6

Maeqv Sou-Njunc Nyei Yienx

1Yie mangc buatc Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi wuov deix siec norm yienx nyei daauh norm wuov zanc, ziouc haiz wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv maaih dauh heuc qiex hlo nyei hnangv mba'ong mbui nor gorngv, “Daaih maah!” 2Yie mangc ziouc buatc maaih dauh maaz-baeqc. Geh maaz wuov dauh nanv jienv juang-zinx yaac duqv zipv norm ceix bun ninh nyei ⟨ningv.⟩ Ninh geh maaz cuotv mingh hingh jiex, aengx oix hingh jiex.
3Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi da'nyeic norm yienx wuov zanc, yie haiz da'nyeic dauh nangh nyei ga'naaiv gorngv, “Daaih maah!” 4Aengx maaih dauh maaz cuotv daaih, se maaz-siqv. Geh maaz wuov dauh duqv zipv lingc bun baamh gen maiv maaih taaix-baengh weic bun baamh mienh laanh daix laanh. Wuov dauh yaac duqv zipv zung domh nzuqc ndaauv.
5Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi da'faam norm yienx wuov zanc, yie haiz da'faam dauh nangh nyei ga'naaiv gorngv, “Daaih maah!” Yie mangc ziouc buatc dauh maaz-jieqv. Geh maaz wuov dauh nyei buoz nanv baengx nziangx. 6Yie ziouc haiz hnangv gorngv waac nyei qiex yiem wuov deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv mbu'ndongx gorngv, “Yietc hnoi nyei gong-zinh kungx maaiz duqv yietc jaan mbiauh witv hmeiv fai buo jaan mbiauh mbaali nyei hmeiv hnangv. Yaac maiv dungx zoux waaic ga'lanv youh caux a'ngunc diuv.”
7Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi da'feix norm yienx wuov zanc, yie ziouc haiz da'feix dauh nangh nyei ga'naaiv gorngv, “Daaih maah!” 8Yie mangc ziouc buatc dauh maaz, setv maeng-lunx. Geh maaz wuov dauh nyei mbuox heuc, “Zuqc Daic.” Yiemh Gen yaac gan jienv ninh daaih. Ninh mbuo zipv lingc longc nzuqc ndaauv, longc ngorc hnaangx nyei sic, longc wuon-baengc, longc lungh ndiev nyei hieh zoih mietc baamh gen biei gouv nyei yietc gouv.
9Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi da'hmz norm yienx wuov zanc, yie buatc yiem ziec-dorngh ga'ndiev maaih mienh nyei wuonh, se dongh weic zunh Tin-Hungh nyei doz yaac ziepc zuoqv nyei zoux zorng-zengx zuqc daix daic wuov deix mienh nyei wuonh. 10Ninh mbuo heuc qiex hlo nyei gorngv, “Cing-nzengc nyei, zien nyei, Nernh Jiex nyei Ziouv aah! Meih taux haaix zanc cingx siemv baamh gen mienh, jaauv win daix yie mbuo wuov deix mienh?” 11Ninh mbuo gorqv-mienh duqv zipv deix domh lui-ndaauv baeqc nyei. Yaac maaih waac mbuox ninh mbuo aengx hitv douc baav, zuov taux caux ninh mbuo juangc zoux bou nyei caux ninh mbuo nyei gorx-youz yaac hnangv ninh mbuo nor zuqc daix daic buangv soux mouc.
12Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi da'luoqc norm yienx wuov zanc, yie mangc ziouc buatc ndau dongz duqv seix haic. Mba'hnoi jieqv mingh hnangv yungh jieqv biei ndatv daaih nyei ndie-cou wuov nor. Hlaax ziouc siqv nzengc hnangv nziaamv nor. 13Lungh zaangc nyei hleix yaac ndortv njiec ndau hnangv domh nziaaux buonc ngongh nyorx ndiangx maiv gaengh zuoqc nyei biouv ndortv wuov nor. 14Lungh yaac hnangv sou-njunc nor, njunc jienv, ziang naaic mitc nzengc mi'aqv. Norm-norm mbong, norm-norm koiv-nzou zuqc suiv pien nzengc. 15Lungh ndiev nyei zuangx hungh diex, caux zoux hlo nyei, zoux baeng-bieiv nyei, butv zoih nyei, maaih lingc nyei, zoux nouh nyei caux maiv zeiz zoux nouh nyei, yietc zungv mingh bingx wuov mbaengx-kuotv caux mbong nyei mbaengx-ngaamh. 16Ninh mbuo heuc jienv gorngv mbuox mbong caux la'bieiv, “Mbaang ndapv yie mbuo maah! Tengx yie mbuo bingx zueiz hungh weic wuov dauh nyei hmien, tengx yie mbuo maiv zuqc buangh Ba'gi Yungh Dorn nouz yie mbuo. 17Weic zuqc Tin-Hungh caux Ba'gi Yungh Dorn nouz haic zuiz nyei domh hnoi taux aqv. Haaix dauh haih diev duqv?”