7

Sự Giải Cứu

1Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng tại bốn góc quả đất, cầm giữ bốn ngọn gió của thế gian để ngăn không cho ngọn gió nào thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất kỳ cây cối nào. 2Tôi cũng thấy một thiên sứ khác từ phương đông đến, mang ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ này lớn tiếng gọi bốn thiên sứ kia, là những vị được ủy quyền phá hoại đất và biển: 3“Đừng phá hoại đất, biển hoặc các cây cối cho đến khi nào chúng tôi đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta!” 4Rồi tôi nghe số người được đóng ấn là 144.000 người trong tất cả các chi tộc Y-sơ-ra-ên:
    512.000 thuộc chi tộc Giu-đa được đóng ấn,
    12.000 thuộc chi tộc Ru-bên,
    12.000 thuộc chi tộc Gát,
    612.000 thuộc chi tộc A-se,
    12.000 thuộc chi tộc Nép-ta-li,
    12.000 thuộc chi tộc Ma-na-se,
    712.000 thuộc chi tộc Si-mê-ôn,
    12.000 thuộc chi tộc Lê-vi,
    12.000 thuộc chi tộc Y-sa-ca,
    812.000 thuộc chi tộc Sa-bu-luân,
    12.000 thuộc chi tộc Giô-sép,
    12.000 thuộc chi tộc Bên-gia-min được đóng ấn.
9Sau đó, tôi thấy một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài tinh bạch, tay cầm cành chà là. 10Họ hô lớn:
  “Ơn cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta,
  Là Đấng ngự trên ngai
  Và thuộc về Chiên Con!”
11Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật. Họ quỳ sấp mặt trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời, 12mà tung hô:
  “A-men!
  Đức Chúa Trời chúng ta đáng được
  Ca tụng, vinh quang,
  Khôn ngoan, cảm tạ, danh dự,
  Quyền năng và dũng lực
  Cho đến đời đời vô cùng.
  A-men!”
13Một trong các trưởng lão hỏi tôi: “Những người mặc áo tinh bạch kia là ai và từ đâu đến?” 14Tôi đáp: “Thưa ngài, ngài biết rõ.” Người ấy bảo tôi: “Họ là những người ra khỏi cuộc Đại Nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. 15Vì thế,
  Họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời,
   Ngày đêm phục vụ Ngài trong thánh điện của Ngài
  Và Đấng ngự trên ngai sẽ bao phủ họ bằng sự hiện diện của Ngài.
  16Họ sẽ không còn đói khát nữa,
  Cũng chẳng còn bị mặt trời
   Và hơi nóng nung đốt nữa.
  17Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn giữ và hướng dẫn họ
   Đến các suối nước sự sống.
  Đức Chúa Trời sẽ lau sạch tất cả các giọt lệ nơi mắt họ.”