6

Mnơ̆ng Kđăm

1Kâo dlăng tơdah Êđai Biăp ruh sa hlăm kjuh mnơ̆ng kđăm, leh anăn kâo hmư̆ sa hlăm pă drei mnơ̆ng hdĭp ur lač hŏng asăp msĕ si ênai grăm, “Hriê bĕ!” 2 Kâo dlăng, leh anăn nĕ anei mâo sa drei aseh kô̆. Pô đĭ aseh anăn djă sa ƀĕ hna. Ñu mă tŭ sa boh đuôn mtao, leh anăn ñu đuĕ nao hŏng klei dưi leh anăn ti nao ti dưi.
3Tơdah Ñu ruh mnơ̆ng kđăm tal dua, kâo hmư̆ mnơ̆ng hdĭp tal dua ur lač, “Hriê bĕ!” 4 Leh anăn sa drei aseh mkăn hrah mngač kbiă hriê. Arăng brei kơ pô đĭ aseh anăn mâo klei dưi mă hĕ klei êđăp ênang mơ̆ng lăn ala, čiăng kơ phung mnuih bi mdjiê hdơ̆ng diñu; leh anăn arăng brei kơ ñu sa ƀĕ đao gưm prŏng.
5 Tơdah Ñu ruh mnơ̆ng kđăm tal tlâo, kâo hmư̆ mnơ̆ng hdĭp tal tlâo ur lač, “Hriê bĕ!” Kâo dlăng leh anăn nĕ anei, mâo sa drei aseh jŭ. Pô đĭ aseh anăn djă knăng. 6Leh anăn kâo hmư̆ msĕ si sa asăp ti krah pă drei mnơ̆ng hdĭp lač, “Sa hnơ̆ng mdiê ƀlê kăm sa đơniê, leh anăn tlâo hnơ̆ng mdiê ôrgơ kăm sa đơniê, ƀiădah đăm ngă jhat ôh kơ êa boh ôliwơ leh anăn kơ kpiê!”
7Tơdah Ñu ruh mnơ̆ng kđăm tal pă, kâo hmư̆ asăp mnơ̆ng hdĭp tal pă ur lač, “Hriê bĕ!” 8 Kâo dlăng leh anăn nĕ anei, mâo sa drei aseh kñĭ ñĭ. Anăn pô đĭ aseh anăn jing Klei Djiê, leh anăn Ƀuôn Phung Djiê tui hlue ñu. Arăng brei kơ diñu klei dưi ngă kơ sa kdrêč hlăm pă mnuih ti lăn ala, bi mdjiê hŏng đao gưm, hŏng klei ư̆ êpa, hŏng klei ruă bi mdjiê, leh anăn hŏng hlô dliê jhŏng ti lăn ala.
9Tơdah Ñu ruh mnơ̆ng kđăm tal êma, kâo ƀuh ti gŭ knưl ngă yang mâo mngăt phung arăng bi mdjiê leh kyua klei Aê Diê blŭ leh anăn kyua klei diñu hưn. 10Diñu ur kraih, “Ơ Khua Yang, Pô doh jăk leh anăn sĭt nik, dŭm boh sui tơl ih srăng phat kđi leh anăn rŭ ênua êrah hmei ti phung dôk ti lăn ala?” 11Arăng brei kơ grăp čô diñu sa blah ao jhung kô̆, leh anăn arăng hưn kơ diñu brei lŏ dôk mdei bhiâo, tơl ênŭm leh arăng bi mdjiê phung mă bruă mbĭt hŏng diñu leh anăn phung ayŏng adei diñu msĕ si diñu.
12 Tơdah Ñu ruh mnơ̆ng kđăm tal năm, kâo dlăng leh anăn nĕ anei, mâo klei yơ̆ng lăn ala ktang; yang hruê jing jŭ tŭt msĕ si kdô mlâo leh anăn mlan pŭr jing msĕ si êrah. 13 Leh anăn mtŭ hlăm adiê lĕ ti lăn ala msĕ si sa ƀĕ ana hra angĭn ktang êyuh bi luh boh ñu yan puih. 14 Adiê kdŭn đuĕ msĕ si sa pŏk hdruôm hră klĭt. Jih jang čư̆ leh anăn jih jang plao êa klưh đuĕ mơ̆ng anôk diñu. 15 Leh anăn phung mtao ti lăn ala, phung prŏng, phung khua kahan, phung mdrŏng, phung ktang, jih jang phung hlŭn leh anăn phung êngiê đuĕ dăp hlăm ƀăng leh anăn hlăm anôk boh tâo ti čư̆. 16 Diñu lač kơ čư̆ leh anăn kơ boh tâo, “Lĕ bĕ ti hmei, leh anăn mdăp hmei mơ̆ng ƀô̆ mta Pô dôk gŭ ti jhưng mtao leh anăn mơ̆ng klei Êđai Biăp ngêñ, 17 kyuadah hruê prŏng kơ klei diñu ngêñ truh leh, leh anăn hlei pô dưi dôk bi kdơ̆ng hŏng klei anăn?”