7

Cov Yixalayees Ib Puas Plaub Caug Plaub Txhiab Leej

1Tom qab ntawd kuv pom plaub tug timtswv ceebtsheej sawv ntawm plaub ceg kaum ntuj thiab txwv tsis pub cua ntsawj plaub ceg kaum ntuj tuaj rau lub ntiajteb lossis tuaj rau dej hiavtxwv lossis tuaj rau tej xyoob ntoo. 2Thiab kuv pom dua ib tug timtswv ceebtsheej tawm tim sab hnubtuaj tuaj, nws nqa rawv Vajtswv tus uas muaj sia nyob lub homthawj. Nws hais nrov nrov rau plaub tug timtswv ceebtsheej uas Vajtswv txib los rhuav lub ntiajteb thiab hiavtxwv hais tias, 3“Nej tsis txhob rawm rhuav lub ntiajteb thiab dej hiavtxwv lossis tej xyoob ntoo; cia peb nias homthawj rau Vajtswv cov tubtxib txhua tus hauvpliaj tso nej mam li rhuav.” 4Thiab tus timtswv ceebtsheej ntawd hais rau kuv hais tias cov neeg uas muaj Vajtswv lub homthawj nias rau ntawm lawv hauvpliaj lawm muaj ib puas plaub caug plaub txhiab leej. Vajtswv xaiv cov neeg ntawd tawm hauv kaum ob xeem Yixalayees los. 5Nws xaiv xeem Yudas kaum ob txhiab leej, xeem Lunpees kaum ob txhiab leej, xeem Khas kaum ob txhiab leej, 6xeem Aseles kaum ob txhiab leej, xeem Nathalis kaum ob txhiab leej, xeem Manaxes kaum ob txhiab leej, 7xeem Xime-oos kaum ob txhiab leej, xeem Levis kaum ob txhiab leej, xeem Ixakhas kaum ob txhiab leej, 8xeem Xenpuloos kaum ob txhiab leej, xeem Yauxej kaum ob txhiab leej thiab xeem Npeenyamees kaum ob txhiab leej.

Cov neeg uas Sawv Vij Vajtswv Lub Zwmtxwv

9Tom qab ntawd kuv ntsia dheev, kuv pom muaj neeg coob coob suav tsis txheeb li tuaj txhua lub tebchaws tuaj! tsis hais xeem twg, haivneeg twg thiab cov neeg uas hais yam lus twg los muaj; sawvdaws tuaj sawv ntawm hauv ntej lub zwmtxwv thiab tus menyuam Yaj. Lawv txhua tus puavleej hnav ib leeg ib cev ris tsho dawb, thiab lawv ib leeg tuav rawv ib daim nplooj toovlaj. 10Lawv hais nrov nrov hais tias, “Tus Vajtswv uas zaum saum lub zwmtxwv thiab tus menyuam Yaj twb txhiv peb dim lawm!” 11Cov timtswv ceebtsheej txhua tus sawv vij cov txwjlaug thiab plaub tug qhelunpees. Ces cov timtswv ceebtsheej txawm txhos caug ntua hauv av ntawm hauv ntej lub zwmtxwv thiab pehawm Vajtswv; 12lawv hais tias, “Amees! Vajtswv, koj yog tus uas muaj hwjchim, muaj tswvyim thiab muaj zog, tsimnyog peb ua koj tsaug, qhuas koj thiab ua rau koj tau koob meej mus ibtxhis li! Amees!”
13Cov txwjlaug ntawd muaj ib tug nug kuv hais tias, “Cov neeg uas hnav tsho dawb ntawd yog leejtwg thiab lawv tuaj qhov twg tuaj?”
14Kuv teb hais tias, “Kuv tsis paub. Koj thiaj paub xwb!”
 Tus txwjlaug ntawd qhia rau kuv hais tias, “Cov neeg ntawd yog cov uas twb tiv dhau tej kev tsimtxom uas loj heev los lawm. Lawv twb muab tus menyuam Yaj cov ntshav ntxhua lawv tej ris tsho thiab ntxuav lawv dawbhuv lawm.
15Yog li ntawd, lawv thiaj tau los sawv tabmeeg ntawm Vajtswv lub zwmtxwv pehawm Vajtswv tas hnub tas hmo hauv lub Tuamtsev. Tus uas zaum saum lub zwmtxwv yuav nrog lawv nyob thiab tsomkwm lawv. 16Lawv yuav tsis tshaib tsis nqhis; nag yuav tsis ntub thiab tshav ntuj yuav tsis kub lawv li lawm. 17Rau qhov tus menyuam Yaj uas sawv ntawm lub zwmtxwv yuav yug lawv thiab coj lawv mus haus tej qhovdej txhawv uas cawm neeg txojsia. Thiab Vajtswv yuav so lawv tej kua muag huv tibsi mus.”