7

Yietc Sinx Biei Waanc Biei Cin I^saa^laa^en Mienh

1Nqa'haav yie buatc biei dauh fin-mienh souv jienv ndau-beih nyei biei bung gorqv, hatc jienv biei bung nyei nziaaux, weic maiv bun nziaaux buonc ndau-beih fai koiv fai haaix diuh ndiangx. 2Yie aengx buatc ganh maaih dauh fin-mienh yiem dong bung cuotv daaih yaac dorh jienv ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei yienx. Ninh longc qiex hlo nyei heuc dongh Tin-Hungh bun lingc zoux waaic ndau-beih caux koiv wuov deix biei dauh fin-mienh. 3Ninh gorngv, “Maiv dungx gaengh zoux waaic ndau-beih caux koiv caux ndiangx. Zuov yie mbuo nqaapv jienv yienx yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei bou nyei biorngh.” 4Yie yaac haiz gorngv duqv nqaapv jienv yienx wuov deix mienh nyei soux mouc. Fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh yietc zungv maaih yietc sinx biei waanc biei cin dauh duqv nqaapv yienx.