pom tus Menyuam Yaj muab xya lub cim ntawd ib lub tev thiab kuv hnov plaub tug tsiaj ciaj sia ib tug qw nrov yam nkaus li xob quaj hais tias, “Cia li los.” 2Kuv saib mas pom ib tug nees dawb thiab tus uas caij nees ntawd tuav rawv rab hneev, thiab muab ib lub mom kub pub rau nws mas nws tawm mus yam nkaus li tus kov yeej uas yuav mus ntaus yeej.
3Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas ob, kuv hnov tus tsiaj ciaj sia tus ob hais tias, “Cia li los.” 4Mas muaj dua ib tug nees liab ploog tawm los. Tso cai rau tus uas caij nees rho txojkev thaj yeeb tawm hauv lub ntiajteb mus kom neeg thiaj sib ntaus sib tua, thiab muab ib rab ntaj loj pub rau nws.
5Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas peb, kuv hnov tus tsiaj ciaj sia tus peb hais tias, “Cia li los.” Kuv ntsia mas pom ib tug nees dub thiab tus uas caij nees tuav rawv rab teev hauv nws txhais tes. 6Thiab kuv hnov yam nkaus li ib lub suab nrov hauv nruab nrab plaub tug tsiaj ciaj sia ntawd hais tias, “Ib lib mog muag ib denalia, thiab peb lib qeb muag ib denalia. Tiamsis tsis txhob ua li cas rau tej roj thiab tej cawv txiv hmab.”
7Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas plaub, kuv hnov tus tsiaj ciaj sia tus plaub lub suab hais tias, “Cia li los.” 8Kuv ntsia mas pom ib tug nees txheeb thiab tus uas caij nees ntawd npe hu ua Kev Tuag, thiab Tub Tuag Teb kuj raws nws qab los. Twb muab hwjchim rau ob tug kav lub ntiajteb ib feem hauv plaub. Ob tug yuav xuas ntaj thiab kev tshaib nqhis thiab mob kis thiab tsiaj qus hauv lub ntiajteb tua neeg pov tseg.
9Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas tsib, kuv pom cov ntsuj plig uas nyob hauv lub qab thaj xyeem, yog cov neeg uas raug muab tua vim tim Vajtswv txojlus thiab tej lus timkhawv uas lawv tuav rawv cov ntsuj plig. 10Lawv qw nrov hais tias, “Au tus Tswv uas dawb huv thiab muaj tseeb, tshuav ntev li cas koj li txiav txim thiab pauj peb cov ntshav rau cov uas nyob hauv lub ntiajteb?” 11Thiab muab lub tsho ntev dawb pub rau cov uas raug tua ntawd txhua tus thiab hais kom lawv so ib nyuag ntu ntxiv mus txog thaum cov uas nrog lawv koom ua tub qhe thiab lawv cov kwvtij raug muab tua ib yam li lawv kom tiav.
12Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas rau, kuv saib mas pom lub ntuj qeeg ntiajteb ua zog heev. Lub hnub cia li tsaus ntais yam li tej ntaub dub thiab lub hli ntxeev liab ploog li ntshav, 13thiab tej hnub qub poob zom zaws rau hauv ntiajteb yam li tsob txiv cev uas raug cua ntsawj tej txiv uas tsis siav zeeg los. 14Lub ntuj kuj ploj mus yam nkaus li thooj ntawv uas muab kauv cia, thiab txhua lub roob thiab txhua lub koog povtxwv raug muab rho ntawm tej qub chaw lawm. 15Thaum ntawd tej vajntxwv hauv ntiajteb thiab cov uas ua loj thiab cov thawj rog thiab cov nplua nuj thiab cov uas muaj hwjchim thiab txhua tus tag nrho cov uas ua qhev thiab cov uas nyob ywj pheej, puavleej mus tsiv nraim rau hauv tej qhov tsua thiab tej kem zeb saum tej roob, 16thiab hu tej roob thiab tej pob zeb hais tias, “Cia li pob los tsuam peb, muab peb zais ntawm tus uas zaum saum lub zwm txwv lub xubntiag thiab ntawm tus Menyuam Yaj txojkev npau taws. 17Rau qhov hnub tseem ceeb uas Vajtswv npau taws rau neeg los txog lawm, mas leejtwg yuav thev nyob tau?”